-------------โรงเรียนโคกตูมวิทยา  ยินดีต้อนรับ-------------

วีดีทัศน์ผลการประเมินองค์ประกอบ 8 ประการ
เพื่อการติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
===============================

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 41. View more »

 =====================================

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
(SAR : Self  Assessment  Report)
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ไฟล์ล่าสุด-------------------------------------------------------

ไฟล์ล่าสุด

Showing 2 files from page DOWNLOAD.
-------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

-------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา
นายประสิทธ์  ปราชญ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา


นางนภารัตน์  เชื่องสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา