Sõnaruamat L-O

Kodavere murrak 

laadad - laudad
laadan - laudas
laal - laul
laalu - laulu
laalud - laulud
laalama -(meie) laulame
laalata -
(teie) laulate
laalavad - (nad) laulavad
laald - laulis
laalma (laalab, laald) - laulma (laulab, laulis)
laalatama – laulatama
laene – laine
laesad - laisad
lahe – lase
laheb - laseb
lahed - lased
lahen - lasen
laite - aia latt
lasku - plasku, plekknõu
lasti – lahti
latermu - latern
lauba – laupäev
laut (laada) – laut (lauda)

laud (lavva) – laud (laua)
laude - riiul
lavvad - lauad
lavvan - lauas, laua taga
lebo – tuuleõhk
lebomä - kiiresti jooksma, liduma
leeväd – leivad
leeväkuarik - leivakoorik
lehem – lehm
lei - lõi
leignemä - soojenema
lell – isa vend
leloma – hüüdma
lesing, lesanka - madal, lesimiseks sobiv, ahi
lest (lehed) - leht (lehed)
letu – jänes
lidissämä - lipitsema
lielotus - laul (isetehtud)
lii:ssud – liistud
linaligu - linaleotuse tiik
lipma (lipub) – loopima (loobib)
lipp - loopis
liägid - (tule)leegid
liäni - (tooli) leeni
loamad/luamad - loomad
lobodik - vilets ehitis
lodissämä - loputama või veega mängima
loeged - luiged
loegod - loigud
loesod - luisud 
logard - laisk
lohon - lohus
lohotama - lohutama
loik (loegod) - loik (loigud)
loim (loemad) - loik (loigud)

loll'ama - lollusi tegema
lomak(as) – latakas
luajak - loojang
luadab - loodab
luadad - loodad
luadama - loodame
luadan - loodan
luadata - loodate
luadavad - loodavad
luajan - loojas
luaming – looming
luanud, luand - loonud
luatsik - lootsik
lutakas - hoop, löök
luukur - lonkur
luu:ja – looja
luu:m (luamad, luomad) – loom (loomad)
luu:ma (luada, luub, lei) – looma (luua, loob, lõi)
luun - loo sees
luutma - lootma
luutus - lootus
lõegata - lõigata
lõegasin - lõikasin
lõema – lõime (mineviku vorm sõnast lööma)
lõeta - lõite
lõhõn, lõhõnämä - lõhn, lõhnama
lõss (lõssud) - kest (kestad)
 
lõvesk - tragi
lõõna - lõuna
lähnud, lähnd - läinud
lähämä – lähme
läägib - läigib
läägitämä – kastma, taimedele vett valama
läägitämine - taimedele vee valamine
läälä - läila
lörissämä, löristämä - nutma, luristama
lörpmä - lurinal sööma
lörtsjas, plöts - vedel, pehme
lüheljäs – lühikene, väikest kasvu
lüps - lüpsis
lüster - lühter
lüädä - lüüa
lüädäkille - lääbakil
lüäväd – löövad
lüük (lüägid) – löök (löögid)
lüümä (lüüb, lei) – lööma (lööb, lõi)
maegotämä - maigutama
maetse - maitse
mede - mee
medegä - meega
medene - mesine, magus
meele - meile
mes - mis
mes'si - mis see
mia – mina
miil (miäle) - meel (meele)
mii:ld - meeldis
miilde - meelde
miildimä – meeldima
miis - mees
minevuassa - möödunud aastal
minuda, minudä - mind
miälegä - meelega
miälen – meeles
miäre – määre
miärmä (miärib, miärd) – määrima (määrib, määris)
miärätu - määratu
moedo, moeto - muidu
moetogi - muidugi

molojas – rumal
mua - maa
muage – sooraud, rauarooste 
muamullan - mulla all, surnud
muan - maas

mudrik – väike kera
mukitämä - muhelema, muigama
murik – käär, viil
muss – must
mutiahmnikud - väiksed ahvenad
mutt - põllutööriist vagude vahelt harimiseks
muudu - moodi
mõessa, mõessä - mõista
mõessatus - mõistatus
mõjal - mujal
mädä – mäda
mädanik – mädane põletik, mäda koht heinamaal
mäimä - määgima
mäis - määgis
mätskä - nätske (leib, sai)
mätsmä - mätsima
 
müdäk – hoop, mütsatus
müirämä - mürama, hullama
müädän - möödas
müüdä - mööda
müüräsid - mürasid
naar (naaru) - naer (naeru)
naarma (naarab, naard) - naerma (naerab, naeris)
naene (naesed) – naine (naised)
nah – säh, võta
nass - näsa, soolatüügas
natane – tatine, ilane
nataninä - tattnina
natask - poisiklutt

negrut – noorsõdur
neljabä – neljapäev
nii:d - need
nii:l (niälu) - neel (neelu)
nii:r (niärud) - neer (neerud)
niske - niisugune
niäletämä - neelatama
niäld, nii:ld - neelas
niälsid -  neealsid
niälsimä - neelasime
niälsitä - neelasite
niälämä - neelama
nua - noa
nuad - noad
nuamib - noomib
nuared - noored
nuarepuulsed - noorepoolsed
nuarik - noorik
nuasi - noosi, saagi
nukk (nukan) - nurk (nurgas)
nustlemä, (nuheldä) - nuhtlema, (nuhelda)

nuu:m - noomis
nuu:mma - noomima
nuu:msin - noomisin
nuu:mima - noomisime
nuu:msita - noomisite
nuu:r - noor
nuu:rmii:s - noormees
nõrgutama - liigutama, painutama
nõvve - nõue
nõvvetav - nõutav
nähnud - näinud
näie – nende
näile - neile
nävad, nämäd – nemad
nüük – nöök
nüükmä (nüägib, nüük) - nöökima (nöögib, nöökis)
nüüp (nüäbid) - nööp (nööbid)
nüüpmä (nüäbib, nüüp) – nööpima (nööbib, nööpis)
obene (obesed) - hobune (hobused)
oedod – lombid
oemane - uimane
oemed - uimed

oemerdama - uimerdama
oemetu - oimetu
oesod - uisud
oit (oedo) - lomp (lombi)

ommogo - hommikul
one - on
ono – onu, ema vend
oranks - oranž
orjavits – kibuvits
osto/ohto - ohtu