Kodavere murrak
 

 

Uudem variant kodolehess one uadressil  https://kodaveremurrak.wordpress.com/ 

Sii kodolehekülg tutvussab paljudess eesti kiäle murrakutess  üste - Kodavere murrakut. Näädätässe mõned erinevused kirjakiäless, suab lugeda ja kuulata lugusid, lõpun one veike kodavere-eesti sõnaruamat. Murdesõnu aedasid miilde tuletata Treiali Eevi, Suluste Helgi, Laasma Juta, Ernitsa Tiiu ja mitmed tõesed kodavere kiäle õskajad. Sõnaruamatu siäd kokko ja muud tekstid pani seie lehe piäle Kilk Ann, pildid ja helikillud one tehnud Kilk Andrus. Tehniliselt avitas Alla Liina.

Mitmed seletäväd tekstid one kirjan kodavere murrakun ja eesti kirjakiäli.

 /See kodulehekülg tutvustab paljudest eesti keele murrakutest ühte - Kodavere murrakut. Näidatakse mõned erinevused kirjakeelest, saab lugeda ja kuulata lugusid, lõpus on väike kodavere-eesti sõnaraamat. Murdesõnu aitasid meelde tuletada Eevi Treial, Helgi Suluste, Juta Laasma, Tiiu Ernits ja mitmed teised kodavere keele oskajad. Sõnaraamatu seadis kokku ja muud tekstid pani sellele lehele Ann Kilk, pildid ja helikillud tegi Andrus Kilk. Tehniliselt abistas Liina Alla.

Mitmed seletavad tekstid on nii kodavere murrakus kui eesti kirjakeeles./


 Uudisssid kodavere kiäle kõsta

Sada uassad tagasi kaits suome kiäletiädlane Lauri Kettunen Helsingi Ülikuolin õma doktoritüü Kodavere murraku iälikuluuss. 1913.a. ilmunud "Lautgeschitliche untersuchungen über den kodaferschen dialekt" õli esimäne  tiädustüü Kodavere murrakuss. Selle tähissämisess tegid Kodavere kandi inimesed sel uassal mängufilmi "Kettunen ja Kodavere murrak".  Kui õma tiädustüügä 100 uassad tagasi vei Lauri Kettunen Kodavere murraku muailma kiäletiädlässe ette, siis sellen filmin avitab Kettunen murraku kuuldavass tehä praegassele nuartele, kes sedä kiilt egäpääväelon enäm eväd kuulegi.


5. augustil 2015 sae Liivi muuseumin nähä ja õssa esimess kodavere kiäle õppamise ruamatud "KODAVERE UAVITS".

2016. uassa jõõluss ilmus CD-pluat Kodavere-kiilsed mälessused, A. Haava nim Pala kuali lapsed loevad murdejutta ja salma.

Assikvere külätiäter one mängnud Ann Kilgi siädetud kodaverekiilsid näitemängä: 2012.a - Murdelugusid Assikveress; 2015.a - Meie inimesed, Mari Vallisoo murdeluule ainetel; 2016.a - Suvi ämmä ja äiägä; 2017.a - Kuda vanass ravitseti?; 2018.a Õma mua, õma kiil, õma miil.

  

                                                                  

                                                                                                                                                                                 Viimased täiendused  26.08.2018