Algemene info‎ > ‎

Hoe werkt de KND

 

1.        Doel is om aan de kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens een deel van de ochtenddienst op een voor hen begrijpelijke wijze het evangelie uit te dragen en de zondag te vieren. Daarbij wordt zoveel mogelijk een integratie met de kerkdiensten nagestreefd. Daarnaast is de groepsbinding ook van belang.

2.       De KND heeft tot zomer 2019 met 3 groepen gewerkt. Momenteel werken we met 2 groepen:

¨       Groep 1,2,3,4

¨       Groep 5,6,7,8

Als de grootte van de groepen daartoe aanleiding geven, kan besloten worden om andere groepsindelingen te maken (in 2013 is 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8 gewijzigd in 1,2 / 3,4,5 / 6,7,8 - in 2019 naar 1 - 5 en 6,7,8).

3.       De diensten van de KND worden geleid door 2 leden van de leiding, die in onderling overleg een dienst voorbereiden. Daartoe wordt gewerkt aan de hand van een rooster. Bij de vaststelling van dit rooster zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, Schooldiensten etc. Wanneer de desbetreffende leden de voor hen geplande dienst niet kunnen bijwonen, zorgen zij op tijd voor vervanging. Bij de groepen 1 - 5 kan gewerkt worden met een KND assistent(e) die hand- en spandiensten kan verlenen. In principe een jongere in leeftijd 12-16 jaar of iemand die op termijn KND-leiding wil gaan worden en alvast wil meedraaien.

4.       Er is een dagelijks bestuur bestaande uit 6 personen die vergaderingen voorbereiden en zo nodig eigenhandig beslissingen nemen (die later uiteraard verantwoord worden). De gehele KND-leiding komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar voor overleg en het uitwisselen van ervaringen. Deze vergaderingen zullen afwisselend organisatorische vergaderingen zijn, dan wel thema vergaderingen. De begin vergadering en de afsluiting zijn met alle groepen van de KND. Daarnaast worden er vergaderingen gepland met alleen leiding van de eigen groep. Tijdens themavergaderingen zal het grootste deel van de tijd worden ingeruimd om een voorbereid thema te bespreken of aan te horen. Vragen of opmerkingen kunnen per mail ingediend worden. Van iedere vergadering zal een verslag worden opgesteld en worden verstuurd. Verder is er een adressenlijst waar de gegevens van iedereen op staan. Op de adressenlijst is ook terug te vinden wie de voorzitter, penningmeester etc. zijn.

5.       De KND voor de groepen 1 - 5 en 6,7,8 vinden in principe iedere zondag plaats. 

6.       Het is wanneer een ouderling dit op prijs stelt gebruikelijk dat tijdens de KND een ouderling aanwezig is bij één van de groepen. De betreffende persoon zal vragen of zijn/haar aanwezigheid gewenst is. Als je dat onplezierig vindt, dan mag je dat gewoon aangeven (niet allebei de groepen natuurlijk want dan loopt er een ouderling doelloos rond). Een ouderling is altijd bereid om hand- en spandiensten te verrichten en gewoon erbij betrokken te worden.

7.       Het is gebruikelijk dat onze eigen predikant een kort praatje met de kinderen houdt alvorens ze naar de KND gaan. Als je niet wil dat de predikant eenzelfde inleiding houdt als die je zelf wilden houden, dan is het aan te raden vooraf overleg te hebben met de predikant. Het initiatief ligt bij de KND-leiding zelf.

8.       De KND wordt gehouden in de zaaltjes van de Ark. Groep 1 - 5 in de grote zaal. Groep 6,7,8 in het Honk. Als er Church-4-you is dan wordt uitgeweken naar zaal 4.

9.       In de bijlage staan nog wat tips (voor zover nodig) om orde te houden bij groep 1 - 5

10.    De KND over een eigen kast nummer 4 in zaal 4. Deze kast bevat materiaal dat wekelijks gebruikt wordt. De kast zit in principe niet op slot en kan elke dag dat de kerk open is gebruikt worden (houd er rekening mee dat de zaal door andere groeperingen in gebruik kan zijn.) In de kast staan naast materiaal ook boeken met verhalen en ideeën voor uitwerkingen. Verder zijn er kinderbijbels bij diverse mensen (zie tabblad verhalen)

11.     De KND werkt in principe volgens het programma van Kind Op Zondag (KOZ). In de kast liggen ook andere bladen waaruit gewerkt kan worden, maar ze zijn ook op deze site te vinden. Het is goed om te weten dat de predikant en de scholen ook werken volgens eerder genoemd programma.

12.    Voor de groep 1 - 5 wordt (indien nodig) aan de hand van plaatjes de invulling van de ochtend weer gegeven. Aan de hand van onderstaande vaste onderdelen en ook op die volgorde. Na het afronden van het onderdeel mag een kind het betreffende plaatje van de stip met klittenband afhalen.

13.    Vaste onderdelen van de KND zijn veelal

¨       Kaars aansteken

¨       Collecte ieder noemt direct zijn of haar naam.

¨       Welkomstlied (zie tabblad verhalen)

¨       Inleiding thema

¨       Viertafel

¨       Gebed

¨       Verhaal

¨       Uitwerking in de vorm van spel (zie tabblad verwerkingen)/creatief/praten/kleuren etc

14.    De viertafel bestaat uit een tafel met daarop een kleed (van de liturgische kleur die zondag (Bij twijfel: zie kleed aan de kansel) en daarop

¨       een kaars (symbool van het licht en de warmte van Gods aanwezigheid)

¨       De Bijbel, het boek met verhalen van en over God

¨       Bord en beker als symbool van samen delen

¨       Collectezak (soms in een afwijkende vorm)

¨       Een extra attribuut horend bij het thema

(voor meer uitleg: zie bijlage)

15.    Indien er materiaal op/kapot is dan dit svp doorgeven aan het dagelijks bestuur van de KND. Dat kan via het gastenboek of per mail.

16.    Een aantal malen per jaar zijn er projecten. Met Kerst, Pasen, Drempeldienst (afscheid van groep 8 van de KND) en Startdienst (begin van seizoen). De KND organiseert dat cq verleent zijn medewerking. Het is niet verplicht mee te doen aan een project. Indien er vrijwilligers zijn die de voortrekkersrol op zich willen nemen dan zal het project gedaan worden. Indien onverhoopt niemand die rol op zich wil nemen, zal een project worden overgeslagen. De voortrekkers voor een project kiezen het thema uit. Daarbij kunnen ze gebruik maken van voorbewerkte thema’s (bijv uit Kind Op Zondag). Ze werken het idee verder uit waarbij voor de uitvoering zoveel mogelijk de hulp van anderen wordt inschakelend. De voortrekkers zijn feitelijk de denktank.

17.    Ervaringen t.a.v. projecten worden verzameld en rond gemaild en in de kast gelegd.

18.    Voorbeelden van uitwerkingen kunnen ook bewaard worden in de speciaal daarvoor aanwezige ordners in de kast.

19.    Als er dopen is, wordt er namens de KND een cadeautje/knutseltje aangeboden. 

20.   De koster geeft aan wanneer de kinderen weer terug kunnen komen. Houdt er rekening mee dat dat direct moet gebeuren en er geen tijd meer is voor afronden of zingen slotlied. Als je dat wel wilt, moet je zelf de koster vragen om 5 minuten eerder te waarschuwen.

21.    Incidenteel wordt copy in de vorm van een stukje over de KND verzorgd voor plaatsing in het kerkblad.

22.   Er is een gewoonte dan er bloemetjes/kaartjes worden geregeld namens de KND ingeval in geval van ziekte/geboorte etc. van KND-leden. De nota kan bij de penningmeester (eventueel vooroverleg bij twijfel) worden ingediend. Ook is er aandacht voor degene die na verloop van tijd stoppen met de KND.

 

 

Juli 2019