ในช่วงแรกของการฝึกทำเว็บไซต์นี้
ครูติ๋วขอแนะนำ  ภาษาถิ่นของชาวบ้านหนองยาง  คือ
"ภาษาลาวครั่ง"  ซึงเป็นบทกลอน เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการชักชวน
กันมาอยู่บ้านหนองยางในอดีต  ประมาณ  ๘๐  ปี  ที่ผ่านมาแล้ว
มีภาพประกอบ  ฝีมือของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง