การบริหารงานในโรงเรียน

แสดง 4 รายการ
การบริหารงานในโรงเรียนคำอธิบายหัวหน้างาน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
การบริหารงานในโรงเรียนคำอธิบายหัวหน้างาน
งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานวิชาการ นางรัชนี สีหามาตย์ 
งานบริหารบุคลากร งานบริหารบุคลากร นายสมปอง ลิ้มตระกูล 
งานบริหารงานการเงินและงบประมาณ งานบริหารงานการเงินและงบประมาณ นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์ 
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป นางชลลดา จอมศรี 
แสดง 4 รายการ
Comments