O katedře‎ > ‎

Oblasti činnosti

 

    Materiálové problémy špičkových inženýrských děl si vynutily nový směr vysokoškolské kvalifikace, založený na syntéze řady vědních oborů. Propojení nauky o materiálu, mechaniky a matematiky umožňuje zvládnout náročné úkoly všude tam, kde řešení netypických problémů je nezbytným předpokladem technického pokroku.

    Aktivity katedry materiálů reagují na tyto trendy světového vývoje: vědecko-výzkumná činnost je situována do oblasti fyziky a matematiky umožňujících získat nové poznatky o účincích vnějších vlivů na procesy v materiálech, výuka je založena na prolnutí mechaniky, nauky o materiálu a matematiky.

Charakteristika studia
    Vychováváme inženýry v oboru Fyzikální inženýrství a podílíme se na výuce v oborech Matematické inženýrství a Inženýrská informatika. Díky individuálnímu přístupu zvládnou studium všichni studenti mající skutečný zájem o zvolenou specializaci.
Vzdělání je zakotveno v obecném matematicko-fyzikálním základu, na nějž navazuji znalosti z fyziky pevných látek, aplikované mechaniky, lomové a počítačové mechaniky a dalších fyzikálních a matematických předmětů. Značný důraz je kladen na výuku experimentálních metod výzkumu vlastností materiálů. Studenti získávají i znalosti nezbytné pro tvůrčí využívání výpočetní techniky. Odborný profil absolventa je řízen zapojením studentů do řešení výzkumných úkolů na katedře nebo na různých výzkumných pracovištích. Volba témat potíte osobních zájmů vede k široké škále individuálních zaměření.

Uplatnění absolventů
    Absolventi jsou připraveni pro tvůrčí činnost v materiálovém výzkumu, při vývoji nových technologií, řešení problémů životnosti a spolehlivosti, uplatňují se i v hybridních oborech (např. biomechanika), i při vysoce kvalifikovaných činnostech spojených s využíváním zahraničních "know-how". Jsou úspěšní v základním výzkumu i při výzkumné a vývojové činnosti v průmyslové praxi.

Činnost katedry
    Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena především na studium procesů porušování těles a konstrukci a je založena na využití nejnovějších poznatků. Jsou vyvíjeny metody teoretického i experimentálního výzkumu, např. matematické modelování procesů porušováni, nové metody kvantitativní fraktografie vázané na počítačovou analýzu obrazové informace, jsou sledovány pravděpodobnostní aspekty šíření trhlin a využívány výsledky analýz poruch součástí a konstrukcí. Laboratoře katedry odpovídají zaměření výzkumu i výuky. Fraktografické pracoviště má statut autorizované zkušebny českého leteckého průmyslu a bylo zařazeno do seznamu unikátních vědeckých pracovišť ČVUT - viz http://www.cvut.cz/unikatni-vedecka-pracoviste.

Spolupráce
    Katedra spolupracuje s mnoha vědeckými institucemi doma i v zahraničí, průběžně řeší úkoly zadávané z praxe, zejména leteckým průmyslem, studenti se podílejí na výzkumu v řadě ústavů AV ČR. Zahraniční spolupráce je zaměřena především na École Centrále Paris, kde končí studium i řada našich studentů. Z mezinárodních projektů můžeme uvést např. výzkum únavy hliníkových slitin pro letadla typu Airbus (ve spolupráci s firmou Péchiney CRV) a výzkum oceli pro energetiku (ve spolupráci s firmou Electricité de France).