การจัดการองค์ความรู้ - Knowledge Management - KMวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของ ชย.ทอ. - 
มุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้สายงานช่างโยธา สู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม "