O katedře

Trojanova 13
120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 358 502 (sekretariát)
Fax: +420 224 358 523

Vedoucí katedry:

prof. Ing. Jiří Kunz, CSc., tel. +420 224 358 509, mail: jiri.kunz@fjfi.cvut.cz
Zástupce vedoucího katedry:
prof. Dr. Ing. Petr Haušild, tel. +420 224 358 514, mail: petr.hausild@fjfi.cvut.cz
Tajemník katedry:
Ing. Aleš Materna, Ph.D., tel. +420 224 358 515, mail: ales.materna@fjfi.cvut.cz
Sekretářka katedry:
Helena Knoppová: tel. +420 224 358 502, mail: helena.knoppova@fjfi.cvut.czKatedra

Katedra vychovává inženýry v oboru Fyzikální inženýrství, zaměření Stavba a vlastnosti materiálů, a podílí se na výchově inženýrů v oborech Matematické inženýrství a Inženýrská informatika. Vědeckovýzkumná činnost katedry v základním výzkumu i v rámci spolupráce s průmyslem je založena na komplexním přístupu ke studiu porušování těles a konstrukcí, zahrnujícím fyzikálně metalurgické aspekty, aplikace lomové mechaniky, matematické modelování polí napětí a deformace, výzkum procesů porušování v mikroobjemu i pravděpodobnostní přístup ke studiu spolehlivosti systémů. Mezinárodní spolupráce katedry je orientována především do oblasti studia únavového porušování materiálů. Do řešení projektu všech typů jsou zapojeni studenti magisterského i doktorského studia.
Součástí katedry je fraktografické pracoviště, které má statut autorizované zkušebny českého leteckého průmyslu a výzkumu.

Zaměření Stavba a vlastnosti materiálů

Zaměření Stavba a vlastnosti materiálů (SVM) oboru Fyzikální inženýrství je připraven pro komplexní tvůrčí činnost v materiálovém výzkumu, při vývoji a zavádění nových technologií i při řešení problémů životnosti a spolehlivosti systémů v různých oblastech strojírenství, energetiky a dopravy. Absolvent má obecný matematický a fyzikální základ, na nějž navazuje soubor znalostí z fyziky pevných látek, aplikované mechaniky kontinua, lomové a počítačové mechaniky. Během studia je důraz kladen na experimentální metody výzkumu vlastností materiálů v makro i mikroobjemu, na studium podstaty a projevů procesů porušování a na využití pravděpodobnostních a statistických metod.
Profil absolventa umožňuje širokou adaptabilitu v základním a aplikovaném výzkumu nebo při výzkumné a vývojové činnosti v průmyslové praxi.