Sõnaruamat-K

Kodavere murrak 

kaabad - kaubad
kaabapääv - kaubapäev
kaabelda - kaubelda
kaabelsid - kauplesid
kaabelsima - kauplesime
kaabelsin - kauplesin
kaabelsita - kauplesite
kaadu - kaudu (mööda, läbi)
kaal (kaalan) – kael (kaelas)
kaalasuaned - kaelasooned
kaar - kaer
kaasitämä - laulma
kaegob - hõigub, kostub
kaegod - (sa) hõigud
kaegoma - (me) hõigume
kaegota - (te) hõigute
kaegovad, kaeguvad - hõiguvad
kaevlemä - pusklema

kaevleväd - (lehmad) pusklevad
kahamus – hirm, judin
kahavel - kahvel
kahutama/kahotama - külmetama, kerge öökülm
 
kallussed - kalossid
kaloosi (koloosi) esimiis – kolhoosi esimees
kamma - kammima

kammer, kambri – tuba, tuppa
kan'a - jookse ruttu
kan'ab - jookseb
kan'ad - jooksed
kan'ama - jooksma, jookseme
kan'ata - jooksete
kan'avad - jooksevad
kan'd - kandis
kannassik - kännustik, raiesmik
kansik – nuut
karasid - kargasid
karasima - kargasime
karasita - kargasite
karasin - kargasin
karm, karmune - ving, vingune
karss' - heinavõrk
karvupidi seljän – pahempidi
karvussämä - tutistama, juustest sakutama
kasse - kaste
kassma (kassab, kass) – kastma, leiba kastma
kastlane - kahtlane
katsele minemä - katsikule minema
kaugelle - kaugele
kavva - kaua
kavvass - kauaks
kergess - kergesti
kerik – kirik
kerimä – kerima
kerss - kirst
kersso - kirstu
kerssun, kerson - kirstus
kerves - kirves

kes'si - kes see
kessmä - kestma
kessäb - kestab
kessäväd - kestavad
keväde – kevad
kibedä – kiiresti
kidikartul, kidirohi – suur kukehari
kihvtine – mürgine
kii:b - keeb -
kiidid - kiitsid
kiidin - kiitsin
kiidimä - kiitsime
kii:gi – keegi
kii:l – keel
kii:ld – keeld
kii:l'mä (kiäläb, kiild') – keelama (keelab, keelas)
kii:lne – keelne
kii:mä, (kiävad, kii:s) – keema (keevad, kees)
kii:rd - keerd
kii:rämä - keerama
kiissel - kaerakile
kii:tmä (kiädab, kii:t') - keetma (keedab, keetis)
kiitmä - kiitma
kii:t - keetis
kiit - (ta) kiitis
kii:v – keev
kikerpill, kikker – karusmari
kilimit - külimit (vilja külvamise anum)
kirbis, kirbits - kõrvits
kirtama - kirjutama
kirtatta - kirjutada
kisendämä - kisendama
kitsevisnapuu, kitsevisnap – paakspuu
kiva - kive
kivik - kivike
kiädid - keetsid
kiädimä - keetsime
kiädin - keetsin
kiäditä - keetsite
kiädäb - keedab
kiädäd - keedad
kiädämä - keedame
kiädän - keedan
kiädäväd - keedavad
kiäli, kiälen – keeles
kiänäk – käänak
kiäruline - keeruline
kiärun – keerus
kiärutämä - keerutama
kiäruteti/kiärutäti - keerutati
kiärässik - tuulekeeris, midagi kokku keeratut
kiäv – kääv, süstik
kiävik - väga kuum ilm
kiävitämä - kuumutama
kiäväline - keevaline
kliim – liim
kluaberdus - klaaberdaja, joobnu
kluas – klaas
kluaster – klooster
klobakud - suured klimbid või tükid
koagid/kuagid - koogid
koalin, kualin -  koolis
kodo – kodu, koju 
kodoväimiis – koduväi
koenod - kuivanud
koeralaalud - lorilaalud
koeross tegemä – koerust tegema, vigurdama
koerusejutt - vigurijutt
koevad - kuivad

koevatus, kuivus - kuivati
kogo - kogu
kogoma – koguma
kogonemä - kogunema (kokku tulema)
kohe - kuhu
kohkoma - kohkuma
kohmus – kohmetu inimene
kohokille - kohevil, kohevile
kohopiim – kohupiim
kokko – kokku
kokorg, kokurg – kook, kergem küpsetis
kole ilus - väga ilus
kole vägev - võimas
kolgotämä, kolgotama - hulkuma, kolistama
kollama - kolistama, hulkuma
kolmabä – kolmapäev
kominik – panipaik
komorka – pugerik, pime ruum
konnakul'ku, kul'ku – teokarp
konnakuusik – põldosi
konokille - kummargil, küürakil
koon - koos
korjaja - kerjaja, kerjus
korjoma - kogunema (pikema aja jooksul midagi kogunema)
kos(a) - kus
kosotämä - kosutama
kossa, kõssa - kosta
kossma - kostma
kossob - kostub
kossoma,
kostoma - kostuma
kostonik - kohtunik
kotinõul - nimetissõrm
krabak - vihma sagar
kresla – seljatoega regi
krii:k (kriägid) – kreek (kreegid)
krii:mä – kriimustatud
kruamik - kroomnahk, nahksäärik
kruan - kraan
kruapma (kruabib, kruap) – kraapima (kraabib, kraapis)
kruav - kraav
kruun (kruanid) – kroon (kroonid)
krõbe - kaelus, kõvakrae
krõbu – puru
krüämeke – raasuke
kua – ka
kuaban - koobas, keldris
kuabu - kaabu
kuagukille - kookus, kõveras 
kualik - kaalikas
kualin, koalin - koolis
kualipoosid – koolipoisid
kualiss, koaliss - koolist
kuanerdämä - koonerdama
kuaner - kooner, kitsi
kuanetämä - kaanetama
kuapma (kaubib, kuap) – kaapima (kaabib, kaapis)
kuarib - (ta) koorib
kuared - kaared
kuas - kaas
kuasan - kaasas
kuaserdämä - kooserdama
kuart - kaart
kudub - koob (vorm sõnast kuduma)
kuduma - koome (vorm sõnast kuduma)
kudun - koon (vorm sõnast kuduma)
kuduta - koote (vorm sõnast kuduma)
kuduvad - koovad (vorm sõnast kuduma)
kunni - kuni
kunt - kult
kuremari – jõhvikas
kur'k - kurk (aedvili)
kur'ka - kurke
kurte - vöö
kusilane, obo-kusilane - sipelgas, suur sipelgas
kuss'i - kustus
kussub - kustub
kussud - kustud
kussuma - kustume
kussumä, kussmä  - kustuma
kussuvad - kustuvad
kuu:k (kuagi) – kook (koogi)
kuu:l' (kuali) – kool (kooli)
kuu:n - koos
kuu:nlalaud – koonlalaud
kuu:p,  - koop (eraldi asuv maasisene kartulikelder)
kuupa - koopa, keldrisse
kuu:r (kuare) – koor (koore)
kuu:rem - koorem
kuu:rma (kuarib, kuu:rd) – koorima (koorib, kooris)
kuväär – ümbrik
kuvve - kuue
kõbimä, kõpitsemä - parandama
kõda (kõjan) - koda (kojas)
kõdarad – kodarad
kõege - kõige
kõegob - kõigub
kõegod - kõigud
kõegon - kõigun
kõegoma - kõigume
kõegota - kõigute
kõegotama - kõigutama
kõegovad - kõiguvad
kõhale - kohale
kõhan - kohas
kõhe - kohe, kiiresti

kõhta, kõsta – kohta
kõhutama – teritama, utsitama, ergutama
Kõkaru – Kokora (küla nimi)
kõllane – kollane
kõmps, kõmss - käis, kõmpsis
kõmpsma, kõmssma - (häälekalt) käima
kõnen - kõnes
kõrd – kord
kõrdama – kordama
kõrgelle - kõrgele
kõrra - korra
kõrralik – korralik
kõrran – korras
kõssama – lausuma, kõlama
kõst (kõstu) – kõht (kõhtu)
käbäräd – käed
kälimiis – naise õemees
kännussik - kännustik
käpili - käpuli, käpukil
kärätämä - kurjalt käskima
kärru - käru
kärrutämä - kärutama
kärsäne - kõrvetatud
käädä - käia
käägä - käige
käämä - käime
kään/käen - käes
kääsimä - käisime
kääsid - käisid
kääsitä - käisite
käätä - käite
kääväd - käivad

köhkmä (köhib, köhk) - köhima (köhib, köhis)
könkämä, köntämä - lonkama, vaevaliselt käima
könks - konks
könkson - kõveras, küürus
körsön, körsän - kortsus
körtsö, körssö - kortsu
köögäkille - viltu
küdeb - köeb
küdeväd - köevad
küin - küün
küir - küür
küiru - küüru
küis - küüs
kütetud - köetud
kütid - kütsid
kütimä - kütsime
kütitä - kütsite
kütt - küttis
küädik, köödik - köidik, nöör
küägäk - kõver
küägin - köögis
küäne - küüne
küänesii:n - küüneseen
küänäkil - küürus
küük (küägi) - köök (köögi)
küüki - kööki
küümned - köömned
küümnesai - köömnesai
küürun, küirun - küürus