Om föreningen‎ > ‎

Välkommen!

Täppan har en ny webbplats!
Klicka här för att komma till den:

http://kolonitappan.se

(Om du hamnar tillbaka här, kan du behöva rensa cacheminnet och ta bort cookies från din webbläsaren för att länken ska fungera.)I vår förening strävar vi efter att odla miljövänligt och ekologiskt. Föreningen har som mål att arbeta aktivt med miljöfrågorna och den biologiska mångfalden för att skapa bra odlingsförhållanden.

Vatten kring 1 maj

Vattnet sätts på cirka 1 maj. I fjol hade vi en jättestor förbrukning av vatten, troligen på grund av den varma, regnfattiga sommaren. Det gick åt 682 000 l vatten jämfört med 400 000 l året innan.  Det gäller att vattna smart, dvs. inte vattna mitt på dagen då vattnet bara dunstar bort utan att göra någon nytta. Täckodling är en bra metod att slippa vattna och ändå gynna växterna!

Nya regler om åkanten och trädplantering

Årsmötet beslöt om nya regler för åkanten och trädplantering. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har redan sagt att det inte är några konstigheter i våra förslag. Kommunen ska ju alltid godkänna föreningarnas kompletterande regler till hela regelverket kring kolonilotter.

Den nya skrivningen om åkanten lyder så här:

”På åkanten får finnas redskapslåda och sittgrupp. Kompost, jordsäckar, täckmaterial med mera ska hanteras inom den egna lotten. Området får planteras med växter och träd, men det ska vara sorter som inte kräver gödsling, detta av hänsyn till övergödningen av ån. ”

Det blev lite diskussion på årsmötet om styrelsens förslag till skrivning om träden, och en mer detaljerad skrivning beslöts. Så här är den nya lydelsen om träd:

”Träd får varken planteras eller avverkas utan styrelsens medgivande. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning och näringsförlust, samt medför olägenhet för lottgrannar. Träd får inte planteras närmare vattenledningen än 3 meter. Trädgrenar får inte hänga över gångar eller över andras lotter.”

Betala årsavgiften senast 31 mars

Medlems- och arrendeavgifterna ska vara betalda senast 31 mars till Plusgiro 63 93 27-6. Skriv ditt namn och lottnummer i meddelanderaden.
Totalbeloppet för 100 kvadratmeter är 660 kr, för 200 kvadratmeter 1 060 kr och för 75 kvadratmeter 560 kr. Det fördelas på
 • medlemsavgift 260 kronor
 • markhyra 135 kronor/100 kvm
 • arrende 265 kronor/100 kvm

Enkät om Täppan

Styrelsen har skickat ut en enkät till alla medlemmar om hur de kan bidra till att Täppan. Vi frågar efter vilka färdigheter som medlemmarna har som andra kan få glädje eller nytta av. Styrelsen fortsätter på den inslagna vägen att skapa större samverkan i föreningen och göra Täppan till en bättre plats att odla på.  

Odlingstunnlar tillåts

Styrelsen har beslutat att tillåta odlingstunnlar på lotterna i enlighet med rekommendationen från FSSK.  Det innebär att:
 • på odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel med rör av aluminium som täcks av plast godkänd för odling, plasten skall företrädesvis vara vit/ofärgad.
 • uppförande av tunnel ska ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek
 • tunneln får ej uppföras så att den skuggar grannars lott
 • tunneln får ej uppföras så att den blockerar siktlinjer, utsiktspunkter eller insyn till lotten
 • maximal storlek på tunneln får vara 10% av lottens yta men som mest 8 kvadratmeter
 • maximal höjd på tunneln får vara 190 cm
 • tunneln får endast användas till odling

ax    På Täppan tillåter vi sedan tidigare andra växthus som är max 5 kvm stora och max 1,5 m till taknock. Växthuset ska monteras ned på hösten. Vi undersöker nu om FSSK kan tillåta små, stående redskapsbodar. 

kv    


Nya datalagen och Täppan

Föreningen Täppans fritidsträdgårdar följer den nya dataskyddsförordningen, som ersatt personuppgiftslagen. Vi registrerar följande uppgifter om medlemmar: namn, adress, e-post, telefon och notering om betald medlemsavgift. Vi rapporterar in uppgifter om nya medlemmar till FSSK, som bland annat  kontrollerar att medlemmen inte har kolonilott i andra områden inom FSSK. 

Övrigt

 • SoS (en sammanslutning av odlingsföreningar söder om Stockholm) ordnar massor av föreläsningar som är gratis för våra medlemmar. Läs mer på SoS hemsida.
 • Föreningen har en odlingsrådgivare. Läs mer här.