Studium‎ > ‎

Témata disertačních prací

Obor Fyzikální inženýrství, zaměření Stavba a vlastnosti materiálů

Téma disertační práce 

 Školitel

 Stručná osnova

Studium korespondence mezi strukturou materiálu a 3D morfologií lomové plochy  doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc. Cílem disertační práce je identifikovat a kvantifikovat manifestaci metalografické struktury materiálu (zrna, fáze, ...) v reliéfu lomové plochy. Studie pokryje různé typy lomů několika reprezentativních materiálů. Návazně bude zkoumána interakce struktury materiálu s procesem šíření lomu.
Referenční koncepce texturní fraktografie únavových lomů ve 3D  doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc. Referenční koncepce sjednocuje fraktografii únavových lomů při různých zátěžných režimech. Referenční znaky společné všem lomům široce definované třídy jsou v jednoznačné vazbě k referenční rychlosti šíření trhliny. Koncepce byla úspěšně aplikována na obrazy lomových ploch vytvořené řádkovacím elektronovým mikroskopem. Cílem disertační práce je aplikace a testování referenční koncepce na sadách příznaků 3D reliéfu povrchů lomů.
Charakterizace mechanických vlastností materiálů pomocí nanoindentace  doc. Dr. Ing. Petr Haušild Nanoindentace (instrumentovaná indentace) vychází z analýzy dat síla-hloubka vtisku. Nevyžaduje optickou analýzu každého vtisku a vzhledem k pokroku ve vývoji přesných silových a polohových senzorů umožňuje charakterizaci např. tenkých vrstev a strukturních fází o rozměrech řádově v nanometrech. Disertační práce by se měla zaměřit na fundamentální aspekty této metody při určování lokálních mechanických vlastností materiálů.