เสื่อกกดอนแดง นาหว้า

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดอนแดง
  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม


ประวัติความเป็นมา

        ความเป็นมา  เสื่อกก  เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาวของตำบลบ้านเสียว  โดยการรวมกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกเพื่อเป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนา พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านดอนแดง ( คอกช้าง )  เป็นหนองน้ำเหมาะแก่การปลูกต้นกก  อดีตกำนันเพียด  คะสุดใจ  สนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวบ้านดอนแดงปลูกต้นกก  เพื่ออนุรักษ์หนองน้ำ  และเป็นที่วางไข่ของปลาช่วงน้ำขึ้น  เมื่อน้ำลดก็เก็บเกี่ยวต้นกกมาทอเป็นเสื่อกกไว้ใช้ในครัวเรือน  และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

       คุณสมบัติ  เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  ทน  เหนียวไม่ขาดง่าย  นุ่นเวลานั่ง  ใช้ได้นาน


นางสุภาพ   คะสุดใจ
ประธานกลุ่มฯ
ได้รับเกียรติบัตรสตรีดีเด่นประจำปี  2556
ในวันสตรีสากล


ศูนย์ทอเสื่อกกบ้านดอนแดง 

เลขที่  54  หมู่ 4  บ้านดอนแดง  ตำบลบ้านเสียว  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  48180
ติดต่องานทางอีเมล์  putthasa2522@gmail.com

สินค้าโอท็อป  ระดับ 4 ดาว
รหัสผลิตภั
ณฑ์ (Code): 
480903-C001

รหัสโอทอป (OPC): 48090038
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เสื่อกก (3150)
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
ระดับดาว : 


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
087 - 2321413  นางสุภาพ  คะสุดใจ 
                                        ( ประธานกลุ่มฯ )  
087 - 2244562  นางเกศินี      กินนารีแซ
088 - 5344136  นายพุทธสา  กินนารีแซ
 Facebook เสื่อกกดอนแดง นาหว้า
หน้าเว็บย่อย (1): เสื่อถวายวัด (แบบยาว)
Comments