Kes kõnelevad?

Kodavere murrak 

Kes kõneleväd Kodavere murrakut?

Kodavere murdeala one õllud Peipsi jäären Õmedu jõess Varani vai isegi edesi lõuna puale, suades siäl kokko Tartu murrakuga. Kõege kavvem one kodavere kiilt kõneldud kunagisen Ranna vallan, sii one siis järve jäär Õmeduss Kodavereni. Tiädlased kõneleväd, et sii murrak one vadja kiäle muudu.

 Kuigi Suome murdeuurja Lauri Kettunen kirjutas juba 20.sajandi alul Kodavere murrakuss kui kaduvass kiäless, siis peris kadunud eb õle ta praegagi ja 20.sajandi keskel õli murrak viil paljuden küladen põhiline kiil, nõnna one ta minu põlvkonnale lapsepõlvekiäless õllud. Seda moetogi õmavahelisen suhtlemisen, kualin ja võõrasse inimessega kõneldi ike kirjakiilt. 1950-ndäte uassate kualilapsed one müüda muad laiali lähnud, elävad tõese kiäle siden ja lapsepõlve kodokiil võib-õlla ärä unetet. Kodosid, kos Kodavere murrak viil egäpääväsess kiäless one, eb õle vist enäm palju, aga üksikid murdesõnu kohtab selle kandi inimesse kõnen ike ja selless kiäless arusuajaid piäss viil küllält õlemä. Murrakun kirjutatasse nuarepõlve mälestusi ja tehässe näitemänga.

/Kodavere murdeala hõlmas Peipsi ranniku Omedu jõest Varani või isegi lõuna poole, saades seal kokku Tartu murrakuga. Kõige kauem on Kodavere murrakut kõneldud kunagises Ranna vallas, see on Peipsi rannik Omedust Kodavereni. Teadlased räägivad, et see murrak on vadja keelega sarnane.

Kuigi Soome murdeuurija Lauri Kettunen kirjutas juba 20.sajandi algul Kodavere murrakust kui kaduvast keelest, siis päris kadunud pole ta veel praegugi. 20.sajandi keskel oli murrak veel paljudes külades põhiline keel, nii on ta minu põlvkonnale lapsepõlve keeleks olnud. Seda muidugi omavahelises suhtlemises, koolis ja võõraste inimestega kõneldi ikka kirjakeeles. 1950-ndate aastate koolilapsed on mööda maad laiali läinud, elavad teises keelekeskkonnas ja lapsepõlve kodukeel võib-olla ära unustatud. Kodusid, kus Kodavere murrak veel igapäevaseks keeleks on, ei ole vist enam palju, aga üksikuid murdesõnu kohtab selle kandi inimeste kõnes ikka ja sellest keelest arusaajaid peaks veel  küllalt olema. Murrakus kirjutatakse noorepõlve mälestusi ja tehakse näitemänge./