วิธีการใช้งาน     สำหรับการใช้งาน แนะนำให้ใช้ Internet Explorer Browser โดยเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ VPN เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยไปที่เว็บไซต์ http://vpn.police.go.th จะปรากฎรายละเอียดดังรูป

ขั้นตอนที่ 1

     ให้คลิ๊กเลือกที่ Continue to this website (not recommended) เมื่อปรากฎหน้าต่าง Security Warning ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Yes ก็จะปรากฎหน้าเว็บสำหรับเข้าสู่ระบบ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2

     จากนั้น ให้ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านลงไป หากสามารถเข้าสู่ระบบได้ จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป


ขั้นตอนที่ 3

     ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Polis ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยคลิ๊กที่ [Polisweb Click Here] และจะปรากฎหน้าเว็บสำหรับเข้าสู่ระบบ Polis ดังรูป

ขั้นตอนที่ 4

สรุป

      การเข้าใช้บริการดังกล่าวข้างต้น เป็นการใช้บริการแบบ SSL VPN ผ่านทาง Browser ซึ่งสามารถใช้งานระบบ
ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ยกเว้น ระบบทะเบียนราษฎร์  โดยสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการได้หลากหลายแบบ เช่น Windows, Linux, Android, iOS เป็นต้น  จากการทดสอบ สามารถใช้ผ่าน iPhone, iPad, Galaxy Tab ได้
      สาเหตุที่การใช้งานแบบ SSL VPN ไม่สามารถใช้กับระบบทะเบียนราษฎร์ได้เนื่องจาก การใช้งานระบบทะเบียนราษฎร์จะต้องใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบัตร Smart Card นอกจากนี้ยังต้องติดตั้งโปรแกรม License Manager เพื่อควบคุมการใช้สิทธิ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว กรมการปกครองพัฒนาด้วยระบบ Windows ทำให้เกิดข้อจำกัดขึ้น ดังนั้น การใช้ระบบทะเบียนราษฎร์จึงสามารถใช้ได้กับเฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

วิธีการเชื่อมต่อระบบทะเบียนราษฎร์ด้วย VPN Tunnel Mode
      สำหรับวิธีการเชื่อมต่อเพื่อใช้ระบบทะเบียนราษฎร์ จะต้องใช้การเชื่อมต่อแบบ Tunnel Mode โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 3 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการเชื่อมต่อแบบ SSL VPN จากนั้นให้ทำการ Download โปรแกรม VPN Client จากบริเวณกรอบข้อความ Tunnel Mode บริเวณซ้ายมือด้านบน เมื่อคลิ๊ก Download และติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ Refresh หรือ กดปุ่ม F5 จะปรากฎแถบสีเหลืองบริเวณด้านบนของ Browser ตรงใต้ช่องสำหรับพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ โดยให้ทำการคลิ๊กขวาตรงแถบสีเหลืองดังกล่าว แล้วเลือกตกลงยินยอมให้ติดตั้งโปรแกรม ActiveX

 (กรณีที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่แจ้งให้ Logout ออกไปก่อน โดยคลิ๊กที่บริเวณรูปภาพมุมขวาของหน้าจอจากนั้นค่อย Login เข้าสู่ระบบใหม่)


      เมื่อปรากฎหน้าจอดังรูปข้างบน ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Connect ภายในกรอบ Tunnel Mode เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านก็สามารถเข้าสู่เว็บ Polis ได้โดยตรง โดยเปิด Browser ขึ้นมาใหม่อีกหน้าจอหนึ่ง แล้วพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ได้โดยตรงเป็น  http://172.17.2.66/polis/ ท่านก็จะสามารถเข้าใช้บริการเว็บ Polis ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่วนขั้นตอนการใช้งานระบบทะเบียนราษฎร์และการติดตั้งเครื่องอ่าน Smart Card กรุณาติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) โดยตรง

*** ข้อควรระวัง ***
       ภายหลังใช้งานเสร็จ ต้อง Logout ออกจากระบบทุกครั้ง โดยกดปุ่มลูกศรชี้ไปทางขวา ซึ่งอยู่บริเวณบนขวาของหน้าจอ ดังรูปข้างล่าง