โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สัญลักษณ์โรงเรียนพระอาทิตย์.jpg
"ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน"
ลูก ก.พ.ส. ปัญญาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
(การศึกษา คือ ชีวิต)
ที่อยู่
ข้อมูลทั่วไป[ซ่อน]
อักษรย่อ ก.พ.ส/K.P.S
รหัสสถานศึกษา 1010460101
ชื่อภาษาอังกฤษ Kalasin Pittayasan School
วันสถาปนา พ.ศ. 2456 ก่อตั้งโรงเรียน
พ.ศ. 2470 พระราชทานนามโรงเรียน
ผู้ก่อตั้ง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ หรือ(อ้วน ติสโส)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
ผู้อำนวยการ นายเสน่ห์ คำสมหมาย
เพลงสถาบัน มาร์ช ก.พ.ส,ถิ่นเขียว-เหลือง
สีประจำสถาบัน ███ เขียว
███ เหลือง

แผนการเรียนพิเศษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จัดการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้

 • มัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) (Talented Student Program on Science and Mathematic : TSM)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษาตอนต้น)(Mini English Program : MEP)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)(Gifted Children Program : GC)
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย)(Talented Student in Languages : TSL)บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

อาคาร/สถานที่

 • อาคารเรียน 1 เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารคอนกรีตเสริทเหล็ก สูง 3 ชั้นประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 ห้องผู้อำนวยการ,ห้องประชุมเล็ก,ฝ่ายะรการการเงิน,ห้องแผนงาน,ห้องสมุด และห้องพัสดุ
 • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,ห้องปฏิบัติการวิทย์ 1-3,ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และเคมี
 • ชั้นที่ 3 ปฏิบัติการวิทย์ 4,ห้องเรียนสีเขียว,ห้องปฏิบัตการชีวะ 1-2 และห้องเรียน
 • อาคารเรียน 2 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 สำนักฝ่ายวิชาการ,ห้องคอมพิวเตอร์ MEP,ศูนย์ความร่วมมือภาษาอังกฤษ ไทย-นิวซีแลนด์ และห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,สำนักงาน MEP,ห้องเรียน MEP
 • ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 1-2 และห้องเรียน
 • อาคารเรียน 3 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 ห้องโสตทัศนศึกษา,สำนักงานฝ่ายปกครอง,สำนักงานฝ่ายบริการ,กลุ่มสาระการเรียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
 • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3 ห้องดนตรีนาฎศิลป์,ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และห้องเรียน
 • อาคารเรียน 4 เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียน ก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4ชั้น ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลนามัย,งานอนามัยโรงเรียน และห้องเรียน
 • ชั้นที่ 2 ศูนย์สังคมศึกษา และห้องเรียน
 • ชั้นที่ 3-4 ห้องเรียน
 • อาคารเรียน 5 เป็นอาคารก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2542 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยก่อสร้างแทนอาคารเสาใหญ่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4ชั้น ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 เอนกประสงค์,ศูนย์แนะแนว และห้องจัดรายการวิทยุ
 • ชั้นที่ 2-4 ห้องเรียน
 • อาคารเรียน 6 เป็นอาคารแบบ 216ล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน ก่อสร้างเมื่อพุทะศักราช 2549 แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้
 • ชั้นที่ 1 ห้องประชุมใหญ่,ห้องทะเบียน-วัดผล
 • ชั้นที่ 2-3 ห้องเรียน
 • อาคารโรงอาหาร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอประชุม ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
 • อาคารหอประชุม ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอประชุม ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • อาคารโรงฝึกพลศึกษา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็นอาคารอเนกประสงค์ ใช้เล่นกีฬา จัดกิจกรรมต่างๆ โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียน ประกอบไปด้วยห้องดนตรีพื้นเมือง และห้องพักครูพลศึกษา
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ เป้นอาคาร 1 ชั้น
 • ห้องสมุด
 • อาคารอุตสาหกรรม อาคารอุตสาหกรรมก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ใช้เป็นห้องปฏิบัตการอุตสาหกรรม
 • อาคารเกษตรกรรม/อาคารคหกรรม ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ใช้เป็นห้องต่างๆดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ห้องปฏิบัตการเกษตรกรรม และห้องปฏิบัติการคหกรรม
 • อาคารศิลปะ/อุตสาหกรรม อาคารสิลปศึกษา ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้ ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์),ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา(โยธวาฑิต) และห้องปฏิบัตการอุตสาหกรรม


โครงการ Gifted โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

1. ความหมายของ Gifted Gifted คือ โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์นี้ทุกด้าน

2. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโครงการ Gifted

 1. นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 2. นางศิรนันท์ บำรุงกุล หัวหน้าโครงการ
 3. - ผู้คิดริเริ่มโครงการ ผู้เสนอโครงการ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง Gifted รุ่นที่ 1 และ เป็นผู้อำนวยการโครงการ Gifted
 4. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษ,นายไผ่ล้อมชมพุด ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง Gifted รุ่นที่ 1 (5/14)
 5. ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง Gifted รุ่นที่ 2
  1. - (ห้อง 4/15)
  2. - (ห้อง 4/16)
 6. - ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของห้อง Gifted รุ่นที่ 3

3. ประวัติ

พ.ศ. 2550 ได้เปิดทำการสอนห้องเรียน Gifted รุ่นที่ 1 เป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน สร้างที่อาคาร 6 ห้อง - (อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องที่ -)

พ.ศ. 2551 ได้เปิดทำการสอนห้องเรียน Gifted รุ่นที่ 2 เป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน สร้างที่อาคาร 6 ห้อง - และ ห้อง -(อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องที่ -)

พ.ศ. 2552 ได้เปิดทำการสอนห้องเรียน Gifted รุ่นที่ 3 เป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน จำนวน - ห้องเรียน สร้างที่อาคาร - ห้อง - (อาคาร - ชั้น - ห้องที่ -) ทั้งนี้โครงการ Gifted ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว

http://th.wikipedia.org

Comments