หน้าแรก

      - การลงบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านขอให้เปลี่ยนไปลง ในโปรแกรม LTC จังหวัดนครพนม ส่วนข้อมูลเดิม สามารถเข้าไปดูได้ ผ่าน ลิงค์ข้อมูลเยี่ยมบ้าน(ข้อมูลเก่า รพ.นาหว้า) 
ฝากให้ PCU นาหว้า และ รพสต.ในเขตอำเภอนาหว้า ช่วยเปิดรับข้อมูลเยี่ยมบ้านไปด้วยนะครับ        - ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย