Home

km.police.go.th

 
 
 คณะทำงานย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ
        ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผบช.สทส.)  เป็นหัวหน้าคณะทำงานย่อย           ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ 

      ดังนั้น ผบช.สทส. จึงได้มีดำริให้คณะทำงานย่อยไปศึกษาและเสนอแนวทางในการใช้   เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ และได้อนุมัติ โครงการศึกษา      ความเหมาะสมของระบบเครือข่ายและรูปแบบคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ   ซึ่งเสนอ         โดย   กองบังคับการสนันสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการ       จัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายพร้อมติดตั้ง เพื่อทดลองใช้งานเชื่อมต่อกับโครงการ POLIS            ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบบ VPN และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมของ          ระบบเครือข่ายและรูปแบบคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ ทั้งนี้เพื่อนำเอาเทคโนโลยี
ไปพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ              เจ้าหน้าที่ตำรวจและส่งผลดีต่อประชาชนในภาพรวมต่อไป

     เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครใช้บริการ VPN ในโครงการต้นแบบ จนเกินขีดความสามารถของ
อุปกรณ์ จึง
ไม่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้  ดังนั้น ผู้ที่เคยได้รับรหัสใช้งาน VPN ไปแล้ว และ
ไม่ได้เข้าใช้ระบบเกินกว่า 3 เดือน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าใช้บริการ 

** ข่าวประชาสัมพันธ์ **

      ด้วย กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) ได้รับงบประมาณปี 2559 จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ โดยมีขีดความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อแบบ SSL VPN ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 ผู้ใช้งาน โดยวางแผนส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet และกล้องวงจรปิดแบบมี GPS ในตัว พร้อมซิมการ์ดสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ 3จี หรือดีกว่า เป็นเวลา 1 ปี เพื่อติดตั้งบนรถยนต์สายตรวจ จังหวัดละ 1 เครื่อง สำหรับใช้เป็นต้นแบบเพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจยุคใหม่ พร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งหน่วยที่มีความพร้อมสามารถจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณของหน่วยและขอรหัสผ่านในการใช้งาน SSL VPN โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2559 หลังจากนั้น จะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางลงทะเบียนในระบบใหม่ และจะปิดการให้บริการระบบ SSL VPN เดิม ภายใน 31 ธ.ค.59 ตามโครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบเครือข่ายและรูปแบบคอมพิวเตอร์ในรถยนต์สายตรวจ ซึ่งใช้งานมาเกือบ 5 ปี แล้ว และจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง Mobile App ที่ชื่อว่า รถยนต์สายตรวจ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ RTP.HighTechCrime.org