ลองทำดู ก็ทำได้

คำชี้แจง: ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว


1.น.ส.สุมาลี นำเงินสดมาลงทุนเปิดกิจการชื่อ ร้านสุดสวยซักแห้ง
เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท วิเคราะห์รายการค้าของกิจการได้อย่างไร?

บัญชีทุน เพิ่ม บัญชีเงินสด เพิ่ม
บัญชีทุน ลด บัญชีเงินสด เพิ่ม
บัญชีทุน เพิ่ม บัญชีเงินสด ลด
บัญชีทุน ลด บัญชีเงินสด ลด

2.จากโจทย์ข้อ 1 จะต้องบันทึกบัญชีด้านใดบ้าง?

เดบิต ทุน 200,000 เดบิต เงินสด 200,000
เดบิต ทุน 200,000 เครดิต เงินสด 200,000
เดบิต เงินสด 200,000 เครดิต เงินสด 200,000
เครดิต ทุน 200,000 เครดิต เงินสด 200,000

3.ร้านสุมาลีซักแห้ง ซื้อเครื่องซักผ้าจากร้านประหยัดไฟฟ้า 40,000
ยังไม่ได้ชำระเงิน วิเคราะห์รายการค้าของกิจการได้อย่างไร?

บัญชีเครื่องซักผ้า เพิ่ม บัญชีเงินสด ลด
บัญชีเครื่องซักผ้า เพิ่ม บัญชีเจ้าหนี้-ร้านประหยัดไฟฟ้า เพิ่ม
บัญชีเจ้าหนี้-ร้านประหยัดไฟฟ้า ลด บัญชีลูกหนี้ เพิ่ม
บัญชีเครื่องซักผ้า ลด บัญชีทุน เพิ่ม

4.จากโจทย์ข้อ 3 จะต้องบันทึกบัญชีด้านใดบ้าง?

เดบิต เครื่องซักผ้า 40,000 เครดิต เงินสด 40,000
เดบิต เจ้าหนี้-ร้านประหยัดไฟฟ้า 40,000 เครดิต ลูกหนี้ 40,000
เดบิต เครื่องซักผ้า 40,000 เครดิต ทุน 40,000
เดบิต เครื่องซักผ้า 40,000 เครดิต เจ้าหนี้-ร้านประหยัดไฟฟ้า 40,000

5.ร้านสุมาลีซักแห้ง ได้รับรายได้ค่าซักรีด 10,500 บาท
วิเคราะห์รายการค้าของกิจการได้อย่างไร?

บัญชีเงินสด เพิ่ม บัญชีรายได้ค่าซักรีด เพิ่ม
บัญชีรายได้ค่าซักรีด ลด บัญชีเงินสด ลด
บัญชีลูกหนี้ เพิ่ม บัญชีรายได้ค่าซักรีด เพิ่ม
บัญชีทุน ลด บัญชีรายได้ค่าซักรีด เพิ่ม

6.จากโจทย์ข้อ 5 จะต้องบันทึกบัญชีด้านใดบ้าง?

เดบิต ทุน 10,500 เครดิต รายได้ค่าซักรีด 10,500
เดบิต รายได้ค่าซักรีด 10,500 เครดิต เงินสด 10,500
เดบิต เงินสด 10,500 เครดิต รายได้ค่าซักรีด 10,500
เดบิต รายได้ค่าซักรีด 10,500 เครดิต ทุน 10,500

7.ร้านสุมาลีซักแห้ง จ่ายค่าเช่าร้าน 5,000
วิเคราะห์รายการค้าของกิจการได้อย่างไร?

บัญชีค่าเช่า เพิ่ม บัญชีทุน เพิ่ม
บัญชีค่าเช่า ลด บัญชีทุน ลด
บัญชีเงินสด ลด บัญชีค่าเช่า เพิ่ม
บัญชีค่าใช้จ่าย เพิ่ม บัญชีสินทรัพย์

8.จากโจทย์ข้อ 7 จะต้องบันทึกบัญชีด้านใดบ้าง?

เดบิต ค่าเช่า 5,000 เครดิตเจ้าหนี้ 5,000
เดบิต ค่าเช่า 5,000 เครดิตเจ้าหนี้ 5,000
เดบิต ทุน 5,000 เครดิต ค่าเช่า 5,000
เดบิต ค่าใช้จ่าย 5,000 เครดิต ลูกหนี้ 5,000

9.ร้านสุมาลีซักแห้ง ให้บริการซักรีดแก่นายโชค แล้วส่งบิลเรียกเก็บเงิน
2,000 บาท ยังไม่ได้รับเงิน?

บัญชีเงินสด เพิ่ม บัญชีรายได้ค่าซักรีด เพิ่ม
บัญชีรายได้ค่าซักรีด เพิ่ม บัญชีเจ้าหนี้ เพิ่ม
บัญชีเงินสด เพิ่ม บัญชีลูกหนี้ลด
บัญชีลูกหนี้ เพิ่ม บัญชีรายได้ค่าซักรีด เพิ่ม

10.จากโจทย์ข้อ 9 จะต้องบันทึกบัญชีด้านใดบ้าง?

เดบิต ลูกหนี้-นายโชค 2,000 เครดิต รายได้ค่าซักรีด 2,000
เดบิต เงินสด 2,000 เครดิต ลูกหนี้ 2,000
เดบิต เจ้าหนี้ 2,000 เครดิต รายได้ค่าซักรีด 2,000
เดบิต เงินสด 2,000 เครดิต รายได้ค่าซักรีด 2,000

 

Comments