DziałalnośćDZIAŁALNOŚĆ KOŁA W 2012 ROKU


KMP kontynuowało cykl warsztatów "Psycholog w praktyce":
 • "Psycholog mediatorem?" (24.01.2012) - prowadząca: mgr Elżbieta Ślusarczyk (2h)
 • "Psycholog w relacji diagnostycznej z osobą niepełnosprawną" (27.02.2012) - prowadzący: dr Krzysztof Gerc (1,5h)
 • "Co po dyplomie..? Możliwości i perspektywy zawodowe psychologów" (23.04.2012 oraz 21.05.2012) - prowadzący: mgr Daniel Dzida (2 h)
 • "Dialog z głosami" (28.05.2012) - prowadzący: mgr Mariola Wereszka (1,5h)

KMP rozpoczęło również cykl spotkań zatytułowany "10 filmów, które każdy psycholog powinien obejrzeć", w ramach którego odbyły się projekcje następujących filmów:
 • "Lot nad kukułczym gniazdem" (03.04.2012) połączona z prelekcją dr. Grzegorza Iniewicza
 • "Stowarzyszenie umarłych poetów" (15.05.2012) połączona z prelekcją dr Doroty Czyżowskiej
 • "Niebieskoocy" (05.06.2012) połączona z prelekcją i warsztatem prowadzonym przez mgr Joannę Grzymałę-Moszczyńską

KMP ściśle współpracowało również z Oddziałem Krakowskim PTP, m.in. pomagając przy organizacji Dnia Psychologa oraz konferencji współorganizowanych przez PTP OK (Sesja Naukowa pt. „Krakowska Szkoła Psychologii – 50-ta rocznica wypromowania pierwszych absolwentów” i "Przeciw melancholii. Perspektywy nauki i wiary").

KMP rozpoczęło również współpracę z Kołem Naukowym Studentów Psychologii UJ oraz Kołem Nauk Psychologicznych Pragma. 
Stworzono także newsletter w celu łatwiejszej komunikacji z osobami zainteresowanymi działalnością koła. 

W czerwcu 2012 r. dotychczasowa Przewodnicząca KMP - Elżbieta Ślusarczyk złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. Nowym Przewodniczącym KMP został Krystian Barzykowski, a w skład władz Koła weszli również:
 • Malwina Dankiewicz (Zastępczyni Przewodniczącej KMP)
 • Piotr Mężyński (Zastępca Przewodniczącej KMP) 
 • Elżbieta Ślusarczyk (Sekretarz KMP)

12 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące działalność KMP w roku akademickim 2011/2012, natomiast 8 listopada 2012 r. odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie KMP, na którym zaplanowano pracę na nadchodzące miesiące.DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W 2011 ROKU


KMP realizowało cykl warsztatów w okresie styczeń - maj 2011r.:

Cykl "świadomość niepełnosprawności":
 • "Wsparcie edukacyjne studentów niepełnosprawnych w UJ – zakres zadań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych" (17.01.2011) - warsztat współorganizowany przez BON UJ, Prowadząca: Małgorzata Perdeus-Białek (1,5h)

Cykl "Psycholog w praktyce":

 • "Psycholog w oświacie" cz. 1 (21.03.2011) - warsztat dot. pracy psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, Prowadząca: mgr Magdalena Lorenc (1h)
 • "Psycholog w oświacie" cz. 2 (28.03.2011) - warsztat dot. pracy psychologa w szkole, Prowadząca: mgr Anna Bogatyńska-Kucharska (1h)

 • "Podstawowe założenia coachingu" (18.04.2011) - warsztat dot. coachingu, Prowadząca: mgr Olga Świderska (3h)
 • "Praca psychologa w obszarze geriatrii z chorymi i ich rodzinami" (16.05.2011) - warsztat dot. pracy psychologa w obszarze geriatrii, Prowadzący: dr Michał Gwiżdż (1,5h)

20 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące działalność KMP w roku akademickim 2010/2011.

W czerwcu 2011r. dotychczasowy Przewodniczący KMP - Daniel Dzida złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Tymczasowo (do czasu wyborów) funkcję p.o. Przewodniczącego pełnili Zastępcy Przewodniczącego KMP - Krystian Barzykowski oraz Joanna Grzymała-Moszczyńska. 

15 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie, podczas którego na nową Przewodniczącą KMP wybrana została Elżbieta Ślusarczyk. Dodatkowo w skład władz Koła weszli:

 • Joanna Grzymała - Moszczyńska (Zastępczyni Przewodniczącej KMP)
 • Krystian Barzykowski (Zastępca Przewodniczącej KMP) 
 • Magdalena Kosno (Sekretarz KMP)

W listopadzie i grudniu Koło pracowało nad planami działalności na rok 2012r., w obszarze których znalazły się: 

 • współpraca z Oddziałem Krakowskim PTP w zakresie organizacji konferencji oraz jego działalności, 
 • organizacja warsztatów, projekcji filmów,
 • podjęcie współpracy z dyrekcją Instytutu Psychologii UJ,
 • promocja Koła wśród studentów obydwu Instytutów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.


DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W 2010 ROKUKoło Młodych Psychologów w styczniu kontynuowało intensywne przygotowania do kwietniowej konferencji "Jaka Etyka – Taka praktyka? Dylematy etyczne w praktyce psychologicznej". Powstała strona konferencji: http://www.ekonferencje.pl/etykapsychologa/ na której zostały umieszczone szczegółowe informacje.

Koło jest również zaangażowane w przygotowania do projektu pilotażowego dotyczącego Europejskiego Certyfikatu Psychologa ("EuroPsy").

11 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jaka Etyka – Taka praktyka? Dylematy etyczne w praktyce psychologicznej". Konferencja cieszyła się dużym zainteresowań i ukazała potrzebę dyskusji oraz podejmowania tematu etycznej strony działalności profesjonalnej psychologów.

Dnia 13 kwietnia 2010r. jednomyślną decyzją Zarządu KMP przy akceptacji pozostałych członków KMP powołaliśmy Magdalenę Kosno do pełnienia funkcji Sekretarza KMP, stała się ona również członkiem Zarządu KMP.

W maju zorganizowaliśmy dwa spotkania warsztatowe dotyczące praw człowieka (przy współpracy z Amnesty International Polska) oraz pomocy psychologicznej uchodźcom i migrantom (warsztat poprowadziły: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska i mgr Małgorzata Symonowicz).

W czerwcu odbyło się spotkanie podsumowujące działalność KMP w roku akademickim 2009/2010.

W październiku i listopadzie odbyły się dwa spotkania robocze, na których omawialiśmy plany Naszej działalności na nowy rok akademicki. Nawiązaliśmy współpracę z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, z którym planujemy cykl warsztatów dot. świadomości niepełnosprawności. Pierwszy warsztat zaplanowany jest na styczeń 2011r., kolejne warsztaty odbędą się w marcu i kwietniu. W marcu i kwietniu również zostaną przeprowadzone dwa warsztaty dot. pracy psychologa szkolnego, jak również warsztat dot. coachingu. 


DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W 2009 ROKUKoło Młodych Psychologów zorganizowało dwa spotkania warsztatowe:
 • pani Barbara Jasak zatrudniona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krakowie przeprowadziła warsztat na temat pracy z dziećmi z ADHD,
 • dr Maciej Szaszkiewicz poprowadził warsztat na temat profilowania sprawców przestępstw.

Ponadto Koło aktywnie wspierało Zarząd Oddziału Krakowskiego we podejmowanych przez niego inicjatywach, szczególnie w organizowanych konferencjach:
 • styczniowej pod tytułem "Rola psychologa w orzecznictwie oświatowym, sądowym, medycznym",
 • czerwcowej pod tytułem "Lepiej być zdrowym i bogatym - Co w tej sprawie może zrobić psycholog kliniczny?".
W lutym powstała strona internetowa Koła Młodych Psychologów i od tej pory wszystkie informacje na temat Koła ukazują się na niej na bieżąco.

Od marca Koło podjęło prace przygotowawcze do konferencji dotyczącej etyki zawodu psychologa. Od września do grudnia 2009r. trwały intensywne prace nad konferencją, m.in. ustalenie zakresu tematycznego, wybór i zaproszenie prelegentów, tworzenie wstępnego kosztorysu, jak również pozyskiwanie funduszy na organizację konferencji.

W październiku odbyły się wybory, Koło wybrało nowego Przewodniczącego jak i Nowy Zarząd KMP, w skład którego weszli:
 • Daniel Dzida - Przewodniczący KMP,
 • Krystian Barzykowski - Zastępca Przewodniczącego KMP,
 • Joanna Grzymała - Moszczyńska - Zastępca Przewodniczącego KMP.
Ponadto Annie Bogatyńskiej - Kucharskiej, która była Przewodniczącą KMP od początku jego powstania (2006r.) do października 2009r., nadano status członka honorowego.


DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W 2008 ROKU


Pragniemy gorąco podziękować Zarządowi Oddziału Krakowskiego za merytoryczne o finansowe wsparcie naszej działalności.

Dzięki życzliwej współpracy i gotowości do podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami bardziej doświadczonych Koleżanek w mijającym roku kalendarzowym Koło Młodych Psychologów przy Oddziale Krakowskim PTP zorganizowało szereg warsztatów i prelekcji z licznych dziedzin psychologii: interwencji kryzysowej, terapii poznawczo-behawioralnej, dysleksji, pracy psychologa w szpitalnym oddziale ratunkowym, problematyki ośrodków oceny i rozwoju tzw. AC lub DC, dylematom etycznym w pracy psychologa. Wszystkim prelegentom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. W tym roku dla Koła warsztaty przeprowadziły:

mgr Anna Bogatyńska – Kucharska

mgr Anna Grabowska

mgr Bogusława Liszka-Kisielewska

mgr Jadwiga Piątek

mgr Magdalena Sariusz-Skąpska

mgr Anna Turczyńska

dr Jadwiga Wrońska

mgr Marlena Zamojska

W styczniu odbyły się warsztaty poświęcone dylematom etycznym w pracy psychologa poprowadzone przez Annę Turczyńską oraz Annę Bogatyńską - Kucharską, dyskusja oparta była o kazusy, zaproponowano model rozwiązywania dylematów etycznych. W lutym warsztaty dotyczyły sztuki skutecznej autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Marlena Zamojska przedstawiła techniki i strategie przygotowania się do wystąpień publicznych. Następnie Jadwiga Piątek pracująca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przedstawiła podstawowe zasady oraz specyfikę pracy interwencyjnej. Wskazała także na różnice pomiędzy tymi formami oddziaływań psychologicznych a np. psychoterapią. W maju Anna Grabowska wprowadziła nas w problematykę ośrodków oceny i rozwoju przedstawiając zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia, w których uczestnicy mogli się skonfrontować z częścią pracy asesora m.in. określając profil zawodowy psychologa.

Po przerwie wakacyjnej Magdalena Sariusz-Skąpska zaprezentowała możliwości zastosowania, podstawowe założenia oraz metody pracy za pomocą technik terapii poznawczo-behawioralnej,  oraz kwestię statusu szkoleń z tej dziedziny. Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP kol. Bogusława Liszka – Kisielewska przeprowadziła zajęcia dotyczące pracy psychologa w szpitalnym oddziale ratunkowym. Przedstawiła specyfikę oddziaływań, kwestie współpracy z innymi specjalistami, a także wyzwań. W grudniu dr Jadwiga Wrońska poprowadziła warsztaty dotyczące kontrowersji w badaniach nad dysleksją. Przedstawiła najnowsze trendy w tych badaniach, kontrowersje dotyczące diagnostyki, użyteczny model odróżniania tych zaburzeń od np. pseudodysleksji, a także podkreśliła rolę prawidłowych, wczesnych oddziaływań kompensujących istniejące u dzieci deficyty.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom.

Ponadto Koło Młodych Psychologów stara się aktywnie wspierać Zarząd Oddziału Krakowskiego we wszelkich podejmowanych przez niego inicjatywach, szczególnie w organizowanych konferencjach.Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy na zebrania Koła Młodych Psychologów oraz do kontaktu mailowego kmp@ptp.krakow.pl