כיתה ו

ĉ השנוימתחילבך-עבודתסכוםוורדשכבתו.rtf
View Download
עבודת סכום שכבת ו  6270k v. 1 Mar 19, 2009, 1:37 AM Zohara Barzilai
ĉ מבדקלשכבתוקישוריםוטבלהמתקדמת.doc
View Download
צפון הארץ- מבדק מיומנויות וורד ואיטרנרט  44k v. 1 Jan 11, 2010, 3:19 AM Zohara Barzilai
ĉ עבודהבנושאיוןהעתיקה.doc
View Download
עבודה בנושא המיתולוגיה היוונית- רק במחשב שרה צילביץ  312k v. 1 Dec 7, 2009, 10:27 PM Zohara Barzilai
ć עודיוזרהניגון3.ppt
View Download
הוראת השיר "עוד חוזר הניגון" באמצעות מצגת- מירי וזוהרה  3138k v. 1 Dec 28, 2009, 8:13 AM Zohara Barzilai
ĉ צירזמןיהודי-תיבותטקסט.doc
View Download
שימוש בוורד 2007 +תיבות טקסט, עיצוב שכפול  37k v. 1 Sep 1, 2009, 6:24 AM Zohara Barzilai
 הסיפור העממי
ĉ הסיפורהעממי-דףקישורים.doc
View Download
הסיפור העממי- דף קישורים  36k v. 2 Sep 12, 2009, 2:05 AM Zohara Barzilai
ċ
הסיפור העממי- נושא מובנה
View
  Sep 1, 2009, 6:24 AM Zohara Barzilai
ĉ חוקיאולריק.doc
View Download
  26k v. 2 Feb 5, 2009, 2:42 AM אהוד רביב
ĉ טבלהלניתוחסיפוריעםעל.doc
View Download
טבלה לניתוח סיפורי עם- שרה צילביץ  33k v. 3 Nov 4, 2009, 1:33 AM Zohara Barzilai
ĉ טבלתהערכתסיפורעממי.doc
View Download
  85k v. 2 Feb 5, 2009, 2:42 AM אהוד רביב
ĉ כרטיסיות-התחלות+דמויות.doc
View Download
  48k v. 2 Feb 5, 2009, 2:43 AM אהוד רביב
ĉ כרטיסיותלכיסים.doc
View Download
  180k v. 2 Feb 5, 2009, 2:42 AM אהוד רביב
ĉ כרטיסיותמשאלהכמוסה+מוסרהשכל.doc
View Download
  79k v. 2 Feb 5, 2009, 2:42 AM אהוד רביב
ĉ כרטיסיותניגודים+בעיה.doc
View Download
  162k v. 2 Feb 5, 2009, 2:43 AM אהוד רביב
ĉ כרטיסיותעבודה.doc
View Download
  243k v. 2 Feb 5, 2009, 2:43 AM אהוד רביב
ċ
מאגר סיפורי עם
View
  Jul 29, 2009, 12:46 AM Zohara Barzilai
ĉ משימהכללית+כתוביתכיסהסיפורים.doc
View Download
  47k v. 2 Feb 5, 2009, 2:43 AM אהוד רביב
ĉ סיפוריעם.doc
View Download
  236k v. 2 Feb 5, 2009, 2:43 AM אהוד רביב
 יוון העתיקה
ĉ משימתחקרשתמרדהמכביםביוונים[1].doc
View Download
מיהו גיבור- משימת חקרשת לשכבת ו- עבודה בקבוצות  49k v. 2 Dec 2, 2009, 10:55 PM Zohara Barzilai
ċ
סרטון ו2 על אלי יוון
View
תלמידי כתה ו2 הכינו מצגות על אלי יוון, כל תלמיד הציג את המצגת שלו והשאר כתבו לו משוב  Mar 16, 2009, 12:28 AM Zohara Barzilai
 מישור החוף וצפון הארץ
ĉ דףהכנהלמבדקבגיאוגרפיה-האקליםוהמים.doc
View Download
  27k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ המים.doc
View Download
  25k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ טבלתתכנוןנושאמישורהחוףו.doc
View Download
  75k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ ישלוזהו-מישורהחוףהתיכוןוהדרומיM.doc
View Download
  22k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ ישלוזהו-מקורותהמיםM.doc
View Download
  21k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ ישלוזהו-צורותנוףבמישורהחוףM.doc
View Download
  23k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ ישלוזהו-צפוןהארץM.doc
View Download
  22k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מבדקמסכם-המים,צפוןהארץ,האקלים.doc
View Download
  68k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוףהתיכוןהדרומיוצפוןהארץ-תכנית1-ה-ו.doc
View Download
  28k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוףהתיכוןהדרומיוצפוןהארץ-תכנית2-ה-ו.doc
View Download
  36k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוףהתיכוןוהדרומי.doc
View Download
  67k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוףהתיכוןוהדרומיוצפוןהארץ-מבדק.doc
View Download
  91k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוףהתיכוןוהדרומיוצפוןהארץ-מבדק-גירסהשנייה.doc
View Download
  92k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוףהתיכוןוהדרומיוצפוןהארץ-מבחן1.doc
View Download
  81k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישור_החוף_התיכון_והדרומי_וצפון_הארץ-מבחןמסכם.doc
View Download
  43k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ -מישורהחוףוצפוןהארץ.-מליאה14.doc
View Download
  82k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוףוצפוןהארץ-מליאה2.doc
View Download
  29k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוףוצפוןהארץ-מליאה3.doc
View Download
  21k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ -מישורהחוףוצפוןהארץ-מליאה6.doc
View Download
  41k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוףוצפוןהארץ-מליאהמספר1.doc
View Download
  61k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוף-כרטיספתיחהלחקירה-ורדאדרי.doc
View Download
  164k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מישורהחוף-שער.doc
View Download
  197k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מליאה10-מישורהחוףוצפוןהארץ.doc
View Download
  20k v. 4 Feb 5, 2009, 2:37 AM אהוד רביב
ĉ מליאה11-מישורהחוףוצפוןהארץ.doc
View Download
  22k v. 4 Feb 5, 2009, 2:37 AM אהוד רביב
ĉ מליאה12-מישורהחוףוצפוןהארץ.doc
View Download
  21k v. 4 Feb 5, 2009, 2:38 AM אהוד רביב
ĉ מליאה13-מישורהחוףוצפוןהארץ.doc
View Download
  19k v. 4 Feb 5, 2009, 2:38 AM אהוד רביב
ĉ מליאה5-מישורהחוףוצפוןהארץ.doc
View Download
  62k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מליאה7-מישורהחוףוצפוןהארץ.doc
View Download
  20k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מליאה8-מישורהחוףוצפוןהארץ.doc
View Download
  29k v. 3 Feb 5, 2009, 2:34 AM אהוד רביב
ĉ מליאה9-מישורהחוףוצפוןהארץ.doc
View Download
  28k v. 2 Feb 5, 2009, 2:38 AM אהוד רביב
ĉ נושאהמים.doc
View Download
  58k v. 4 Feb 5, 2009, 2:38 AM אהוד רביב
Comments