Sõnaruamat T-Ü

Kodavere murrak 

tabrik - kirves
taenas - tainas
taig - tailiha 
talapskid – Venemaa saartelt tulnud kalamehed, tindipüüdjad
tamka – kabe
 
teele - teile
tegimä - tegime
tegin - tegin
tegid - (sa, nad) tegid
tegitä - tegite
tehnud, tehnd - teinud

teping - vaip
tihkess - tihti, tihedasti
tii:, tii:d - tee, teed
tii:b - (ta) teeb
tii:d - (sa) teed
tii:n - (ma) teen
tiinja – teenija
tii:nmä - teenima
tiiskann, iiskann - kastekann
tikerber – karusmari
tikkus - tikand, õmblus
tilgasset - veidi hapuks läinud (piim)
tillämä - keerutama, karuselliga sõitma
tilpnemä - rippuma, kõlkuma
tilpu lüümä - kõlkuma
tissu - kassike, kassipoeg
tiä - tea
ti:äb - teab
ti:äd - (sa) tead, (ta teadis)
ti:ädä - teada
ti:äde - teade
ti:ädmä - teadma
ti:ädsid - teadsid
ti:ädsin - teadsin
ti:ämä  - teame
tiänissus – teenistus
ti:ätä - teate
ti:äväd - teavad
ti:äämä - teeme
ti:äätä -teete
ti:ääväd - teevad
toedod - toidud
toegas - toigas, kepp
toemad (tuim) - tuimad (tuim)
toemetämä - toimetama
toesone - tuisune
tolmone - tolmune
tolo – udu
tol'o - aru
tol'okas – tark
tolone – udune
tongotama - noogutama
toorotama – aeglaselt õiendama, aega viitma
topma - toppima
topp - toppis, sundis
toppi - toppida
torsakille – pahane
trihid - satsid 
trihnmä, trihinmä - tihkuma, nutma
trihvaa - peituse mäng
trön'mä, tön'mä, tönnimä - nutma, nuuksuma
tuaming, tuamik - toomingas
tuanud, tuand - toonud
tuares - toores
tuld - tulnud
tulekõmu - tulekuma
tullud, tuld - tulnud

tulup - lambanahkse voodriga mantel
tummid – surusääsed
tun'd - tundis
tuu:b - (ta)toob
tuu:d - (sa) tood
tuu:l' (tualid) – tool (toolid)
tuuletämä – tuulama
tuu:ma (tuub, tõi) – tooma (toob, tõi)
tuu:p (tuabi) - toop (toobi)
tuu:rved - toored
tuus - tundis
tõdess - tõesti
tõene (tõese) – teine (teise)
tõesed - teised
tõesse õmad - teiste omad, naabrid
tõhtmä, tõs'tmä (tõhib, tõht'/tõs't) - tohtima (tohib, tohtis)
tõmmama - hullama, tõmbama

tõruke, tünnik - väike tünn
tõssa - tõsta
tõssma - tõstma
tõss' - tõstis
tõssad - tõstad
tõssab - tõstab
tõssama - tõstame
tõssan - tõstan
tõssata - tõstate
tõss'id - tõstsid
tõss'in - tõstsin
tõss'imä - tõstsime
tõss'itä - tõstsite
tõssnud - tõstnud
tõs't - tohtis
tõug - suvivili
tõõgama - naljatama, juttu ajama
tõõras – tõbras, lojus, halb ja toores inimene,
tõõseb - tõuseb
tõõsed - tõused
tõõsemä - tõuseme
tõõsen - tõusen
tõõsetä - tõusete
tõõseväd - tõusevad
tõõsibä – teisipäev
tõõsid - tõusid
tõõsimä - tõusime
tõõsin - tõusin
tõõsitä - tõusite
tõus - tõusis
tädi - ema õde
täitapp - pöial
tämä - tema
tämädä - teda
tämägä - temaga
tämäl - temal
tämäle - temale
tänävuade - tänavu, sel aastal
täst (tähed) - täht (tähed)
täätsä - täitsa, piisavalt
tössäk - nohik
tüü – töö
tüüle - tööle
tüümiis - töömees
tüüd ihmama -  vastutahtmist töötama
tüüpääv – tööpäev
tüütämä – töötama
tüüuun - tööhoos
uab (uavad) – haab (haavad)
uabits, uavits – aabits
uagi - haagi
uak - haak
uaki - haaki
ualas - hoolas
ualik - hoolikas
uamer - haamer
uam - aam

uan (uani) – puust kraan (kraani)
uasad - riiulid, seina peal
uassa - aasta
uav (uavad) - haav, haab (haavad)
uavel - haavel
ubimä - kiiresti sööma, õgima
udri – edev, peru
uhmerdämä - puruks tampima
uim (oemed) - uim (uimed)
uisk (oesod) - uisk (uisud)

uksik, ussik - pooluks, väike uks tare ja rehealuse vahel
ulgan - hulgas
ulgun - hulgun
ulkma - hulkuma
ulima, hulima - aeglaselt liikuma
umbus – mädapõletik, panariitsium
ummes - umbes
undijoro ajama - nutma, uluma
undilüpsik - kellukas
undilüps(i)ked - kellukad
undruk, jupka – seelik
unetama - unustama
unkaauk – suitsuauk
unt - hunt
ustlemä - pesu kurikatega tagudes pesema
ur'vmä, urvimä - lahmima
uud - hood
uude - uue
uuded, uvved - uued
uudess, uvvess - uuesti
uudissid - uudiseid
uuta - oota
uutama - ootama
uvve - uue
uvvess - uuesti
vaaritämä - keetma (pikalt)
vabarm(u) – vaarikas
vahtma (vahib, vaht) – vaatama (vaatab, vaatas)
vai, vae - või (sidesõna)
valatama - vaatama
val'gid teele! - tervitus saunalistele
vali - range, tugev
valtama (valtas) - valutama (valutas)
vanalell – vanaisa vend
vanana - vananaine, vanaema
vanass - vanaks, vanasti
vanatädi - vanaema õde
vanaõde - vanaisa õde
varasset - varastatud
vars'i, varssi - varsti
vassa - vastu
vastka - vaadake
vas'tma (vahib, vas't) - vaatama (vaatab, vaatas)
veded - veed
veden – vees
vedetud - veetud
vedämä (vedäb, vedi) – vedama (veab, vedas)
veemä, veetä, veeväd, -  viime, viite, viivad
vehmerments, vehverments – piparmünt
vei - viis (vorm sõnast viima)
vein, veid  - viisin, viisid
veike - väike
veikeljäs, veikseljäs - väiksevõitu
veiksemite - väiksena, lapsena
vene - paat
venne - paadi
verotämä, verutama – loputama
vesi (veded) – vesi (veed)
vibu - õngeritv
vibutama – õngeridvaga kala püüdma
vidune - hämar, videvik
vihim – vihm
viibutämä - lehvitama
vii:d - viid
vii:l – veel
viimäne - viimane
viimäss - viimast, viimaks
viinalill – naistepuna
viir, viird - veeres
viirmä  - veerema
viistõiss (viietõisskümne) - viisteist (viieteistkümne)
vinnud - kõrned, rasvasulatuse jäägid
viratu – halb, laisk, kõlvatu
virrämä - libisema
vissimä - kehvasti (visinal) põlema
vist (vihad) - viht (vihad)
vistlemä, (viheldä) - vihtlema, (vihelda)
vistleväd - vihtlevad
viämän - viimas
viänämä (viänäb, viän) - väänama (väänab, väänas)
vi:äreb - veereb
vi:äred - veered
vi:äremä - veereme
vi:äertä - veerete
vi:ären - veeren
vi:äreväd - veerevad
vi:äärmä  - veerima
vi:äär - veeris
vi:äärib - veerib
vi:äärid - veerid
vi:äärimä - veerime
vi:ääritä - veerite
vi:ääriväd - veerivad
vohnma - helpima
vonkma - kiikuma
vontämä - kiigutama, vänderdama
vontsotämä - väntsutama
voorod – kartulimugulad
vuadi - vaadi
vualu - voolu
vuat (vuadid) – vaat (vaadid)
vuu:l (vualu) – vool (voolu)
vuu:lama – voolama
vuu:l'ma (vualib, vuul') – voolima (voolib, voolis)
võedu - võidu
võemud - lihased
võevetu - jõuetu
võl'ssma (võl'sib, võl'ss) – valetama, petma (valetab, valetas)
võmak - jurakas, löök
võtt' - võttis
võtsi - vissi, vasika hellitusnimi
võõrad - külalised
võõrite - kõõrdi
väegä - väga
väheljäs – väiksevõitu
värät - värav
väräti - värava
väster – ahing
vüü - vöö
vüüle - vööle
vüürus – eesruum, esik
vüütämä - vöötama
õdaõts - odaots
õde - isa õde
õdele (minema) - isa õe poole minema
õege ilus - väga ilus 
õegub - hõigub
õeguma - hõigume
õegutä - hõigute

õeguvad - hõiguvad
õenas (õinad) - oinas (oinad)
õigess - otse
õik - (ta) hõikas
õikamä (õegätä, õegäsin) - hõikama (hõigata, hõikasin)
õhjad – ohjad
õhõv, õhv – mullikas
õja – oja
õks - oks
õksendämä - oksendama
õlemä - olema või oleme
õless, õles, õlesi - oleks
õleva - olevat
õli - oli
õllud, õld - olnud
õma - oma

õmamuudu – omamoodi
Õmedu – Omedu (küla nimi)
õmeti - ometi
õngejagar -õngekast
õpp - õppis
õppi - õppida
õppma (õpib, õpp) - õppima (õpib, õppis)
õpmine - õppimine
õppama (õppab, õppas) - õpetama (õpetab, õpetas)
õras - oras
õrjetu – õel, tige
õsatama, õsätämä - osatama, puudutama
õskama – oskama
õssjid - ostjaid
õssmä (õssab, õss') - ostma (ostab, ostis)
õsta, õhta - õhtu
õstapuale - õhtupoole
õter – oder
õts – ots
õtsaesik, õtsaesine - otsaesine, laup
õtsakõrral - otsakorral
õtsan - otsas
õtsekil, õtsekille - otsekil, kummargil
õtsakute, õtsakutta - otsakuti
õtsetud - väga kehva tervisega, otslõpenud (loom, inimene)
õtsjid - otsijaid
õt'sma (õtsib, õt's) – otsima (otsib, otsis)
õun (õõnad) – õun (õunad)
õvv – õu
õvve - õue
õvven – õues
õvvess - õuest
õõnakuuk - õunakook
õõnad - õunad

õõnap – õunapuu
õõnapiirak - õunapirukas
õõnasiimned - õunaseemned
õõrissämä - uuristama
ädäss - hädasti või hädaks

ähän, äh(ä)näd – rähn, rähnid
äi – vanaisa
ämm – vanaema (ka ämmaemand)
ämmitämä - ämmaemandaks olema
ärä – ära
ävitämä - hävitama
üksinde - üksinda
üksipääni - üksinda
üksühite - ihuüksi
üksite - ühel ajal

ülesse - üles
ülessepuale - ülespoole
ürgämä - alustama

üste - ühte
üstealate - alailma
üvi(pidi) - parempidi
üvä - hea
üvä laks muad – palju maad
üvädus - headus
üvässi! - hüvasti!
üvä üüd! – head ööd!
üäbik - ööbik
üägitämä - öökima
üäveldämä - hööveldama 
üü - öö
üü-akul - öö-hakul
üüpääv - ööpäev
üürgämä - huugama, kõva häält tegema
üüsi - öösel
üüsite – öösiti
üütüü - öötöö
üüvel - höövel
üüvliluassud - höövlilaastud