Sõnaruamat P-S

Kodavere murrak 

paadar, paadam - äge lumetuisk, suur segadus
paagatama - korraks pauku tegema, peeretama
paagutama - paugutama
paal (paalad)– pael (paelad)
pada (padad) – pada (pajad)
paegal - paigal
paenuma, paenduma - painduma
paessab - paistab
paessad - paistad
paessama - paistame
paessan - paistan
paessata - paistate
paessavad - paistavad
paagatama - paugatama (peeretama)
paagud - paugud
paiss, paissi - paistis
paissma - paistma
pajatama – jutustama
pakkma (pakub, pak või paksi) – pakkuma (pakub, pakkus)
pali - palju
pantse - pannakse
paraskid, baraskid - rõnglid
parkalai - suur ja paks inimene
passatski – suli
passlad – pastlad
patinka – poolsaabas
patsas - pliidi tagaosa, praeahju pealne
peesimä - soojenema
peesitämä- soojendama, päikse käes mõnulema
pehkjas - pehme võitu, veidi pehme
peiäl (peigläd) - pöial (pöidlad)
peketämä - naerma, edvistama
penn' -  kanaõrs
penn'il - õrrel
peris - päris
perrä - järele
 
perän - järel
peräni - pärani, lahti
pess'i - peses
pihlik - pihlakapuu, lill (dagetes)
pihun – peos
piiber – kobras
pii:busk - kevadine põldosi
pii:gissämä – pitsitama, suruma
pii:när – peenar
pii:rak – pirukas
pii:rg (piärud) – peerg (peerud)
pii:t (piädid) – peet (peedid)
piku piäd – mööda pead
pinde - side

pinmä, pinnimä - vikatit teravaks taguma
pinsulinahk - saapa voodrinahk
pissmä (pissäb, piss) – pistma (pistab, pistis)
pitk (pitkä) - pikk (pika)
piä – pea
piäd sugema - kammima
piädon, piädun - peidus
piäläkutta - pealistikku
piäle - peale
piäneljäs - peenikese võitu
piänike - peenike
piäsemä – pääsema
piäske, piäsuke - pääsuke
pladissämä, plädissämä - veega mängima, solistama
pleiäts - pliiats
plett – pats
plett'mä, plettimä - patsi tegema 
plitusk (plituskid) - pannkook (koogid)
pliägitämä – pleegitama
pliäsitäjäd - päevitajad
pläträmä, läträmä - latrama, lobisema
pobol – vabadik, pops, saunik
poboskid - rõuged
pohol - pohl
pombod - kala sisikond
poosi - poisi
poosike – poisike
poriluat - sügislaat
potsko, potsku - nõu, anum
potsotama – patsutama
potsovaitämä - kostitama, hoolitsema
pradissämä - tõrelema, kiiresti kõnelema
praegane – praegune
prassai – hüvasti
prassma - küsima
(tungivalt, pealekäivalt)
priinimi - perekonnanimi
pristav – kohtutäitur
prits - süst
priänik - präänik
prosta – labane
provva – proua
präsu – segadus
puadi - poe
pualetuabine - pooletoobine
pualik – poolik
pualitämä - poolitama
puar – paar
puarirahvas – abielupaar
puasmed – kindla suurusega (60 lõnga) lõnga tokid (kimbud)
puasmen – tokis, kimbus (lõnga kohta)
puhudegä kasuk - pööratud nahast kaunistustega kasukas 

pu(h)vaika - vatijopp
pulge - katki, tükkideks
pulgeline - tükiline, katkine
puruss - puruks, katki
pusserdämä - oskamatult õmblema (või muud tegema)
puter – puder
puu:d (puadi) - pood (poe)
puudikud - tutid
puugen - poogen
puugnad piäle - (hobusele) piitsa andma
puu:l (puale) – pool (poole)
puustus – sööt,kesa
puutäi – puuk
põhkätämä, põhkatama - hingeldama, lõõtsutama
põnnus - riidest aas
põtk – reis, kints
põuk - kurikaga tagudes pesu pesemine, pestavad riided
põvve - põue
põvven – põues
põõdak - suur ja lai, paks
põõdane - põuane, kuiv
põõgutama, põõgutämä - pesu pesema, kurikaga pekstes
põõn, põõna panema - tugev hoop, haiget tegema
põõnak - suur, jõrakas
põõnutämä - magama
põõtsutämä - põõnutama, magama
pädrässik, rägassik - padrik, tihnik, tihe võsa
pähä - pähe
päätsupiä - veis, valge laik otsa ees
pääv - päike, päev
 
pääviline - päeviline
päävimä - päevitama, päikse käes olema
pääväterä - päike
 
pötsötämä - patsutama, pätsima
pühäbä - pühapäev
püi - püü
püidmä - püüdma
püid -(ta) püüdis
püieti - püüti
püäripääv - pööripäev

püäräne - pöörane
püäränud - pööranud
püür (püäri) - padja pöör 
püür (püärä) - pöör, ukse sulgur
püürämä - pöörama
raesad - raisad
raesun - raisus
raid - raius
rat'iss - aidast
ratt' - ait
reenuvader, rebäne - rebane
reinvars – soolikarohi
ria - rea
rian, ridän - reas
ridä - rida
rihaalune - rehealune
riidamua - puude raiumise ja puuriitade ala
riidi – reede
rii tii - ree tee
rii:ssad - riistad, toidunõud
riäbis - rääbis

rohon - rohus
rosto – rohtu
ruam – raam
ruamat – raamat
ruasuke, ruaske - raasuke

ruhimik, kamalik – kamal, pihud
ruudämä, ruudama - ringi hulkuma
ruus (ruasid) - roos (roosid)
rõsine – niiske, vesine
rõõdane - rokane
röidämä - vaevaliselt ringi liikuma
rökötämä - röginal köhima
räiss – praht
rässäs - räästas
rüipämä – rüüpama
rüipmä (rüübib, rüip)– kiiresti jooma ( joob,  jõi)
rükis - rukis
rüükmä (rüägib, rüük) - röökima (röögib, röökis)
rüüpmä - vaevaliselt edasi liikuma
rüüvel – röövel
rüüvmä (rüävib, rüüv) – röövima (röövib, röövis)
saanan - saunas 
saananaene - saunanaine
sablima - siblima
sadama (sadab, sadas) – sadama (sajab, sadas)
sae - sai (saama mineviku vorm)
saed - said
saema - saime
saen - sain
saeta - saite
sahaver - sahver
sarabann – vedruvanker
satvor – püssilukk
saun (saana, saanan) – saun (sauna, saunas)
savitsemä - siblima
seenäd - seinad

seesäb - seisab
seesämä - seisame
seesän - seisan
seesätä - seisate

seesäk - seisak
seesätämä - seisatama
seetse – seitse
seetsetõiss – seitseteist
sei - sõi
seid - (sa, nad) sõid
seie - siia
sein - (ma) sõin
sein (seenä) -  sein (seina)

seismä (seesäb, seis) – seisma (seisab, seisis)
senni - seni
sennikavva - senikaua
sennimuani - senimaani
siad – sead
siasüük - seasöök
siden – sees
siduma (sidub, sidus) – siduma (seob, sidus)
sihkmä (sihib, sihk) - sihtima (sihib, sihtis)
sii: – see
siib - tiib
sii:dimä - seedima
sii:mned - seemned
sii:n (siäned) - seen (seened)

sii:p (siäbid) - seep (seebid)
sii:vad – tiivad 
sii:vuline - tiivuline
silmäterä - silmatera
sinudä, sinuda – sind
sisemäne - sisemine

siäbilill - vahulill
siäbine - seebine
siäl - seal 
siälmäne - sealne
siälsed - sealsed
siäned - seened
siäred - sääred
siärved – tingud
siäsed - sääsed
sobatämä - korraks midagi vaikselt ütlema
sobissämä - sosistama
soeammas – tungaltera
soegatämä - tukastama
soegob - (ta) suigub
soegod - (sa) suigud
soegoma - (me) suigume
soegon - (ma) suigun
soegota - (te) suigute
soetso - suitsu
soetsopiäske - suitupääsuke
soetsoriäbis - suitsurääbis
soho - sohu
sommone - sombune
sopits – paadi tüür
sori - väike oja, märg ala
sorkama - torkama
sor'kma (sor'gib, sor'k) - narrima, pilkama (narrib, narris)
suabas (suapad) - saabas (saapad)
suad (suadud) - heina saad (saadud)
suadik - saadik
suag – saag
suagma (suagib, suag) - saagima (saeb, saagis)
sualane - soolane
suama (suab, sae) – saama (saab, sai)
suare - saare
suaresiäned - saareseened
suariss - saartest (ilmakaartest tähendab kagu suunda)
suatma (suadab, suat) – saatma (saadab, saatis)
suavid - soovid
sudakud – kohad (kalad)
suesutas, soesutas - äiutas
sudapurik, sudepurik – hundinui
suhvel - sahtel
sul'u - märg asi
sull'i - sulas
sumpma (sumpab, sumps) - sumpama (sumpab, sumpas)
surnuk - kanga kudumise süstik
susk - susis
suskma - susima
suu: - soo
suuja  -  sooja
suujus - soojus

suu:l - sool
suu:lama - soolama
suu:lduma – soolduma
suu:n (suane) - soon (soone)
suu:v - soov, (ta) soovis
suu:vma (suu:vi, suu:v) - soovima (soovida, soovis)
sõa-aal - sõja ajal
sõema - sõime
sõetä - sõite
sõllussenüür - selisenöör kalavõrkudel
sõper - sõber
sõsu, sõsar – õde
sõtse – isa õde
sõul (sõõlad) – sõel (sõelad)
sõõluma (sõõlub, sõõld/sõõlsi) – sõeluma (sõelub, sõelus)
süded - söed
süile, süilde - sülle
süvelemä - sügelema
süvämä - sügama
süädid - (sa, nad) söötsid
süädik - söödik
süädimä - (me) söötsime
süädin - (ma) söötsin
süädin (maa kohta) - maa on söötis
süäditä - (te) söötsite
süägilaud - söögilaud
süämä - sööme
süätä - sööte
süäväd - söövad
süük (süägid) – söök (söögid)
süüklä – söökla
süülen (süile) - süles (sülle)
süületäis - sületäis
süüb - sööb
süüd - sööd
süümä (süädä, sei) – sööma (süüa,  sõi)
süümiss - söömist, süüa
süün - söön
süüt, süäditükk - sööt, söötis maatükk
süüt - (ta) söötis
süütmä (süädäb, süüt) - söötma (söödab, söötis)
süütsid - (sa) söötsid
süütsin - (ma) söötsin
süüviv - sööbiv