Studium‎ > ‎

Doktorské studium

 
Charakteristika doktorského studia oboru Fyzikální a materiálové inženýrství.
 
        Doktorské studium oboru Fyzikální a materiálové inženýrství rozvíjí schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce a připravuje absolventy technických a přírodovědných vysokých škol pro samostatnou činnost v široké škále vědeckých a výzkumných témat, jejichž společným jmenovatelem jsou inženýrské aplikace fyziky, zejména fyziky pevných látek, nauky o materiálu, mechaniky kontinua a počítačového modelování. Doktorské studium navazuje na magisterské studium oboru Fyzikální inženýrství na FJFI ČVUT. Tato návaznost nevylučuje účast absolventů jiných fakult či vysokých škol, může však vyžadovat doplnění individuálnách doktorských studijních plánů některými předměty magisterského studijního programu FJFI ČVUT.
        Fakulta spolupracuje při výchově doktorandů s řadou ústavů AV ČR, s jinými vysokými školami i průmyslovými laboratořemi. Mezinárodní spolupráce kateder FJFI vytváří podmínky pro studium na zahraničních vysokých školách a zpracování doktorských disertačních prací v zahraničních institucích. Absolventi nacházejí uplatnění ve výzkumných ústavech AV ČR, v průmyslovém výzkumu a při jeho řízení, na vysokých školách i v soukromém sektoru a v podnikatelské sféře české i zahraniční.
        Prezenční i kombinované doktorské studijní programy oboru jsou členěny do zaměření Inženýrství pevných látek a Stavba a vlastnosti materiálů.
        Doktorské studium v zaměření Stavba a vlastnosti materiálů je založeno na interdisciplinárním průniku aplikované mechaniky a nauky o materiálu. Jednotícím základem studia je fyzika mechanických vlastností pevných látek, lomová mechanika a teorie plasticity. Předměty užší specializace a samostatné studium pod vedením školitele umožňují diferencovanou volbu témat disertačních prací jak v základním proudu studia procesů porušování pevných látek, tak i v oblastech orientovaných na studium struktury a mechanických vlastností kovových i nekovových materiálů, na problematiku životnosti a spolehlivosti těles a systémů, matematické modelování degradačních procesů a dynamických jevů v reálných tělesech, na biomechaniku a další hybridní oblasti.
 
 
Informace pro studenty doktorského studia.
 
 
1. Orientační okruhy otázek k přijímacím zkouškám do doktorského studia.
 
2. Přihlášky ke státní doktorské zkoušce.
    
    A. Povinná fakultní přihláška ke státní doktorské zkoušce.
    B. Katedrová přihláška (nezbytná z organizačních důvodů) ke státní doktorské zkoušce.
 
3. Vzor titulní strany práce ke státní doktorské zkoušce.
 
4. Vzor titulní strany tezí disertace.