Om föreningen


Täppan
bildades 1989
Består av 55 lotter
Medlemmar är röstberättigade
Är ansluten till Stor- Stockholms koloniträdgårdar (FSSK) och Koloniträdgårdsförbundet.
Arrenderar marken av Stockholms kommun

Sköter föreningens ekonomi
Ansvarar för att ordningen på området efterföljs
Gör nödvändiga inköp
Organiserar och håller i föreningens gemensamma städdagar
Ansvarar för intresselista (nya medlemmar)
Håller minst 6 protokollförda möten varje år

Årsmötet

Är föreningens högsta beslutande organ
Hålls årligen före mars månads utgång
Väljer styrelseledamöter på 2år
Fastställer föreningens avgifter

 Avgifter
Markhyra: 135 kronor/100 kvm
Medlemsavgift: 260 kronor
Verksamhetsavgift: 265 kronor/100 kvm

Totalbelopp:
200 kvm: 1060 kr
100 kvm: 660 kr
50 kvm: 460 kr

Summan betalas in till Plusgiro 639327-6

Medlems- och arrendeavgifterna ska vara betalda senast 31/3 varje år, Plusgiro 63 93 27-6.
Varje medlem ska närvara vid minst en städdag per säsong. Medlem som helt uteblivit helt från städningen kommer att debiteras 250 kr. 

Redskap

I den gemensamma boden finns skottkärror, lie, spade, kratta som kan lånas.  Rengöring av alla redskap efter användning är obligatoriskt.

Lotternas skötsel
Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har i samråd med Stockholms kommun kommit framtill allmänna föreskrifter som gäller alla kolonister. Utöver detta finns lokala föreskrifter (Täppans lokala föreskrifter). Vi odlar ekologiskt, vi vill bevara den biologiska mångfalden och även bidratill att ge livsutrymme för allt från små mikroorganismer till stora växter och djur. Det gäller både vilda och odlade arter.

 Träd
Plantering eller borttagning av träd ska ske i samråd med styrelsen. 

Vatten

Vatten är en stor utgift för föreningen. Därför är det viktigt att vattna förnuftigt, särskilt torra somrar. Viktigast är att vattna efter nysådd så att fröna gror, under resten av säsongen ges bästa effekt om du vattnar sällan men rikligt. Vattna inte mitt på dagen. Lämna inte området med vattnet på. Lämna inte kvar vattennyckeln vid tappstället.

 Staket/inhägnader
Det är egentligen inte tillåtet att inhägna sin lott. Men eftersom vi har så mycket rådjur och harar inom området har några valt att inhägna sina lotter men då får man vara beredd på att de kanske måste plockas bort.

Pergola/Växthus
Får byggas enligt Stockholms stads normer och riktlinjer:
Sarg: Max 20 cm över mark.
Uteplats: Får vara max 15 kvm. Gräsyta, plattor eller trägolv max 20 cm över angränsande marknivå.
Spalje: Spalje runt uteplats får vara max 1,5 m hög och får ej kläs in med plast, duk eller dylikt.
Pergola: Pergola får vara max 1,80 cm hög och max 6 kvm till ytan. Tak är ej tillåtet. Dock får markis användas som kan rullas på och av.
Växthus: Max 5 kvm till ytan och max 1,5 m till taknock. Växthuset skall monteras ned på hösten.

Odlingstunnel tillåts

Styrelsen har beslutat att tillåta odlingstunnlar på lotterna i enlighet med rekommendationen från FSSK.  Det innebär att:

  • på odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel med rör av aluminium som täcks av plast godkänd för odling, plasten skall företrädesvis vara vit/ofärgad.
  • uppförande av tunnel ska ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek
  • tunneln får ej uppföras så att den skuggar grannars lott
  • tunneln får ej uppföras så att den blockerar siktlinjer, utsiktspunkter eller insyn till lotten
  • maximal storlek på tunneln får vara 10% av lottens yta men som mest 8 kvadratmeter
  • maximal höjd på tunneln får vara 190 cm
  • tunneln får endast användas till odling

På Täppan tillåter vi sedan tidigare andra växthus som är max 5 kvm stora och max 1,5 m till taknock. Växthuset ska monteras ned på hösten. Vi undersöker nu om FSSK kan tillåta små, stående redskapsbodar. 

Kompost
Alla ska kompostera i storkompost eller på egna lotten. Undantag smittade och taggiga buskar som får eldas upp. Trädgårdskompost får innehålla endast växtdelar från lotten. Kompostering av matavfall skall ske i en sluten kompost.

Eldning
Eldning på området är endast tillåtet v 18 och v 40 (gäller hela Stockholm). 

Avfall/skräp

Varje kolonist ansvarar för sitt eget skräp. Det som inte går att kompostera måste tas med hem.

Gödningsmedel

På kommunens rekommendationer har föreningen fattat beslut om att vi inte ska bidra till försurningen av sjöar och vattendrag. Det är därför inte tillåtet att gödsla med konstgjorda medel som t ex "blå korn" och inga kemiska bekämpningsmedel får användas.
Underordnade sidor (3): Ny datalag och Täppan Test Välkommen!
Ċ
Olof söderén,
21 jan. 2010 05:53