ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยราชมงคล
ปริญญาบัตรวิชาชีพครู - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
Comments