Ordningsregler

Vid inspektionen av lotterna 2018 använde styrelsen nedanstående riktlinjer med förklaringar om vad det innebär. Nedan kan du se fler allmänna ordningsregler för Täppan. 

  • Lotten ska vara iordningsställd i brukbart skick senast 15 juni. Odling i rabatter ska vara påbörjad, gräs och ogräs under någorlunda kontroll.
  • Räta upp staket. Staket ska vara hela och inte hänga ner över gångar eller grannlotter.
  • All kompost, bräder och skräp ska hanteras inom lotten. Skräphögar på lotter ska transporteras bort inom rimlig tid. De gemensamma kompostlådorna är enbart till för gräsklipp och växtrester från skötsel av gemensamma ytor.
  • Beskära träd och buskar. Träd och buskar ska hållas inom lotten, inga grenar över gångar och granlotter. Se till att grannlotter inte skuggas.
  • Byggnader på lotten. Växthus och odlingstunnlar ska följa beslutade mått. Dagstugor och stående redskapsbodar är ännu inte tillåtna.
  • Området vid åkanten. Det åligger lottägaren att hålla snyggt på den delen, vilket innebär att slå eller klippa gräs/ogräs. Det är tillåtet med redskapslådor och odling av blommor eller besvärliga växter som jordärtskockor. Av hänsyn till den övergödda ån tillåts inte gödsling eller komposter på åkanten. Buskar och ev. träd ska vårdas så att en 1,20 meter bred gång hålls öppen. 

Tillägg till övergripande regler

Kommunen och koloniträdgårdsföreningen har satt regler för alla koloniområden. Här är några tillägg till arrendekontraktet punkt 4:b med hänvisning till normalstadgarna §2:5c samt §2:6.
 
- Kolonilotten ska vara iordningställd i brukbart skick för säsongen senast den 15 juni.
- Kolonilotten skall vara städad senast den 1 december.
- Medlem får ur redskapsboden låna redskap, verktyg och skottkärror samt trimmer och gräsklippare (mot avgift för bensin, 25 kr för 30 minuter och 50 kr för 1 timma). Lånade redskap skall efter användandet rengöras och ställas tillbaka på sin plats.
- Eldning får endast ske på av miljöförvaltningen angiven tid (vecka 18 och 40).
- Medlem är ansvarig att läsa utskick och anslag från styrelsen.
- Medlem är skyldig att hålla gångarna runt den egna lotten fria så att framkomlighet med vattenslang, skottkärra o. d. kan ske obehindrat.
- Kompostering bör ske på varje lott.
- Användning av handelsgödsel (t ex Blåkorn) är absolut förbjuden inom området.
- Alla lotter odlas ekologiskt: tillämpning av växelbruk, jordförbättring med kompost och naturgödsel samt användning av biologiskt nedbrytbara bekämpningsmedel (exempelvis såpa).
- Träd får varken planteras eller avverkas utan styrelsens medgivande.
- Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn.
- Medlem som delar lott är ansvarig för att medodlare känner till föreningens regler och får ta del av utskick från styrelse och förbund.
- Varje medlem ska närvara vid minst en städdag per säsong. Medlem som helt uteblivit från städningen kommer att debiteras 250 kr.
- Sopor får inte kastas inom koloniområdet. Bara material som går att kompostera får läggas på komposten. All plast och metall som skall kastas medtages hem och läggs i grovsoporna.
Läs normalstadgarna