คืนค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย

รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 18
 ลำดับที่ชืื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน  เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
 นางสาวทิพวรรณ  ล้วนทอง5706051631059 1100 67/42 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
2 นางสาวพันธริกา  นิทัศน์กุศล5705012620245 1100 60/24  โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู
 นางสาวจิรัฐติกาล  กิตติณรงค์กุล5705012620296  110061/14 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
 นางสาวจารวี  บัวทอง5705011610076 1100 66/35  โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู
5นางสาวสัณห์สินี  ตรงชื่น 5706021623121 1100 65/27  โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู
นางสาวแพรวนภา  ม่วยเท้ง 5505011630052 110087/30  โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู
นางสาวมณฑกานต์  นึกได้ 5405011610079 1025 97/11 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
8นางสาวกนกพร  น้อยมาลา 5406021621015 1050 77/21 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
9นางสาวจิตรลัดดา  จันทร์ย้อย5706032610041 1100 63/18 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
 10นางสาวธิติมา  มาลัยนาค 5405011630053 1050 101/11 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
  11 นางสาวนิศาชล  ฉ่ำหลวง 5706051631091 1100 67/21 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
 12 นางสาวยุพาพร  จอยกระโทก5706051618192 1100 68/34 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
  13  นางสาวเสาวลักษณ์  สมบูรณ์สุข5706011630167 1100 62/22 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
 14นางสาวรอนญ่าร์  มะแอ5605021620130 1025 65/27 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
 15นางสาวศศิวิมล  เทพทอง 5706051620065 1100 67/44 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
 16นางสาวชนกพร  หรุ่มคำ 5606021630098 1050 78/13 โอนเงินผ่านธนาคาร คลิกดู 
  17 นายอิทธิพงษ์  บุญช่วยชู 5706021622175 1100 69/27  เงินสด

  18 นายณัฏฐาพงศ์  ชัยเจริญพิทักษ์ 5701072610170 1100 63/42
 
เงินสด 
  19 นางสาวจิติมา  ความเพียร 5705012610134 1100 66/27 เงินสด
 
 20นางสาวณิชกานต์  สืบสา 5705012610282 1100 58/31 เงินสด 
รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 17
 ลำดับที่ชื่อ-สกุล
 
รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ 
นางสาวนฤมล   ปรีดาจิตร์  5705012620202 1,100 59/3 ธนาคาร คลิกดูเอกสาร
 นางสาวกนกกานต์  ผาดพิศ 57050216300111,100 66/36 ธนาคาร คลิกดูเอกสาร 
3นางสาวอรวรรยา  บุญลือ 5705021610460 1,050 67/1 ธนาคาร คลิกดูเอกสาร 
นางสาวอมิดา  ฤาชุตกุล 5705012611513 1,100 58/44 ธนาคาร คลิกดูเอกสาร 
5นางสาวชนิสรา  บานเย็น 5705011630069
 
1,100 58/35 ธนาคาร คลิกดูเอกสาร 
6นางสาวดรุวรรณ  พื้นผล 5705011620021 1,100 59/11 ธนาคาร คลิกดูเอกสาร 
นางสาวสุภนิช  แป้นเปีย 5705021610435 1,100 67/10 ธนาคาร คลิกดูเอกสาร 
8นางสาวอภัสรา  โมฬี 5705012621047 1,100 66/41 ธนาคาร คลิกดูเอกสาร 
รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่16
 ลำดับที่ ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษา จำนวนเงิน  เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
 1นางสาวสุภาพร  กาญจนา   54060516210481050  76/4 เงินสด
 2นางสาวมณฑาทิพย์ ภูทะทรง  54060516311081050  94/45  เงินสด
 3 นางสาวภัชนิญา การะเกตุ 5606011631113 1025 74/45  เงินสด
 4นางสาวสุภลักษณ์ เจริญธรรม 5606021630241  1050 74/46  เงินสด
 5นางสาวสุดารัตน์  มานะกิจ 5605011610280 105076/17   เงินสด
 6นางสาวพรไพลิน  คำดำ 5605012630098   105076/28  เงินสด 
นางสาวอุทัยวรรณ  แก้วป้อง  5506021622134  1050 71/13 เงินสด 
นางสาวอารียา  กล่าวรัมย์   5606021622134 105078/24  เงินสด 
 นางสาวศิริพรรณ เตศิริ 5606021630225 1050 75/26 เงินสด 
 10 นางสาวศิริลักษณ์  อติวัชรกุล5606021630233 1050  76/35 โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร
 11นางสาวนพรัตน์ หวังใจ 5606011631059  1025 73/48โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร 
 12นางสาวสิมาพร เศรษฐวิทยา 5605011610263 1025 76/15  โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร
 13นางสาวจุฑามาศ  วายลม 5605021610100 1050  77/46 โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร
 14 นางสาววิสิตา  ต้นมาลี     5705021610559 1100 66/44 โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร
15 นางสาวจารีย์  พึ่งพรหม  5605012630039 1050 76/42โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร 
 16นางสาวปลื้มกมล  ลีนา 5606051621054  1050 66/20เงินสด
 17นางสาวรัชดาพร  อยู่ยิ่ง  54050116201631050  70/48โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร 
      


รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่15
 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา  จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
 1นางสาวพนิดา  เปลื้องนาผล  5406051618071 1050100/8 โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร
 2นางสาวกิจจาพรรณ เหมล้วน 5406051630012 1050 94/35โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร 
 3นางสาวพีระลักษณ์  วังศธรหว่าน5505011630044  1025 85/23โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร 
 4 นางสาวสุทธิวรรณ  จินุศร 5406051610038 1025 76/27โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร 
 5 นางสาวกาญจนา  รอบคอบ 5406051621064 1050 73/34โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร 
 6นางสาวสุนิษา  แสงตระกร  5405011610077 1050 65/46โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร 
 7นางสาวมาริษา  ผาสุก  5605011630132 1025 77/34โอนเงินผ่านธนาคารคลิกเพื่อดูเอกสาร 
      
รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่14

 ลำดับที่ชื่อ-สกุล     รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน  เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
 1นายปรีชา   ดุจจานุทัศน์     5501072610210 1000 79/35 
โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร
นายปวร    นามไพ     5701072610251  100063/7 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร
 นางสาวพิจิตรา  พันธุ์สะอาด
5406021621155  105093/4

โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 4 นางสาวสิรินทรา  ก้องกังวาฬ5505011630117  1050 88/12โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 5 นางสาวเมษิญา   สุขประเสริฐ5506021610012  1050 67/45โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 6 นายภัทรวัฒน์   สามพวงทอง5606021630136  1050 74/12โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 7 นายอานันท์    จันทร์ศรี    5606041610181  1000 78/2โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 8นายจีรวัฒน์   ไพบูลย์  5606021622036 100069/16โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 9นางสาวอุุทุมพร  บุญสอน  55050116301681050 87/29โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
10 นางสาวจิตสุภา   เนตรโต 54060216100561050 75/49โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 11 นางสาววัชราภรณ์  แสงใบ 55050116300951000 87/28โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 12นางสาวพัชรา  สิทธิรส 5406021623123  1050 72/50โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 13นางสาวจิฎาภา    จิ๋วเจริญ 5406051630039  105093/19โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 14นายธีรดล  ขวัญยืน 5706032620071  1100 63/39โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 15นายนเรศ กลิ่นมณี 5701072621015  110063/12โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 

รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่13

 ลำดับที่ ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษา จำนวนเงิน  เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
 1นายศุภกฤต  มานะวงศ์เจริญ5506021612082 1050 70/26  เงินสด
 2 นายวณิช     จันทร์หอม 57050126202611100 58/37  "
 3 นางสาวเรืองนาม  รังษีโกศัย5705021610338 110059/27 "
4นายธนคุณ   มีจู5705012610347110061/2
 5 นายวิศรุต    เอื้อจิตติโภคา 57060516300791100  68/11 "
 6 นายปฏิภาณ    เปี่ยมสุข 56060216121201050  66/26 "
 7 นายไชยพัฒน์  สัตย์ไธสง 5601072610111 105073/5 
 8 นายอริยภัทร  นพนิยม 5706041610156 1100 52/26 "
 9 นายชาติเชื้อ  โชควณิช 57060116211171100 61/32  ธนาคาร
 10 นายจุมพล  คำจุมพล 56060216120901050 70/6 
 11 นายกรกช  ฉัตรเงิน 57060216222051100  69/49
12  นายจักรี  จุลพงษ์ 55060216300131050  87/38 "
 13 นายพงศกร รัตนพลแสน5706032620098  1100 58/19
      
รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่12
 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษาจำนวนเงิน  เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ
 1 นายปกรณ์  โชคโภคาสมบัติ5506021611086 1000  67/34เงินสด 
 2 นายอุเทน  ปริ่มผล 57060216131331100  66/8 "
 3 นายเสรี    ศรีสุก5706011630159 1100  61/38ธนาคาร 
 4 นายศาคณิต  ปลอดทอง5706011631148  1050  74/2
 5 นายณัฏชา  เสาร์สุข5706021622108  1100 66/7
 6 นายภูฬาร  คิดรอบ5706021620041 1050 87/20 
 7 นายศุภณัฐ  ทันแจ้ง5706021631115 1100  65/50
 8 นางสาวนิสา  ทองแก้ว5406051631060 1050  93/22
 9 นายฐิติวัฒน์ ศรีแก้ว
5606021630128 1050  74/4รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่11
     ลำดับที่ ชื่อ-สกุล     รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ 
นางสาวพรรัตน์  ดวงสารี      5606021622061 105069/38 ธนาคาร 
 2นางสาววิภาวรรณ ราชแก้ว  53663631321050 945/48 
 3นางสาวพลอย  ภูษณะมงคล  54060516310781050 93/46  "
 4นางสาวปริมวดี  ปรุงนิยม 5606051618061  105068/30 เงินสด 
 5นางสาวสุนิสา  สุทธากร  54060516180611050  95/1 "
 6 นางสาวบุษบงกช  นามลายทอง 5506021632067 1050 83/37 "
 นางสาวเกษมณี  วัฒนพรไพโรจน์ 5405011620121 1050 70/47 "
 นางสาวรวี  ดอนทอง5405011610095 105070/50 
 9 นางสาวศรินทิพย์  เนื่องสุข5406051618136 1050 100/9  "
 10 นายศตวรรษ  กลอยสวาท 5366263811 1050  94/29 "
รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่10
 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
นางสาวสราลี พุ่มศิริ            5706021633169     1100 65/8     เงินสด 
 2นางสาวทัตถภรณ์ ฉายกำเหนิด 5706021621187 1100  65/45 เงินสด 
 3 นางสาวอมรรัตน์  จัดแก้ว5705012621276  105059/12 เงินสด 
 นางสาวพรพรรณ  ผุโคตร 5706011630094 1100 62/27 เงินสด 
 5 นางสาวพักตร์เพ็ญ  แสวงชอบ 5706011620102 1100 61/50 เงินสด 
 นางสาวนวรัตน์  ม่วงคง 5706011620030 1100 61/46 เงินสด 
 นางสาวลมลเทียร  พันธรัตน์ 57060116100771100   61/44เงินสด
 นางสาวอัญชนา  ศรีหาเมฆ 57060516211341100   67/22เงินสด  
 นางสาวณัฐมน  เจือจาน 57050216301001100   61/19เงินสด  
10  นางสาวธนัตถา  ทัสสกุลพนิช 57060326100761100   57/45เงินสด  
11  นางสาวกมลเนตร  เพิ่มพูลโชคคณา 57060326210191100   57/43 เงินสด 
12  นางสาวปราถนา  อุณาพรหม 57050116102461100   67/8เงินสด  
13  นางสาววิลาวัลย์  ปรากฏ 57060216321461100   69/1เงินสด  
     
      
รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 9
 ลำดับที่ชื่อ-สกุล  รหัสนักศึกษาจำนวนเงิน  เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
 1นางสาวพรรษา  วงษทับทิม      5506011631041     1050 88/6 เงินสด
 2นายศิรวิชญ์  กองทรัพย์      5706021633134    1100 67/2 เงินสด
นายวชรพงศ์  คำกล่าว         55060416300351000  83/47 เงินสด
 4นายภาสกร  รัตนพัลลภ 5506021631061  1000 85/5เงินสด 
 5นางสาวเพ็ญตา  ไทยหินโจน      55060116310501050  84/12 เงินสด
 6นางสาวผกากรอง  เกิดสุข  5506011621194 1050 86/46 เงินสด
 7นางสาวรางคณา  ไกรกิจราษฎร์         5506011621046  1050 70/25เงินสด 
 8นายสุรชัย  โพธิ์เจริญ  5505011610108 105080/47  เงินสด
 9นางสาวประภัสสร  จูปรางค์ 5506021630030 1050 84/48 เงินสด 
 10นางพงศธร  นิติธรรมวุฒิ     5506021620042 102570/39 เงินสด 
11 นายวิทวัส  เวียงจันทร์             5706041610113 1100 64/32 เงินสด 
 12นายวัชรพงษ์  กาญจนโชคชัย 5706021632120 1100 72/7 เงินสด 
 13นายพรพจน์  เกตุแก้ว     5506021632075 1000  84/1 เงินสด
14 นายสรวิศ  ชีพเป็นสุข 5506021630102  105083/42 เงินสด 
15 นายทัศนัย  พรมงคลลาภ     5706032610246 1100  58/27โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร
16 นางสาวอรวรรณ   พานทอง5705012621055 1100 67/3  เงินสด 
17  นางสาวกนกอร  ธงทองทิพย์5606011620073 1050  66/15 เงินสด
 18นางสาวนภารัตน์  พึ่งสม     5406032622069 105075/16 เงินสด 
19 นางสาวพิภัทรา  ลิ้มรัตน์ศิริกุล 5406011611015  1025 93/42 เงินสด
 20นางสาวจุฬารัตน์  นะโนรัมย์  5606011611015 1050 69/3เงินสด 
 21นางสาววธิญญา  ศรีสมุทร์     5606011621088 1050 69/8  เงินสด
 22นางสาวนาถฤดี   พิกุลศรี5705012620211 1100 66/24  เงินสด
23 นายฐานิศร์  สุทธิศิริกุล     5406032622107  1050 72/14เงินสด 
      รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 8


 ลำดับที่ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ 
 1นางสาววันวิสาข์  โพธิ์ทอง    5701072611061 110068/3    โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 2นายคมสัน  ปลื้มพวก    57050216100441100    61/9โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 3นางสาวนาตยา  สุพรวารี    57060216230581100 70/8โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 4นายชนาธิป    ภัสสรโยธิน  57060216311401050 70/9โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 5นางสาวอังคณา  มีระหงษ์54060326310331050  93/10โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 6นายชยุตพงศ์  อ่อนวงษ์5706041630025 110064/23 เงินสด
 7นายสราวุฒิ เอี่ยมสำอางค์5706041630050110064/22 เงินสด
นายอภิสิทธิ์  ชุมผล5506021632105 1000 83/44 เงินสด
นายชนาธิป  ถาวงษ์กลาง57060326100501050 68/20 เงินสด
 10 นายเกรียงไกร  สุวรรณ55060116300291050 83/41 เงินสด
 11นายสุธิวุฒิ  จุฉา55060216230921050 68/5 เงินสด
 12นายไตรภูมิ  พรพัฒน์5706021620121 105064/39 เงินสด
13 นายนวพล  บุญเกษม5506021622045 100070/27 เงินสด
14 นางสาวศรัณยา  จำปาทิพย์5506032611198 100093/33 เงินสด
15 นางสาวมาลินี ศรีณรงค์5606051618215 105078/7 เงินสด
16 นางสาวกวิสรา  ทองศรี5606051621143 100068/4 เงินสด
17  นางสาวสุภนิดา  สุริย์ฉาย5605011610301 105077/32 เงินสด
18 นายณัฐวัฒน์  แสงเทียน5406032622051 1050 72/7โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
19 นายมงคล  ทองขาว5706041611055 105064/27โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 20นางสาวชฎาพร ศรนุวัฒน์54060516200841000  74/14โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 21นายพีรวิชญ์  เรืองศุภนิมิต5506032610027 1050 71/9โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 22นางสาวลัญชนา    เจนสัญญายุทธ5406051630144 1000 93/4โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
23 นางสาวกรผกา น้อยมณี5706051618095 1100 68/35โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 

 24 นางสาววิลาสิณี   จันทร์จริง    5701072621023 1100 63/11 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 25 นางสาวอนุสรา   เกศโสภาสฤษดิ์ 5706051618257 1100 69/7 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 26 นายภาณุวิชญ์    นาคมาลี 5706021620181 1100 69/41 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 27 นางสาวเชษฐ์ธิดา  อ้นฟอง 57050126120164 1100 60/5โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 28 นางสาวสานิสา  งามขำ 5406011621152 1050 72/35 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 29 นางสาวศิยากร  เชื้ออาษา 5706021631107 1100 74/12 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
      


                                                       รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 7

 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษาจำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ 
นายชาญวุฒิ วรเดช 5606011620111 1050 68/20 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
นายกวิน  คมขำหนัก 5706021410216  1100 74/3โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 3นายกิตติธัช  บุญอุไร  5705012620156 1100 66/42โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 4นายสุวิชา  เสาวภาคย์  5406021623085 105076/42 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 5นางสาวขณิษา  ศรีผ่อง  5406051620068 1050 75/41โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 6นางสาวนุชสราพร  โคทนา 5406051630101  1050 93/33โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
      

                                                       รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 6

 ลำดับที่ชื่อ-สกุล  รหัสนักศึกษาจำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ  หมายเหตุ
 1นางสาวณัฐินี  เดชเจริญ            5606011631032              1000 73/49 เงินสด
 นางสาวลลิตา  ภู่แจ่ม 54050116300961050 79 /16 เงินสด
 3 นางสาวนฤมล  จรจัด5405011620023  1050 70/21 เงินสด  
 4 นางสาวกวิสรา  มณีโชติ5405011620147   1050 70/34 เงินสด  
 5 นางสาววนิดา  ดวงหิรัญ5506011621038   1050 67/7เงินสด  
 6 นางสาวพนิญญา  ชาวดอน5606051618207  1050  78/36เงินสด 
 7นางสาวรัตนาพร  หอมกระแจะ 5606051621160  1050   66/41เงินสด 
8นางสาววรารัตน์  ภู่ศิลป์5406051631124   105093/34โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
นางสาวศิริพร  ศาสดา  5406051631132   105097/34 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 10นายพิทักษ์  ภานุทัต 5505011610213  1000 90/41โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 11นางสาวสิริพร  สิริตั้งไพศาล 5506011621089  1050 67/46โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 12 นายเตชทัต  แก้วจินดา5706021613028  1100 69/43โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 13นายสุเมธี  อังกูรเลิศบารมี  5406032620121 1050 74/17โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
14 นายนัทภูมิ  พันแก่น 5701072610226  1100 64/10โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 15 นางสาวจิตราพร  บุญโสม 5406051620173 1050 73/48โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 16นางสาวปาลิดา  สามวัง 5406051630136  105093/32 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 17 นางสาวชนิดา  อิ่มฤทัย 5406051630055 1050 93/2โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 18 นางสาวฐานิต  บุญยะศิลป์ 54060516300631050  93/3โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 19 นายฐากร สุขะวิสิษฐ์ 5706021622078 1100 69/47โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 20นายนพดล  นุ่มรุ่ง 5706021633070  1100 69/21โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 21นางสาวอรวรรณ ศรีอินทร์กิจ  5706021621241 110065/22 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
22 นางสาวะัญญลักษณ์  อยู่คง  5705012620199 110060/42 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
23  นางสาวพิมานมาศ  จันทรศรี 57060216211361100 69/36 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 24 นายฮาพีซ  วาแมดีชา 57010726111841100  68/4โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 25 นางสาวสุภัทรา  บุญส่ง5706041630068  1100 64/20โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  


รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 5


 ลำดับที่             ชื่อ-สกุล จำนวนเงินเลขที่ใบเสร็จ  
 นายกิตติกรณ์  แก้วเกร็ด      105074/1  
 2นางสาวณัฐธิดา  บุญลาภ  1050 78/40 
 3นายนวพร  สุขประเสริฐ  1050 75/36 
 4นายกฤษณะ  เพ็งสง  1050 87/33 
 5นายณัฐวุฒิ  อุบลชาติ  105083/36  
 6 นายวัชรพงศ์  อักษรชู 1050 94/31 
 7นายธีรวีร์  นาคขำ  1050 94/41 
 8นายเฉลิมเดช  โตเพ็ง  1050 93/23 
 9นางสาวรัตติกร  สมพันธ์สาทิตย์  1050 93/48 
     

คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก 2/2557 
(เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)

ลำดับที่ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา  จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
 นางสาวธัญญลักษณ์  อยู่คง    5705012620199     360022/36รับเงินสด 
 นางสาววันวิสาน์  โพธิ์ทอง    5701072611061 3600 23/23โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
นางสาวอนุสรา เกศโสภาสฤษด์     57060516182573600 19/7โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
4 นายมงคล  ทองขาว     5706041611055    3600 18/21โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 นายทัศนัย  พรมงคลลาภ    5706032610246 360023/34โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
6นายนพดล    ม่วงรุ่ง    57026021633070   3600 22/48โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 นายภาณุวิชญ์  นาคมาลี     5706021620181 3570 22/19
โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 นายวงศ์ธีร์  จิตบรรเทิงพันธ์         5366361367          3570 8/34โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 

    

     

   


     


   
รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 4/2558
 ลำดับที่ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา  จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
 นายปุนณรัตน์  เพ็ญสวัสดิ์ 5606041610106 1000 69/21โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 นายจรัญญู  เจริญ 5506021610071 1050 69/31โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 นายสุรพัศ   ศรีปราชญ์ 5366262136 1025 79/20โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
4 นางสาวเบญจวรรณ  ทองก้านเหลือง 5406011630062 1050 89/42โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 นายณัฐวุฒิ  จิรพงษธร 5366263126 1050 94/32โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
6 นายสุรเชษฏ์  เจือจาน 5366261138 1050 77/9โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 นายธนากร     นวนเพ็ง 5606021633046 1000 78/23โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 นายธานี  เทียนประทีป 5366261096 1050 76/23โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
9 นายสรรค์พล   ดีปานทอง 5366360310 1050 18/6โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
10  นายสุพงศา    รัชฎาวรรณพงษ์  5366360047 1050 74/10โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
11  นายวสิษฐ     นามวงศ์ 5366262110 1050 75/13โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
12  นายชนน       อุปถัมภ์ 5406032632013 1050 93/37โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
13 นายชาริฟคาน  ปาทาน 5606032621010 1050 69/15เงินสด
14 นายวิโรจน์   คงบุญ 5506041610123 1050 71/2เงินสด
15 นางสาวกัญญ์วรา  เจริญทรัพย์ 5605011620081 1050 65/21เงินสด
16  นางสาวภัศรยา  ธัญญเจริญ 5505011610175 1050 78/18เงินสด
17  นายสมิทธิภูมิ   คงคาสวัสดิ์ 5606011620138 1050 68/32เงินสด
      


รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 3/2558
 ลำดับที่         ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ
 1นางสาวจันทร์จิรา เจนการ 5406021631011 1050 94/40 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 2 นางสาวขนิษฐา มีศรี 5706032611013 1100 72/23 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 3นางสาวกุลวรา กาญจนสุธา  5706021623023 1100 69/12 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 4นางสาวจันทิมา อ่อนล้า  5366160066 105078/32 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
นางสาวฐิติพร  บุญชู  5705011610114 1100 61/7 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 6นางสาวชัชชกร ดวงพรม  5705021630088 1100 66/18 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 7นางสาวนาตยา ชาวกระลืม  5706011419083 1100 58/28 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
นายชิชชิณุ  โพธิสาขา  5406021622038 1050 74/12 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 นางสาวปวารตรี เกิดมั่งมี 5366263373 1050 94/7 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
10 นายชวลิต   บุญเกื้อ 5366360070 1000 76/40 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 11 นางสาวนฤมล ลาทนาดี 5406051621188 1050 75/46 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
12 นางสาวสายใย พุกไทย  5705012620113 1100 61/20 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
13 นายปฐมพงศ์ ผลงาม  5406032621101 1000 76/6 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
14 นายอิสระ  ปลอดห่วง  5406032620031 1050 72/9 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
15 นางสาวชัชรีญา จิตต์ปลื้ม  5399260065 1050 91/6 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
16  นายเจษฎา รักแคว้น 5366263092 1000 94/43 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 17 นายเอกพล  ทรรศนียศิลป์ 5366260239 105076/37 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
18  นายณัฐพล ต่างศรี 5405011620015 1050 70/44 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
19  นายสรวิศ  ประยงค์แย้ม 54060326211351050 74/34โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 


 20 นายเชิดศักดิ์  อินทร์กานา 5366460060 1000 74/40  โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
    


รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 2/2558
 ลำดับที่ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ 
 1นางสาวหทัยรัตน์  สุนประชา 5506051620181  105070/19  เงินสด
 2นางสาวจีรภา อาศัย 5506011621143  1050 69/4 เงินสด
 3นางสาวดวงกมล  แก้วแสง 5506011621160 1050  70/9 เงินสด
 4นางสาววรางคณา  ภู่เล็ก 5506011621241 1050  70/11 เงินสด
 5นางสาวสุนิสา  สุดเสนาะ 5406032620112 1050  22/49 เงินสด
 6นางสาวกิตติยา  เครือตัน 5506011620139  1050 70/4 เงินสด
 7นางสาวสุภัทรนันท์  ลันวงษา 5606011620049  1050 68/44 เงินสด
นางสาววรากรณ์   สินจิตร 5406021623166  1050 76/45 เงินสด
นางสาวเจนจิรา  มณีการ 5406021623026 1050  74/5 เงินสด
 10 นางสาวขนิษฐา  เจริญ5506021632016 1050  84/32 เงินสด
 11นายศุภนัฐ  คำประชา 5406021631088 1050  93/38 เงินสด
 12นางสาวจันจิรา  วันชูเพลา5506011621135  1050 67/23 เงินสด
13 นางสาวสิริพรรณ  เพียรพิทักษ์กุล 5405011620074  1000 70/22 เงินสด
14 นายกัญจน์  เข็มนาค 5606021620131  1000 70/4 เงินสด
15 นางสาวธิดารัตน์  ลือดารา 5406032611024  1050 75/32 เงินสด
16 นางสาวอนันตญา  พุ่มดี5606021623067  1000 69/34 เงินสด
17 นางสาวสุรีวัลย์  วิเศษศรี 5606051631106 1050 75/27 เงินสด
18 นางสาวสาวิตรี  นาแก5506021633098  1050 85/9 เงินสด
19 นางสาวอิสริยา  สวนทอง 5506051620199  1050 5/7 เงินสด
 20นายวัชรพล  สุทธิวรรณ 5406041610090 1000  101/17 เงินสด
 21นายพงศธร  เอี่ยมอุดมชัย 5501072610228  1050 80/12 เงินสด
 22นายวศิน  ธนฐิติกุล 5366461068  1000 76/25  เงินสด 
23 นางสาวฐิติมา  จันทร์สุข 5705012610240  1100 60/18 เงินสด


รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 1/2558

 ลำดับที่ ชื่อ - สกุลรหัสนักศึกษา  จำนวนเงินเลขที่ใบเสร็จ  เงินสด
 1 นายปัญญา  มะลิวัลย์5601072610189  105072/50  เงินสด
 2 นายธวัชชัย  หนูบุญมี5601072610138  1050 73/29  เงินสด
 3 นายกลวัชร  เล่งวงศ์ 5601072610031  1050 72/49  เงินสด
 4 นายอภิสิทธิ์ บานเย็น 5606021411248  105069/20   เงินสด
 5 นายพลกิจ   บุญแก้ว5606021420077  1050 69/49  เงินสด
 6 นายอนุวัตน์  แซมกุล5506011620091  1050 69/46  เงินสด
 7 นายศิรวิทย์  ปริยาศักดิ์5406021633081  1050 93/11  เงินสด
 8 นายธนธรณ์ พรสวัสดิ์5405011630045  1050 94/5  เงินสด
 9นางสาวสุดารัตน์  ปินตา 5405011630118  1050 94/4  เงินสด
 10นางสาวพรนิภา  บุญทอง 5405011610061  105094/6   เงินสด
 11นางสาวเปรมฤดี อิสสระพงษ์ 5405011610052  105070/23   เงินสด
 12นางสาวพรพิมล สิทธิโยธิน 5405011610168  1050103/14   เงินสด
 13นางสาววิไลลักษณ์ ปลื้มวีระจิตต์ 5406011631298  105094/23   เงินสด
 14นายปิยะ  กุตัน 5506021621090  105070/28   เงินสด
 15นางสาวกนิษฐา  วงษ์ศรี 5605021610096  105077/31   เงินสด
 16นางสาวนิชานันท์  เรืองไทย 5406051618039  1050100/46   เงินสด
 17นางสาววรรณวิศา  ทองทิพย์ 5505011610230  105089/46   เงินสด
 18นางสาวศิริวิมล  แซ่จู 5406051631141  105093/47   เงินสด
 19นางสาวนฤมล  พิมพงษ์ 5606011621118  105069/2   เงินสด
 20นางสาวณัฐพร  ทรัพย์สมบัติ 5506051620130  105072/46  เงินสดรายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 11/2557
 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุุ
 1 นายวิฑูรย์   ฉันทลักษณ์วงศ์ 5505021630039 1050 87/18 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 2 นายเรืองศักดิ์  เรืองผยุงศักดิ์ 5501072610279 1050 79/36 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 3 นางสาวปรีชญา  คำสีแดง 5606032621028 1050 68/5 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 4 นางสาวอโนทัย   บุญรอด  5606051621119 1050 68/38 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 5 นางสาวกิตติยาณี   เฉลิมพงษ์  5405021620018 1050 70/24 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
      รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 12/2557

 ลำดับที่    ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ 
 1นางสาวกชมน    ทวีทรัพย์                5366160041 1050 78/39 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 2 นางสาวอักษร  เจียรศรีวิมล 5399160489 1050 89/47 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 3 นายนรศพล      พาทอง 5366263332 1050 94/33 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 4 นางสาวปิ่นนภา  เทพอาษา 5406021631053 1050 94/43 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 5 นางสาวเตือนใจ  บุญศรไชย 5406051620181 1050 75/45 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 6 นายพงศกร    พิจารณา 5366263548 1050 92/17 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 7 นายธีรพล      แก้วสกุล 5366264199 1050 76/30 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 8 นางสาวรจิตา   ไชยโย 5366160215 1050 78/38 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 9 นายจิรวัฒน์     แนวสุข 5406021622011 1050 76/20 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 10 นายสมัชชา    น้อยแสง 5366260122 1050 79/16 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 11 นางสาวพินิดา  ปินะถา 5399160240 1050 91/4 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
      
รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 13/2557

 ลำดับที่    ชื่อ-สกุล  รหัสนักศึกษาจำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ 
นางสาวณัฏฐ์ธิดา   เชาว์ประยูร 5406032621071 1050 71/36 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 2นางสาวจันทกานต์   รุ่งจรูญ 5606011630044  1050 74/48โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
นางสาววิภาดา  องอาจ 5366263761 1050 93/40 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 4นายกฤษณะ   บัวเบา 5366463015  105091/27 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 5นายนคร   รัชชะตา 5366460045  105079/18 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
นายศุภฤกษ์   สอาด 5366262052  1025 74/27โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 7นางสาวไอรดา   นพสาน 5366163698 1050 91/20 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 8นายโฆษิต   พวงคำ 5366463031  100090/35 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 9นายนฤภัทร   อังกูรไพศาล  5366264124 1000 77/13โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 10นายอนุรักษ์   สุวรรณกาญจน์ 5399160299  102594/10 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
11 นางสาวหนึ่งฤทัย   แก้วโกมล  5606051618312 105078/45 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 12นายอานนท์   พ้องพานพงศ์  53662612371050  93/1โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 13นายณัฐพล   แตงเอี่ยม  5406021611044 105077/24 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 14นายสุชาติ   เอื้อนสุภา 5366260155  105077/27 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 15นายศุภกฤต   สายสิญจน์ 5406021620175 1025  75/5โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 16นางสาวนิธิกุล   ชูธงไชย  5366262037 1050 78/16โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
 17นางสาวดลยา    นันทแลบ 5366260205 1050  77/17โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   

รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 14/2557

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา  จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จหมายเหตุ 
 นายนัฐพล    แสงโทโพธิ์     5601072610162 1050 73/45 เงินสด
2 นายรัชชานนท์  ผดุงศิลป์         5406051620211 1050 72/41 เงินสด
3 นายเกริก    ไชยชนะ 5601072610057 1050 73/32 เงินสด
 4 นายภานุพงศ์   พูลกำลัง 5601072610219 1050 73/37 เงินสด
 5 นายสุรเชษฐ์   พ่วงรอด  5601072620052 1050 73/36 เงินสด
 6 นายธีระวัฒน์    สิงหา 5601072610154 1050 72/46 เงินสด
 นายฉัตรพงศ์   โชติช่วง 5601072610073 1050 73/30 เงินสด
 นายฉัตรชัย     โชติช่วง 5601072610065 1050 73/28 เงินสด
 9 นายชัยวุฒิ     ขันธิเทศ 5601072610090 1050 73/34 เงินสด
10  นายชาตรี    สรรพกิจชาญชัย  5406021622020 1050 72/42 เงินสด
 
    
รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 15/2557

 ลำดับที่         ชื่อ-สกุล                                     รหัสนักศึกษา  จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ
 1นางสาวอังคณา   คุฒิวณากานต์             5366260049 105078/15โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร
 2นางสาวประภัสสร  พุกเจริญ 5399260131 105090/1โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 3นางสาวแพรวพิไล  พรหมวิจิตร์5366263563   1050 93/48โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 4นางสาวสุภาพร     บัวอ่อน5266261139 105044/49โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 5นางสาวพนิดา    เกษาราช  5366260114 1050 77/35โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร   
6นางสาวชณานิศ   ศรีตะปัญญา5606011411024  105068/31เงินสด
7นางสาวไพรินทร์   สวัสดี5399260313 105089/44 เงินสด
8นางสาวฐิติมา  ทองสมบุญ5406021620043   1050 73/42เงินสด

9นางสาวดารินทร์   อินพาเพียร    5406021620078 105073/41เงินสด
10นางสาวสมฤทัย  รอดศรี5606011421089 105068/7เงินสด
11นางสาวเยาวมาลย์  จุระกรรณ์5606011421127   1050 77/2 เงินสด
12นางสาวทิพงัลย์    อิ่มชื่น506021631037 105096/39เงินสด
13นางสาววิลัยพร   สีสิทธิ์    5406021632050   1050 96/41เงินสด


รายชื่อนักศึกษาลาออกจากหอพัก ครั้งที่ 16/2557
   
 ลำดับที่         ชื่อ-สกุล                                     รหัสนักศึกษา  จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หมายเหตุ
 1นายธนกรณ์    หินหาด         5366263282  1050 94/40เงินสด
 2นางสาวอาริสา    เสนาดี  5606011620120 105067/31 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร 
 3นายเอกราช     บุญจง 5366263563    1050 77/2 โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
 4นายภาคภูมิ ภูมิดี 5266261139  1050 75/18โอนผ่านธนาคาร /คลิกดูเอกสาร  
      Comments