การจัดการองค์ความรู้ - Knowledge Management - KM

            กรุณา LOG IN ด้วย G MAIL ก่อนเริ่มดำเนินการในส่วนอื่นๆ                                                                                

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของ ชย.ทอ. - 
มุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้สายงานช่างโยธา
   สู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม "

Credit :  ออกแบบและพัฒนาระบบโดย น.ท.นิธิวัฒน์ โต๊ะนาค, ร.ต.ภัคพล ศรีคงดวง, จ.ท.จักรกฤษณ์ กองพอด และนายอวิรุจ พ่วงรอด