-------------โรงเรียนโคกตูมวิทยา  ยินดีต้อนรับ-------------

===============================ประกาศล่าสุด

 • กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีกิจกรรมวันคริสต์มาส 2017 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนม ...
  Posted Jan 3, 2018, 7:34 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง/ชนบท ของจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 (กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี) ด้วยสำนักงานป ...
  Posted Jan 3, 2018, 7:26 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันเอดส์โลก ปี2560 กิจกรรม กาเรดินรณรงค์ การประกวดภาพวาดระบายสี และการอบรมให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ HIV ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลโคกตูม ในวันท ...
  Posted Dec 11, 2017, 7:37 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นการสอบวิชาพ ...
  Posted Dec 11, 2017, 7:31 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานของกิจกรรม "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ฝ่ายบริหารบุคคลากรได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ...
  Posted Dec 11, 2017, 7:22 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
Showing posts 1 - 5 of 78. View more »

 =====================================

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
(SAR : Self  Assessment  Report)
ประจำปีการศึกษา  2559

ไฟล์ล่าสุด

 • 1.okส่วนหน้ารายงานประจำปีของสถานศึกษา2559.docx   71k - Jul 11, 2017, 3:01 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)
 • 1.okเล่มรายงานประจำปี2559จริง.doc   1248k - Jul 11, 2017, 3:01 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)


-------------------------------------------------------

ไฟล์ล่าสุด

Showing 3 files from page DOWNLOAD.
-------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

-------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา
นายวิโรจน์ ห้องดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา


นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา