Welcome to my home page

Dr. NGUYEN PHAN KIEN

Department of Electronics Technology and Biomedical Engineering

Schools of Electronics and Telecommunications

Hanoi University of Technology, Hanoi, Vietnam

Email: phankien-fet@mail.hut.edu.vn

Tel: +84-4-66605343

Tiếng Việt

Personal Information

 • Date of birth: 26th April, 1976
 • Place of birth:Hanoi, Viet Nam
 • Hobbies: Sports, especially Football, Music, especially guitar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study

 • Bachelor, Faculty of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Technology, 1999.
 • Master of Science, Faculty of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Technology, 2002.
 • PhD, Department of Electronic Engineering, Shibaura Institute of Technology, 2008.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Works

 • 1999-2005: Electronics and Technology Department, Faculty of Electronics and Telecommunication, Hanoi University of Technology.
 • 1999-2005: Biomedical Electronics Center, Hanoi University of Technology.
 • 2005-2008: PhD. Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan.
 • Dec. 2008 up to now: Lecturer, Department of Electronics Technology and Biomedical Engineering, Faculty of Electronics and Telecommunication, Hanoi University of Technology, Vietnam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Awards

 • Nov. 2008: Creative awards in "Vietnam Talents Contest 2008"
 • Mar. 2010: 1st Prize in " Green Ideas Contest 2010" (link)
 • May 2012: Award in VIFOTEC 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public papers

 1. Nguyen Duc Thuan, Nguyen Thai Ha, Kien Nguyen Phan, Design, manufacture and application for eyes treatment, Journal of Science and Technology, No. 32+33/2002, ISSN0868-3980 
 2. Vu Anh Tran, Lee Seldon, Hoang Duc Chu, Kien Nguyen Phan, Electronics Healthcare communication in Vietnam 2004,  International Journal of Medical informatics, 2006 
 3.  Kien, N.P.; Kobayashi, T.; New force measurement system using commercial capacitor and application for myofibrils and myocytes, The 1st SIT-HUT Joint Symposium, pp.26-28, 2005. 
 4.  Kobayashi, T.; Nakazawa, T.;  Kien N.P.; Measurement of chemical and mechanical energy during shortening in skeleton muscle fiber, The 1st SIT-HUT Joint Symposium,pp.20-25, 2005 
 5.  Kien, N.P.; Kobayashi, T.; A novel transducer for force measurement system of muscle contraction application, Biomedical Section, Proceeding of the 20th scientific conference, Hanoi University of Technology, pp. 70-75, 2006 
 6.  Kien, N.P.; Kobayashi, T.; The improvement of T-shape transducer applied for force measurement of muscle contraction, The 84th annual meeting of Physiological Society of Physiology, 2007. 
 7. Kien, N.P.; Kobayashi, T.; High sensitive transducer for force measurement of myofibrils, Journal of Biomechanics, XXI Congress, International Society of Biomechanics, Vol. 40, Supp. 2, pp. 692, 2007 
 8.  Kien, N.P.; Kobayashi, T.; High sensitive transducer for force measurement and biological application. The 2nd International conference on the development of Biomedical engineering in Vietnam, July, 2007. 
 9. Kobayashi, T.; Iwai, M.; Kien, N. P.; Measurement of Muscle Fiber Stiffness during Stretch with Two Continuous Different Velocities in Skeletal Muscle Fibers.,  Conf. Proc. IEEE Eng Med Biol Soc. 2007 ;1 :5810-5813 18003334
 10. Kobayshi, T; Iwai, M; Kien, N.P.; Muscle fiber stiffness during stretch with velocities reduction in Ca2+ activated skeletal muscle fibers, The Biophysical Society of Japan, Vol. 47, supplement 1, pp. S59, 20071220.
 11. Kien, N.P.; Kobayashi, T.; Simple, effective and high sensitivity transducer for force measurement of myofibrils, Sensors and Actuators A: Physical, ISSN: 0924-4247, 2008
 12. Kien, NP; Kaoru, U.; Kobayashi, T.; New force transducer for measuring mechanical properties of myofibril, Proceedings of the Japan Society of Medical and Biological Engineering, Vol. 47, pp. PS1-8-10, 2008
 13. Kien NP; Kobayashi T.: Development of force transducer for force measurement of myofibrils, The research reports of Shibaura Institute of Technology, Natural Sciences and Enginnering, Vol. 53, No. 2, pp. 15-22, 2009.
 14. Kien NP, Dung H.A, Sang VV: Design and manufacture temperature measurement equipment applied for supporting diagnosis in traditional medicineProceedings of the 1st Korea-Vietnam Technical Seminar on Information and Communications (TSIC 2010), Dec 2010, Hanoi, Vietnam, pp: 91-92.
 15. Kazushige Kimura, Takahiro Abe, Kien Nguyen Phan, Takakazu Kobayashi: Usefullness of Electromagnetic Induction Type of Force Transducer and Actuator for Myofibril Mechanics,  34th Annual International IEEE EMBS Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2012 (submitted)
 16. Nguyen Phan Kien , Hoang Anh Dung, Vu Van Sang, Mac Van Hai:SAVING ENERGY EQUIPMENT IN LIGHTING SYSTEM FOR FLUORESCENT LAMPS, ICCE, 2012 
 17. Nguyen Cam Nhung, Nguyen Phan Kien: Economic and Environment Benefits of using Energy Saving Equipment for Fluorescent Lamps in Vietnamese schools,JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business, 2012.
 18. Hoang ChuDucKien NguyenPhan, Dung NguyenViet, A Review of Heart Rate Variability and its Applications, The 3rd International Conference on Biomedical Engineering and Technology - ICBET 2013,
 19. Hoang Chu Duc, Kien Nguyen Phan: A Data Acquisition System for QRS Detections, International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN (Online): 2319-7064, Volume 2 Issue 12, December 2013
 20. Linh NguyenThanh, Kien NguyenPhan, Duc TrinhQuang, Hoang ChuDuc: Tính toán và phân tích các chỉ số Poincaré đa giá trị của các bệnh nhân suy tim sung huyết, Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT2014), 2014
 21. Cù Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Kien NguyenPhan, Hoang ChuDuc: Hệ thống ổn định nhiệt độ cho tủ lưu trữ máu, Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT2014), 2014
 22. Le Duc Lich Su, Pham Ba Tuyen, Kien NguyenPhan, Hoang ChuDuc: Multi channels digital electrotherapy for acupuncture DC-12, International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, 2014
 23. Tran Trong Thang, Nguyen Phan Kien, Trinh Quang Duc: Study on Discontinuity Properties of Phased-Array Ultrasound Transducer Affecting to Sound Pressure Fields Pattern,  XII International Conference on Cinema and Media Engineering, ICCME 2014.
 24. Le Xuan Canh, Kien NguyenPhan, Hoang ChuDuc: Design and manufacture electronic scales for adult patients, International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, 2014
 25. Dương Trọng Lượng*, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà, Trịnh Quang Đức, Phí Ngọc Tú, Nguyễn Phan Kiên,  Thiết kế hệ thống thu nhận tín hiệu điện tâm đồ trong thời gian thực dựa trên giao tiếp âm thanh - soundcard tích hợp trong máy tính, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2 (2014) 40‐46
 26. Hoang ChuDuc, Thuan NguyenDuc, Kien NguyenPhan and Ha NguyenThai: Intelligent Heart Rate Variability Processing System, 5th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam, 96-100, 2015.
 27. Huyen Thanh Pham, Kien Nguyen Phan, Hai Long Le, Thang Vu Nguyen: Tổng kết về SAR ADC trong các ứng dụng cho y học, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 057-061, 2015
 28. Nguyễn Phan Kiên, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Anh Dũng, Trần Đức Hưng, Đỗ Chí Hiếu: Nghiên cứu tác động của phương pháp điều chỉnh mức sáng dựa trên cắt mức năng lượng biên sau lên đối tượng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang và đèn compact, Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và công nghệ thông tin, 456-460, 2015
 29. Nguyễn Phan Kiên, Đỗ Thị Thu Hằng, Truong Duc Thuan: Thiết kế chế tạo thiết bị sưởi ấm máu và dịch truyền, Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và công nghệ thông tin, 358-362, 2015
 30. Nguyen Phan Kien, Trần anh Vũ, Nguyễn Tiến Nghĩa, Nguyễn thị Ngọc Mai: Thiết kế chế tạo tủ lưu trữ máu và vắc xim sinh phẩm ứng dụng tại Việt Nam, Tuyển tập công trình khoa học: Hội nghị toàn quốc về cơ điện tử lần thứ 8, 65-69, 2016
 31. Thien Nguyen Thị, Jae Gwan Kim, Nguyen Phan Kien: Assessment of beef freshness by monitoring Oxy-, Deoxy-, and met-myoglobin concentration change during storage time, Conference book: Third International Conference of Biomedical Engineering, IEEE sponsors, 65-69, 2016.
 32. Dang Thanh Trung, Nguyen Phan Kien, Tran Duc Hung, Do Chi Hieu, and Tran Anh Vu: Electrical impedance measurement for assessment of the Pork aging: a Preliminary study, Conference book: Third International Conference of Biomedical Engineering, IEEE sponsors, 95-99, 2016
 33. Thien Nguyen, Kien Nguyen Phan, Jee-Bum Lee, Jae Gwan Kim: Met-Myoglobin formation, accumulation, degradation, and myoglobin oxygenation monitoring based on multiwavelength attenuance measurement in porcine meat, Journal of Biomedical Optics, 057002-1 đến 057002-9, 2016
 34. Tran VanHuy, Dao Tuan Minh, Nguyen Phan Kien, Tran Anh Vu: Simple Robotic Hand in Motion Using Arduino Controlled Servos, International Journal of Science and Research, Vol 6. iss 3, 972-975, 2017
 35. Nguyen Phan Kien, Tran Anh Vu, Dang Thanh Trungand Trinh Anh Duong: A Novel Method to Determine the Bio-Impedance, International Journal of Science and Research, Vol 6. Iss. 10, 649- 654, 2017
 36. Implementation of the Plagiarism Detection Software used in Universities, Journal of Science and Technology, Vol. 128, 36-40, 2018
 37. Nguyen Phan Kien, Tran Anh Vu: Development of low cost system for bioimpedance measurement, Journal of Science and Technology, Vol. 136, 33-38, 2019
 38. Hoàng Anh Dũng, Thái Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Phan Kiên: Rotating Sensor for Multi-Direction Light Intensity Measurement, 2019 International Conference on System Science and Engineering, Quảng Bình, 473-478, 07/2019.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PATENTS
 1. Saving energy dimming equipment for fluorescent lamp. No.1-2010-01507. Issued on 22 Jul, 2010.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Books

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Joint projects

 1. 1999 - 2000: Took part in project “Research, design and manufacture equipment for light and temperature measurement” funded by HUT.
 2. 2000-2001: Took part in project “Research, design and manufacture eyes treatment equipment” funded by Ministry of Training and Education
 3. 2001: Took part in project “Science Park” funded by Science Department of Ministry of Science and Technology. 
 4. April to Dec. 2002: Head of Project “ 3D image processing and application in medical” funded by HUT 
 5. March to Dec. 2003: Head of Project “Research on HL7 standard and preparation apply in Vietnam” funded by HUT 
 6. April 2004 to Dec 2005: Head of Project “Design and manufacture shaking machine apply for biotechnology field” funded by Ministry of Training and Education
 7. May 2002 to May 2005: Took part in project “Design and manufacture simulated CT-Scanner controlled by computer” funded by HUT 
 8. March to Dec. 2005: Took part in project “Design and manufacture security camera system for house, building and laboratory” funded by HUT.
 9. 2008-2009: Took part in project " Design and manufacture 25 probes for temperature measurement equipment applied for Diagnostic in Traditional medicine" funded by Hanoi Department of Science and Technology.
 10. Oct. 2008 to Oct. 2010: Head of project " Design and manufacture saving energy equipment for fluorescent lamp with dimming" funded by VITDST Co. Ltd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Products

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Share information

 

Saving energy clip made by VTV1 news

Saving energy clip made by VTC14

Savings enegy equipment made by VTC10

Saving energy clip made by VTC2

Saving Energy clip made by VTV6

Good Morning made by HTV