วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1.การพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สู่ชุมชน
2.การสร้างอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์ด้านการจัดการของนักศึกษา จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงทางธุรกิจ
3.การนำโครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการความรู้ด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน
4.การพัฒนาระบบงานของบุคลากรสู่การพัฒนาระบบงาน เพื่อการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ
5.การพัฒนาระบบการบริการของคณะวิทยาการจัดการ


Comments