Sõnaruamat

Kodavere murrak 

VEIKE KODAVERE- EESTI SÕNARUAMAT
(Märkidest ' näitab kaashääliku pehmemat ja : pika täishääliku madalamat hääldust, sõnaraamatut täiendatakse aegajalt)

aadik - aedik, aiake, boks 
aagun – augus
aama (aan, aab, aama) – ajama (ajan, ajab, ajame)
aanak - suur rukkihakk
aarutama - aurutama
aasin (aasid, aas, aasima) - ajasin (ajasid, ajas, ajasime)
aata - ajate
ae (aen, aed) - ajas (ajasin, ajasid)
aedan - aidas
aegsass - aegsasti, varakult
aenuke – ainuke
aenult – ainult
aesad - aisad
aeseb (aesed, aeseta) - haiseb (haised, haisete)
aesema - haiseme
ahamn, ahun - ahven
ahamned, ahunad - ahvenad
ahelik - ahel, köidik
aian – aias
aid – aed
aisma (aesen, ais) – haisema (haisen, haises)
ait (aeda) – ait (aida)
aiteh - aitäh
aledass - haledasti
alelik - hale, nutune
alvass - halvasti
ammaga - isegi, väga kauge ja ebamäärane
ammuilma, ammugi - kaua aega tagasi
and - (ta)andis
annid - (sa, nad) andsid
annima -(me) andsime
annin - (ma) andsin
annita - (te) andsite
apuss - hapuks
aridus - haridus
aridus ette - lips ette
assma (assub, ass) – astuma (astub, astus)
ater – ader
aukma (aagub, auk) – haukuma (haugub, haukus)
auk (aagud) – auk (augud)
avi, havi - haug
avitämä, avitama - abistama
ebo – kerge puru
ebone - purune
ebotämä – kergelt sadama
edemält – varemalt
eden, een, iis - ees
edess - eest
edro - epakas, edvistaja
eed, eit - heitis
eeded  -  eided
eedid - heitis, heitsid
eedimä - heitsime
eedin - heitsin
eeditä - heitsite
eedäb - heidab
eedäd - heidad
eedämä - heidame
eedän - heidan
eedätä - heidate
eedäväd - heidavad
eelitsemä – õitsema
eelitsus - õis
eelä - eile
eeläne - eilne
een(a, ä)   -  ees
eenäd - heinad
eenämu – heinamaa
eenäline - heinaline
egä – ega

egäpääväne – igapäevane
egävene rehä, tükimiis - tükimees, vembumees
egäüks - igaüks
ehetämä – itsitama
eit, eitsi - heitis
elejäd - õled, põhk
elejäpuu - heina ja põhu lohisti
eli - õli
eline - õline  
elivuat -  õlivaat
ell'i – elas
elmäk, elmak - hoop
elo – elu
elon - elus
elämä (eläb, ell'i) - elama (elab, elas)
elämine - elamine
elämu - elamu
emä – ema
en, ed, eb/ep, emä, etä, eväd - ei (oleviku pööretes)
esin, esid, es, esimä, esitä, esid – ei (mineviku pööretes)
enele - endale
enesess - endast
enäm - enam
enämäss - enamasti
ergämä (eräsin)  – ärkama (ärkasin)
ermed – herned
esimäne - esimene
esimäsed - esimesed
esseldämä - sööma, hammastega hekseldama
este – esiti
eväd - ei, oleviku 3.pöördes (nemad ei)
ia - hea
iass - hästi, heaks
igäväne, egävene - igavene
igävus - igavus
ihk - ihus
ihkmä - ihuma, teritama
iisbä, iispä – esmaspäev
ijäätämä - jäätama
ijätus -jäätis, jäätus
ike - ikka
ikes, ikked – siig, siiad
ilmat - ilma et
ilmätiätä - väga segamini
ilossett - ilusamaks tehtud
ipsiaegne - väga vana
issottet - istutatud
isä -isa
isägä -isaga
irskama, hirskama - rõõmsalt naerma ja kiljuma
itk - nuttis
itken - nutan
itkin - nutsin
itkmä, ikmä - nutma, itkema
ivike - veidi
iä - jää
iäl - hääl
iäletämä - hääletama
iärber - häärber
iäring - heering
iäätämä - jäätama
jahmatämä - kohkuma
jalksi - jalgsi, jala
javama – jahvatama
jengotämä - puusi nõksutama
johtoma/jostoma - juhtuma
jokotämä, jokotama - jokutama, kokutama
joovikas, juavik – sinikas
jostoma/johtoma - juhtuma
juanipääv – jaanipäev
juanissämä (juanissätä) – joonistama (joonistada)
juasse, joasse – joostes
julesid - julgesid
julesima, julesimä - julgesime
julesin - julgesin
julesita, julesitä - julgesite
juu:k – jook
juu:ksma (juakseb, juu:ks) – jooksma (jookseb, jooksis)
juu:ma (juada) – jooma (juua)
juu:n – joon
juure - juurde
juu:ren - juures
jõl'kmä (jõlgin) - vigurdama, ahvima
jõlkma (jõlgun) - hulkuma (hulgun)
jõrissämä - põristama
jõuramä, töinämä - karjuma, nutma
jõvvan, jõvvab - jõuan, jõuab
jõvvetu - jõuetu
jõõdä - jõua
jõõdab, jõõdan - jõuab, jõuan 

jõõlud – jõulud
jõõlukuart – jõulukaart
jõõrmä - raskelt liikuma
jändämä - jamama, vigurdama
jätid - jätsid
jätimä - jätsime
jätin - jätsin
jätitä - jätsite
jätt', jätsi - (ta) jättis
jätäb - jätab
jätäd - jätad
jätämä - jätame
jätän - jätan
jätätä - jätate
jätäväd - jätavad
jäär, iär – äär
jäären, iären – ääres
jüs'ku, jus'ku - just kui
jüs't - just