Home

km.police.go.th

 
 
 คณะทำงานย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ
        ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผบช.สทส.)  เป็นหัวหน้าคณะทำงานย่อย           ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ 

      ดังนั้น ผบช.สทส. จึงได้มีดำริให้คณะทำงานย่อยไปศึกษาและเสนอแนวทางในการใช้   เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ และได้อนุมัติ โครงการศึกษา      ความเหมาะสมของระบบเครือข่ายและรูปแบบคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ   ซึ่งเสนอ         โดย   กองบังคับการสนันสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการ       จัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายพร้อมติดตั้ง เพื่อทดลองใช้งานเชื่อมต่อกับโครงการ POLIS            ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบบ VPN และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมของ          ระบบเครือข่ายและรูปแบบคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ ทั้งนี้เพื่อนำเอาเทคโนโลยี
ไปพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนต้นแบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ              เจ้าหน้าที่ตำรวจและส่งผลดีต่อประชาชนในภาพรวมต่อไป

     เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครใช้บริการ VPN ในโครงการต้นแบบ จนเกินขีดความสามารถของ
อุปกรณ์ จึง
ไม่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้  ดังนั้น ผู้ที่เคยได้รับรหัสใช้งาน VPN ไปแล้ว และ
ไม่ได้เข้าใช้ระบบเกินกว่า 3 เดือน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าใช้บริการ 

*** ประกาศ ***

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดให้บริการระบบ VPN เข้าสู่ระบบ POLIS ผ่านทาง Smart Phone แล้ว ซึ่งอุปกรณ์มีขีดความสามารถ
ในการรองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันได้ 20,000 
คน และมีนโยบายให้บัญชี VPN กับฝ่ายสืบสวน
และฝ่ายป้องกันปราบปราม ระดับสารวัตรขึ้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานฐานข้อมูลฯ ศทก.สทส.
31 ก.ค.2557

   
การบริหารจัดการองค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วย Google  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อนำเทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

โดย HTC Team