podstawy formatowania tekstu w edytorze "WORD"

 

 

Podstawy edycji tekstu w programie Word

 

 

Poszczególne elementy strony:

·        Strona dokumentu odpowiada kartce papieru, na której zostanie wydrukowany dokument.

·        Nagłówek to krótki tekst znajdujący się u góry drukowanej strony, umieszczony między jej krawędzią a górnym marginesem.

·        Margines stanowi odstęp od tekstu do brzegu papieru. Tekst jest drukowany pomiędzy marginesami.

·        Wiersz to jedna linia tekstu.

·        Akapit to wizualnie oddzielony od reszty dokumentu fragment tekstu, który z powodu zawartej w nim treści stanowi całość. Koniec akapitu następuje wraz z naciśnięciem klawisza ENTER.

·        Wcięcie pierwszego wiersza akapitu, czyli przesunięcie go w prawo , wyróżnia początek akapitu i podnosi przejrzystość dokumentu.

·        Wcięcie akapitu to przesunięcie danego akapitu na stronie w celu odróżnienia go od innych akapitów.

·        Stopka to krótki tekst występujący u dołu drukowanej strony, między jej krawędzią a dolnym marginesem (np. numer strony).

·        Przypis to informacja dotycząca pewnego fragmentu tekstu, umieszczona na dole strony lub na końcu tekstu. W tekście znajduje się odnośnik do przypisu.

 

Parametry decydujące o wyglądzie strony dokumentu:

·        rozmiar strony (domyślnie jest to format A4 – 210 mm  297 mm),

·        wielkość marginesów (domyślnie wszystkie mają szerokość 2,5 cm),

·        nagłówki i stopki (w edytorze tekstu Word umieszczone domyślnie w odległości 1,25 cm od brzegu strony, a w edytorze Works – w odległości 1,3 cm),

·        orientacja strony, czyli ustawienie strony pionowe (domyślnie) lub poziome,

·        rozmieszczenie tekstu na stronie,

·        rozmieszczenie (wyrównanie) tekstu w poszczególnych akapitach,

·        wygląd tekstu w poszczególnych akapitach.

Według jakich zasad rozmieszcza się tekst na stronie:

·        Tekst należy dzielić na niezbyt duże akapity.

·        Akapit powinien w całości mieścić się na stronie.

·        Odległości pomiędzy akapitami powinny być większe niż pomiędzy wierszami w akapicie.

·        W jednostronicowym dokumencie trzeba rozmieścić tekst na całej stronie, nie należy „ściskać” go na części strony.

·        W dokumentach wielostronicowych należy w stopce lub nagłówku umieścić numer strony.

·        W pismach urzędowych i oficjalnych dokumentach należy zachować rozmieszczenie tekstu na stronie zgodnie z zasadami obowiązującymi przy tworzeniu tychże dokumentów.

 

Zasady obowiązujące podczas wpisywania tekstu:

·        Klawisza ENTER używaj tylko na zakończenie akapitu, nie naciskaj go natomiast na końcu linii tekstu. Jeśli wyraz wykracza poza prawy margines, to edytor sam przenosi go następnej linii. Chcąc rozpocząć pisanie w nowej linii w tym samym akapicie , naciśnij kombinację klawiszy SHIFT + ENTER.

·        Przed znakiem interpunkcyjnym: kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem, wykrzyknikiem i znakiem zapytania nie wstawiaj spacji, umieszczaj ją natomiast zawsze po znaku interpunkcyjnym.

·        Nie wstawiaj spacji między znakami cudzysłowu a tekstem ujętym w cudzysłów.

·        Na końcu wiersza nie zostawiaj spójników. W tym celu po spójniku zamiast zwykłej spacji wstaw spację nie rozdzielającą (tzw. twardą), używając klawiszy SHIFT + CTRL + SPACJA.

 

 

 

 

Sposób rozmieszczenia tekstu między marginesami nazywamy

wyrównaniem tekstu.

 

Wyrównanie do lewej oznacza, że wszystkie wiersze w akapicie zaczynają się w takiej samej odległości od lewego marginesu i mają różną długość w zależności od tego, ile mieści się w nich tekstu (są „postrzępione” z prawej strony). Jest ot standardowy sposób wyrównania tekstu.

 

Wyrównanie do środka (wyśrodkowanie) oznacza centralne rozmieszczenie każdego wiersza tekstu, czyli w takiej samej odległości od lewego i prawego marginesu. Powoduje to „postrzępienie” obydwu krawędzi tekstu. Ten sposób wyrównania stosowany jest najczęściej w tytułach i podtytułach dokumentów, jak również w ogłoszeniach i zaproszeniach.

 

Wyrównanie do prawej oznacza, że wszystkie wiersze akapitu kończą się w takiej samej odległości od prawego marginesu, za to zaczynają się w różnych miejscach w zależności od tego, ile zawierają tekstu (są „postrzępione” z lewej strony). W taki sposób najczęściej wyrównuje się datę w nagłówkach listów.

 

Wyrównanie do lewej i prawej oznacza, że wszystkie wiersze zaczynają się równo i kończą się równo. W tym celu, po zakończeniu wiersza edytor tekstu odpowiednio zmienia odstęp między wyrazami. Ten sposób wyrównania, zwany inaczej wyjustowaniem, stosuje się najczęściej w dokumentach urzędowych, książkach i czasopismach.

 

Klawisze skrótów

w programie WORD

Skrót klawiszowy

Opis

MS WORD

CTRL + A

Zaznacz wszystko

CTRL + C

Kopiuj

CTRL + V

Wklej

CTRL + X

Wytnij

CTRL + B

Pogrubienie

CTRL + I

Kursywa

CTRL + U

Podkreślenie

CTRL + L

Wyrównanie do lewej

CTRL + E

Wyrównanie do środka

CTRL + R

Wyrównanie do prawej

CTRL + J

Justowanie akapitu

CTRL + znak równa się 

Index dolny

CTRL + znak plus

Index górny

F7

Sprawdzanie pisowni

F1

Pomoc

CTRL + Z

Cofnij

CTRL + P

Drukowanie

CTRL + N

Nowy

CTRL + O

Otwórz

CTRL + S

Zapisz

SHIFT + F3

Duża mała czcionka

CTRL + SHIFT + F

Zmienia czcionkę

CTRL + SHIFT + P

Zmienia rozmiar czcionki

CTRL + D

Zmienia formatowanie znaków (polecenie Czcionka, menu Format)

CTRL + SHIFT + * (gwiazdka)

Wyświetla znaki nie drukowane

CTRL + SHIFT + C

Kopiuje formaty

CTRL + SHIFT + V

Wkleja formaty

CTRL+1

Ustawia pojedyncze odstępy

CTRL+5

Ustawia odstęp 1,5 wiersza

 

Klawisze skrótów w programie MS Excel

Skrót klawiszowy

Opis

MS EXCEL

CTRL + SPACJA

Zaznacza całą kolumnę

SHIFT + SPACJA

Zaznacza cały wiersz

SHIFT + BACKSPACE

Zaznacza tylko aktywną komórkę, jeśli zaznaczonych jest wiele komórek

F2

Przenosi punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone

BACKSPACE

Na pasku formuły usuwa jeden znak po lewej stronie

ALT + = (znak równości)

Wstawia formułę autosumowania za pomocą funkcji SUMA

F4

Wstawia adresowanie bezwzględne

Shift + F3

W formule wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji

SHIFT+F11 lub ALT+SHIFT+F1

Wstawia nowy arkusz

ALT + E A

Usuwa bieżący arkusz (menu Edycja, polecenie Usuń arkusz)

CTRL+; (średnik)

Wprowadza datę.

CTRL+SHIFT+: (dwukropek)

 

Wprowadza godzinę

 ċ
KlawiszeskrótówwWORDiEXCEL.rtf
(74k)
Piotr Derkacz,
28 lip 2009, 07:27