แบบทดสอบก่อน – หลังการอบรม

Q.1)        ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

               

                 A.           มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ

                 B.           มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ

                 C.           มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ                .

                 D.           มุ่งพัฒนายกระดับการศึกษา ฯ

.              

 

Q.2)        หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ

               

                 A.           3 ข้อ

                 B.           4 ข้อ

                 C.           5 ข้อ

                 D.           ุ6 ข้อ   .

 

Q.3)        ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

               

                 A.           เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ

                 B.           เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพื่อปวงชน

                 C.           เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทั้งสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้          

                 D.           เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย       .

.              

 

Q.4)        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ

               

                 A.           3 ข้อ

                 B.           4 ข้อ

                 C.           5 ข้อ       .

                 D.           6 ข้อ

 

Q.5)        ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

               

                 A.           มึคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

                 B.           มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข             

                 C.           มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

                 D.           มีจิตสำนึกใรการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม .

.              

 

Q.6)        สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มี กี่สมรรถนะ

               

                 A.           3 สมรรถนะ

                 B.           4 สมรรถนะ

                 C.           5 สมรรถนะ           .

                 D.           6 สมรรถนะ

.              

 

Q.7)        ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

               

                 A.           ความสามารถในการสื่อสาร

                 B.           คามสามารถในการคิด

                 C.           ความสามารถในการแก้ปัญหา

                 D.           ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

                 E.           ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ .

 

Q.8)        คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ

               

                 A.           4 ข้อ

                 B.           6 ข้อ

                 C.           8 ข้อ      

                 D.           10 ข้อ    .

.              

 

Q.9)        ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

               

                 A.           รักชาติ   .

                 B.           ซื่อสัตย์สุจริต

                 C.           มีวินัย

                 D.           ใฝ่เรียนรู้

                 E.           มีจิตสาธารณะ

 

Q.10)     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ

               

                 A.           2 ระดับ

                 B.           3 ระดับ 

                 C.           4 ระดับ

                 D.           5 ระดับ  .

 

Q.11)     ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

               

                 A.           ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา            .

                 B.           การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา

                 C.           ก่อนปริญญาตรี ปริญญาตรี

                 D.           ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย           

.              

 

Q.12)     การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น

               

                 A.           ป.1 ถึง ป.6

                 B.           ป.1 ถึง ม.3

                 C.           ม.1 ถึง ม.3

                 D.           ม.4 ถึง ม.6            .

 

Q.13)     ต 2.3 ม.4-6/3 ตัวเลข 2 หมายถึงข้อใด

               

                 A.           กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์

                 B.           สาระการเรียนรู้ที่ 2             

                 C.           มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2

                 D.           ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่ 2            .

.              

 

Q.14)     ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

               

                 A.           กิจกรรมแนะแนว

                 B.           กิจกรรมนักเรียน

                 C.           กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

                 D.           กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม .

 

Q.15)     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล

               

                 A.           ก่อนประถมศึกษา

                 B.           ประถมศึกษา       

                 C.           มัธยมศึกษาตอนต้น

                 D.           มัธยมศึกษาตอนปลาย       .

.              

 

Q.16)     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะคิดอย่งมีวิจารณญาณ คิดสร้าสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในความเป็นไทย ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ

               

                 A.           ก่อนประถม

                 B.           ประถมศึกษา

                 C.           มัธยมศึกษาตอนต้น             .

                 D.           มัธยมศึกษาตอนปลาย

.              

 

Q.17)     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดเน้นการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้าน สนองความถนัดความสามารถของผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ

               

                 A.           ก่อนประถมศึกษา

                 B.           ประถมศึกษา

                 C.           มัธยมศึกษาตอนต้น

                 D.           มัธยมศึกษาตอนปลาย       .

 

Q.18)     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเวลาเรียน

               

                 A.           ระดับชั้นประถมศึกษา ใช้เวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

                 B.           ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (. answer)

                 C.           ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง         .

                 D.           ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีการจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค

.              

 

Q.19)     ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคิดน้ำหนักเวลาเรียนเป็นหน่วยกิต

               

                 A.           เกณฑ์ 20 ชั่วโมงต่อปีมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต

                 B.           เกณฑ์ 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต

                 C.           เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อปีมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต

                 D.           เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต .

.              

 

Q.20)     ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

               

                 A.           ระดับประถมศึกษามีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี

                 B.           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี

                 C.           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อปี           .

                 D.           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกชั้นจัดเท่ากั คอ ปีละ 120 ชั่วโมง

 

Q.21)     ระดับชั้นใดที่มีเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เท่ากัน

               

                 A.           ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น

                 B.           ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย        

                 C.           มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

                 D.           ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากันทั้งหมด   .

 

Q.22)     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งเป็นกี่ระดับ

               

                 A.           3 ระดับ

                 B.           4 ระดับ  (. answer)

                 C.           5 ระดับ  .

                 D.           6 ระดับ

.              

 

Q.23)     ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551          

                 A.           ระดับชััั้นเรียน

                 B.           ระดับสถานศึกษา

                 C.           ระดับเขตการศึกษา             .

                 D.           ระดับชาติ

.              

 

Q.24)     การวัดและประเมินผลระดับใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุรภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา       

                 A.           ระดับชั้นเรียน

                 B.           ระดับสถานศึกษา

                 C.           ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     .

                 D.           ระดับชาติ

Q.25)     ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์?ี่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณ,ักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนระดับใด

                 A.           ระดับชั้นเรียน

                 B.           ระดับสถานศึกษา                .

                 C.           ระดับมัธยมศึกษา               

                 D.           ระดับประถมศึกษา

Q.26)     ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ระดับผลการเรียน

                 A.           ระดับประถมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษา ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน

                 B.           การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

                 C.           การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่านทั้ง 3 ระดับ .

                 D.           ระดับมัธยมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ

.              

 

Q.27)     การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

                 A.           อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

                 B.           อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง             .

                 C.           อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

                 D.           ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

 

Q.28)     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบเป็นกี่ระดับ

                 A.           2 ระดับ  .

                 B.           3 ระดับ 

                 C.           4 ระดับ

                 D.           5 ระดับ

               

Q.29)     ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                 A.           ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต

                 B.           ผู้เรียนได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต

                 C.           เป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 39 .

                 D.           ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด

 

Q.30)     การเทียบโอนผลการเรียนผู้ที่จะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานที่รับเทียบโอนเป็นเวลาเท่าใด

               

                 A.           1 ภาคเรียน

                 B.           อย่างน้อย 1 ภาคเรียน         .

                 C.           1 ปีการศึกษา

                 D.           อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

Comments