Lidé‎ > ‎

Absolventi magisterského studia

 

      1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018      


1963

Bartoníček Jaroslav
Janata P.
Silbiger P.
Suchánek O.

1964

Beránek F.
Bielak O.
Hátle Z.

1965

Buchníček P.
Kmošena J.
Malá Olga
Šíma Josef
Vašíček M.

1966

Fridrich Jan
Gajdoš Ľubomír
Jaroš Petr
Kasalický Petr
Kulišová Anna
Kusý L.
Matoušek J.
Sládek V.
Svoboda Václav
Zemánková Jaroslava

1967

Bohatec Karel
Budáč Cyril
Buchar Jaroslav
Collinsonová
Dineva A.
Hoplíček V.
Jánoš Vít
Kramář J.
Křížková S.
Lehmanová Eva
Malý
Poucha Jindřich
Riesner M.
Taraba Milan
Tomin Marian
Žďárek Jiří

1968

Boháč Petr
Kopřiva Petr
Mečiar Milan
Štulc Petr
Zikeš Karel

1969

Čerňanský Marian
Grohs Milan
Majetič Ivan
Neterda J.
Ryšavá Jana
Schenk Štefan

1970

Antalovský Štěpán
Bucki M.
Faltus Jiří
Hadrbolec Oldřich
Horáček Jaroslav
Jaklová-Holanová Jindra
Kment Ladislav
Koula Václav
Merta Jiří
Otčenášek Vladivoj
Olexa Jan
Oliva Vladislav
Převorovský Zdeněk
Vácha J.
Vavřík J.

1971

Forejt
Kocúrová A.
Sobotík Milan
Parilák Ľudovít
Červ Jan
Hoffman Jiří

1972

Duřt Zdeněk
Engel Vojtěch
Petrásek Jaroslav
Plešek Milan
Siegl Jan

1973

Jetmar L.
Jirk J.

1974

Čačko Jozef
Čmakal Josef
Havlíček František
Kozánek Jan
Maglia Petr

1975

Komárek Pavel
Kunz Jiří
Řeha Karel
Stíbal Petr

1976

Machek Jindřich
Merta Václav
Pajta V.
Štrba Ján

1977

Horáček Ladislav
Kadlec Jiří
Mareška Zdeněk
Nanási Tibor
Machková Miroslava

1978

Čepek Ladislav
Halaš M.
Hrázský M.
Hřivnáčová Marcela
Hulín J.
Kyselý Boris
Lasek Stanislav
Mozor Bedřich
Pelikán Karol
Prudký Aleš
Tomčík J.
Větrovec Kamil

1979

  Téma diplomové práce
Kenša Miloš Kmitání válcových skořepin při velkých výchylkách.
Květ Ivo Zhodnocení současných metod určování kritických hodnot parametrů lomové mechaniky pro letecké konstrukční slitiny na bázi hliníku.
Lauschmann Hynek  
Mikolášek Mir. Studium šíření únavových trhlin v oblasti nízkocyklové únavy při zkouškách plochých vzorků namáhaných střídavým ohybem.
Pártl Otakar Mechanizmus porušování povrchových vrstev materiálu při rázu mlecích těles.
Procházka Vlad. Porovnání jakosti ocelí pro výroby klikových hřídelí z hlediska odolnosti proti křehkému porušení.

1980

  Téma diplomové práce
Adámek Jan Stanovení vlastních frekvencí a charakteristik kmitání válcové skořepiny v kapalině.
Dunajská Zora Experimentální studium vlivu neizotermických podmínek při namáhání v oblasti nízkocyklové únavy.
Grohová Jana Vliv cyklické deformace na povrchové změny hliníku.
Klumpar Jiří  
Mikloš Milan Difrakce elastické napěťové vlny a dynamická koncentrace napětí.
Myšáková Elena Podkritický růst trhlin a nedestruktivní metody identifikace rozložení lomové houževnatosti.
Přivřel Josef Hodnocení růstu únavových trhlin v austenitickém materiálu metodou akustické emise, korelace s fraktografickým nálezem.
Šafr Milan  
Šídlová Milena Numerický výpočet pole napětí kolem šikmé trhliny v SEN vzorku, její růst podle různých kritérií.

1981

  Téma diplomové práce
Dekýš Vladimír Metody analýzy informací o provozních poruchách lesních tahačů zaměřené na řízení spolehlivosti.
Ivan Ján Řešení difúzních rovnic pro experimenty s jadernou orientací a jadernou magnetickou rezonancí.
Jirků Jan Vliv rychlosti zatěžování na pevnost slitiny Al a Si.
Joch Jaroslav Algoritmizace kritérií mezních stavů únavy materiálů a životnosti a jejich numerické zpracování.
Kroulík Miroslav Vliv tepelného zpracování na korozi lité oceli.
Kubiš Milan Dynamická přechodová napjatost ve válcové nádobě vytvořené ze dvou vrstev materiálu.
Lindová Markéta Kritické zhodnocení experimentálních podkladů o šíření únavových trhlin.
Pavel Miroslav Nedestruktivní metody identifikace lomových vlastností materiálů.
Přenosil Jan Teoretická aproximace rozložení amplitud signálu akustické emise.
Strnadel Bohumír Radiační poškození oceli 15Ch2MFA.

1982

  Téma diplomové práce
Alferi Robert Ověření brzdícího účinku žeber na modelech potrubních systémů.
Bella Dušan Lomová houževnatost slinutého korundu a sledování podkritického růstu trhlin na ohybových vzorcích.
Bureš Jiří Spolehlivostní analýza složitých mechanických konstrukcí - příspěvek k problematice jediného zkušebního kusu.
Černý Ivo Nukleace mikrotrhlin při únavovém zatěžování Al slitin.
Čverčko Michal Stochastické vyjádření provozních procesů namáhání z hlediska únavy materiálů.
Karlík Jiří Vliv teplotního pole na brzdění a zastavování rychlých trhlin.
Ocelík Václav Vliv plastické deformace na vlastnosti a stabilitu kovových skel.
Řeháček Oldřich Vliv jakosti hutních polotovarů na bezpečnost a životnost tlakových nádob JE.
Šimeček Pavel Vztah mezi životností při proměnlivém namáhání a energií pohlcenou při cyklických deformačních procesech.
Škuta František Výpočtový odhad ukazatelů spolehlivosti únavově namáhaných součástí s využitím modelu ITES.

1983

  Téma diplomové práce
Doubková Věra Teoretické a experimentální řešení deformability komponent bederní páteře člověka.
Halbich Ferdinand Mechanismus kritických poruch vybraných komponent JE.
Havel Radim Vliv radiačního zpevnění oceli 15Ch2MFA na její chování.
Hnát Vladimír Vliv strukturních a vnějších faktorů na šíření trhliny v PE fóliích.
Knižátko Ivan Vliv vrubu na šíření únavové trhliny u hliníkových slitin.
Lev Vlastimil Mechanismus cyklické plastické deformace u polykrystalického železa.
Matús Eduard Šíření mikrotrhliny při únavovém zatěžování hliníkové slitiny.

1984

  Téma diplomové práce
Brzobohatý Jan Vliv speciálních hranic zrn na deformaci krystalů.
Michalička Vladimír Prostorový model lidského kolenního kloubu.
Mohelský František Počáteční stádia únavového porušování multikrystalů.
Pilnáček Josef Odhad dynamického faktoru intenzity napětí z experimentálních izochromát na základě různých metod.

1985

  Téma diplomové práce
Kröbl Ladislav Experimentální sledování únavových charakteristik vývojových hliníkových slitin pro letectví.
Ruščák Martin Model vzniku mikrotrhlin u slitiny AlCu4Mg1.
Sedláček Dušan Modelování akustické emise při stabilním růstu trhliny pod statickým zatížením.
Stejskal Jiří Analýza metody identifikace modálních vlastností dynamických soustav.
Šťastný Slavomír Vliv struktury na rychlost šíření trhliny u slitiny AlCu4Mg1.
Vymětal Václav Hodnocení houževnatosti slinutých karbidů řady WC-CO.

1986

  Téma diplomové práce
Kubík Ladislav Ghonemův-Provanův stochastický model únavového porušování.
Lampa Pavel Únavové vlastnosti modelové slitiny AlCu4.
Schwarz Milan Vliv povrchové vrstvy na vznik a šíření únavové trhliny.
Šimko Pavel Kmitání rotoru s aktivními členy.

1987

  Téma diplomové práce
Bednář Bohumil  Výpočet rozložení posuvů a napjatosti v obdélníkové desce zatížené rázem.
Bláhová Olga  Popis růstu únavových trhlin prostřednictvím Poissonova homogenního procesu.
Chaloupka Jiří  Charakterizace defektů v kompozitních materiálech pomocí ultrazvukového C-zobrazení.
Janoušek Milan  Struktura a vlastnosti tvářené titanové slitiny VT8.
Jelínek Radek  Vliv přetížení na kinetiku šíření únavových trhlin v tělesech ze slitiny AlCu4Mg1.
Kočíbová Soňa  Vliv povrchu na únavové vlastnosti slitiny AlCu4Mg1.
Kuneš Ivan  Matematické modelování vlivu přetížení na deformační a napěťové pole před čelem únavové trhliny.
Květoň Miroslav  Modelování vlivu povrchových vlastních pnutí na deformační a napěťové pole před čelem únavové trhliny.
Macháček Jiří  Eletropotenciálová pseudotomografická analýza povrchových vrstev v kovových materiálech.
Mauricová Jana  Bogdanoffův-Kozinův model kumulace poškození.
Mištík Stanislav  Analýza příčných pohybů vozidel.
Piatnicová Alena  Nehomogenita plastické deformace.
Žáček Martin  Stanovení deformability elastických trubic a cév při pulzačním průtoku kapaliny.

1988

  Téma diplomové práce
Blahout Miroslav  Využití akustické emise při sledování únavového porušování těles z oceli 10GN2MFA.
Jindra Robert  Relaxace povrchu a povrchového napětí v Al.
Machek Václav  Optimalizace tepelného zpracování oceli 17 351.
Malík Jan  Vynucené kmitání tlumeného kroužku.
Němec Luděk  Morfologie struktur eutektických systémů.
Novotná Anna  Studium tenkých vrstev na površích pevných látek metodou úhlově rozlišené fotoelektronové spektroskopie.
Vacek Richard  Odhad životnosti keramického zdvihátka ventilů.

1989

  Téma diplomové práce
Červený Radim  Vazba technologické historie a únavových vlastností těles ze slitiny AlCu4Mg1.
Kuba Pavel  Vliv tryskání povrchu na únavové vlastnosti.
Martínek Tomáš  Piezoelektrický vibrátor.
Pješčáková Marcela  Podmínky rozvoje trhlin při smíšených modech namáhání.
Srnec Mojmír  Mechanika deformace v okolí šířící se únavové trhliny.

1990

  Téma diplomové práce
Cséplö Ladislav  Výpočet reziduální životnosti těles se šířící se trhlinou.
Rusnok Petr  Vliv povrchových vrstev na únavové vlastnosti slitiny AlCu4Mg1.
Škoda Libor  Zvyšování únavové životnosti vrubovaných těles ze slitiny AlCu4Mg1.
Valach Jaroslav  Zbytkové napětí v keramickém povlaku na kovové části.

1991

  Téma diplomové práce
Hossa Jozef  Modifikace deterministických zákonů šíření únavové trhliny.
Kohútik Slavomír  Chaotické kmitání nelineárních soustav.
Kytka Miloš  Vliv tryskání na únavové vlastnosti těles z konstrukčních Al slitin.
Skokanová Petra  Geometrické charakteristiky povlaků TiN.

1992

  Téma diplomové práce
Fimbinger Jan  Modelování růstu únavové trhliny při opakovaném přetížení.
Klikar David  Akustická emise kompozitů jako řídící parametr mechanických zkoušek.
Titzová Lea  Statistické hodnocení růstu únavových trhlin na bázi metody konečné integrace.
Vavřík Daniel  Lomová houževnatost materiálových rozhraní.

1993

  Téma diplomové práce
Bubeníček Michal  Experimentální výzkum šíření únavových trhlin v tělesech z hliníkové slitiny 42 4202 při periodických změnách zatěžování.
Grasl František  Vliv prostředí a zatěžování na mechanismus porušování zkušebních těles z ocele A 508.
Keclíková Martina  Měření Youngova modulu pružnosti materiálu plasmových nástřiků.
Malý Vít  Shrnutí teoretického studia chování únavové trhliny po osamělém přetížení.
Mielec Jaromír  Změny vlastností a struktury slitin na bázi Al-Si po zpracování povrchu laserem.
Žahourek Jaroslav  Simulace šíření únavové trhliny u CT vzorku metodou konečných prvků.

1994

  Téma diplomové práce
Cusan Petr  Aplikace pravděpodobnostních modelů při analýze obrazové fraktografické informace.
Daříček Tomáš  Fázové přeměny v paměťové slitině Cu-Al-Ni.
Gyarmathy Attila  Kmitání mechanických oscilátorů v interakci s akustickým prostředím.
Juříček Lukáš  Chování nelineárních systémů v oblastech nestability.
Materna Aleš  Matematický model únavové trhliny v CT vzorku při vysoké hodnotě parametru asymetrie cyklu.
Môciková Jana  Vzájemná závislost individuálních geometrických parametrů kyčelního kloubu - možnosti využití v klinické praxi.
Nedbalová Jaroslava  Zvyšování únavové životnosti chemicky frézovaných těles z Al-slitin.

1995

  Téma diplomové práce
Hartman Radek  Studium procesů na čele únavové trhliny metodou konečných prvků.
Chráska Tomáš  Fázové transformace v intermetalikách na bázi NiAl.
Matějíček Jiří  Vliv experimentálních podmínek plazmového stříkání na vnitřní pnutí I.druhu v nanesených povlacích.
Prchlík Luboš  Transmisní elektronová mikroskopie rozhraní plazmově nanesená vrstva/podložka.
Švarc Pavel  Studium únavových vlastností balotinovaných, chemicky frézovaných těles z Al-slitiny.
Žamboch Miroslav  Iniciace korozně únavových defektů v oceli 10GN2MFA za zvýšených teplot v prostředí primárního média VVER 1000.

1996

  Téma diplomové práce
Klimeš Ondřej  Rozpoznávání modelových zdrojů akustické emise ve vláknovém kompozitu.
Křeček Petr  Fázové transformace v intermetaliku ß-NiAl.

1997

  Téma diplomové práce
Harok Vojtěch  Dynamika a regulace přístroje S-F Test.

1998

  Téma diplomové práce
Haušild Petr  Vliv termomechanického zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti průtlačně lisované trubky ze slitiny Fe-28Al-4Cr mikrolegované cérem.
Nohava Jiří  Výzkum únavových vlastností kompozitů "uhlík-uhlík".
Procházka Michal  Taguchiho metoda plánování faktorových experimentů.

1999

  Téma diplomové práce
Kantor Pavel  Studium mechanismu únavového porušování funkčně gradientních vrstev a povlaků.
Sodomka Martin  Únavové zkoušky bodových svarů.
Vlček Jiří  Studium procesu korozního praskání konstrukční oceli při statickém a kvazistatickém zatížení.

2000

--------------

2001

  Téma diplomové práce
Michlík Petr  3D simulace růstu únavové trhliny v CT vzorku.
Ráček Ondřej  Aplikace stochastických modelů náhodných polí ve fraktografii.

2002

  Téma diplomové práce
Černoch Tomáš  Vliv tepelného zpracování na statické a dynamické mechanické vlastnosti uspořádané slitiny Fe-28Al-4Cr-0,1Ce.
Homola Petr  Vliv technologie výroby na anizotropii plechů ze slitin hliníku.
Procházka Zdeněk  Únavové charakteristiky žárově stříkaných materiálů.
Zýka Jiří  Mikrostruktura a vlastnosti slitin nikl-chróm-vysokotavitelný kov-uhlík.

2003

  Téma diplomové práce
Čížek Jan  Výpočet napětí v tělesech s plazmově nanášenou vrstvou s uvážením nelineárního chování materiálu nástřiku.
Denk Tomáš  Trojdimenzionální simulace růstu únavových trhlin.
Doucha Robert  Příspěvek k hodnocení chování povlakových zirkoniových slitin v podmínkách havárií typu LOCA.
Karovičová Iva  Analýza laserově ovlivněných povrchů keramických plazmově stříkaných materiálů.
Šidlof Petr  Numerické simulace kmitání pružného tělesa v proudící tekutině a analýza jeho stability.
Šiška Filip  Zkoušky a modelování růstu trhliny při nemonotónním zatěžování.
Šumbera Jiří  Aplikace vlnkové transformace v texturní fraktografii únavových lomů.

2004

  Téma diplomové práce
Bensch Jan  Smykové okraje únavových lomů těles z hliníkových slitin.
Čipera Martin  Kinetika degradace mikrostruktury a mechanických vlastností nízkolegovaných ocelí v důsledku dlouhodobého účinku teploty.
Prahl Jakub  Únavové chování uspořádaných slitin na bázi Fe3Al.
Seiner Hanuš  Šíření akustických vln v anizotropním prostředí a použití inverzních metod pro nedestruktivní hodnocení mechanických vlastností vláknových kompozitů.
Škrob Jan  Simulace zkoušek tvařitelnosti tenkých plechů metodou konečných prvků.

2005

  Téma diplomové práce
Houser Jiří  Analýza lisovatelnosti náročného výlisku karoserie vozu Škoda se zaměřením na vlastnosti tenkých hlubokotažných karosářských plechů válcovaných za studena.
Sekerešová Zuzana  Studium fraktálních charakteristik obrazů únavových lomových ploch ve vazbě na rychlost šíření trhliny.
Spielmannová Alena  Atomární simulace stability trhlin v alfa železe.
Svobodová Marie  Vlastnosti legovaných CrMo ocelí a jejich změny při dlouhodobém účinku vysoké teploty.

2006

  Téma diplomové práce
Kubošová Andrea  Lomové chování uspořádaných slitin na bázi Fe3Al.
Mušálek Radek  Studium vybraných materiálových charakteristik vysokopevnostních plechů pro automobilový průmysl.
Šimek Ondřej  Růst únavové trhliny v CCT tělesech o různé tloušťce.
Válek Štěpán  Fyzikální mechanismy křehkého lomu v nízkolegovaných ocelích.

2007

  Téma diplomové práce
Bicanová Lucie  Elastické vlastnosti austenitu a 2H martenzitu slitiny CuAlNi v blízkosti teplot fázových přechodů.
Čillík Daniel  Studium vlivu faktoru stísnění trhliny na morfologii povrchu únavového lomu.
Patera Vladimír  Analýza funkčních vlastností tenkých drátů ze slitin Ni-Ti-X.
Skiba Tomáš  Mechanické vlastnosti a strukturní stabilita litých niklových slitin po dlouhodobém účinku teploty.
Tvaroch Pavel  Studium mikrostruktury a únavového chování korozivzdorných materiálů používaných v chemickém průmyslu.
Vilémová Monika  Studium mechanických vlastností funkčně gradovaných materiálů.

2008

 
Téma diplomové práce
Kudrna Pavel
 Mechanické vlastnosti slitin na bázi intermetalika FeAl.
Popule Jiří
 Studium degradace materiálových vlastností dlouhodobě provozovaného hydrogenačního trubkového reaktoru a ověření možnosti jejich regenerace.
 

2009

 
Téma diplomové práce
Bc. Kadlec Martin
 Tepelná únava korozivzdorných ocelí.
Bc. Kober Jan
 Korespondence mezi obrazy struktury materiálu a povrchu únavového lomu.
Bc. Négyesi Martin
 Kinetika růstu vrstvy alfa Zr(O) ve slitině Zr1Nb.

2010

  Téma diplomové práce
Bc. Burda Patrik  Růst trhlin při nízkocyklové únavě Al slitiny D16CT1. 
Bc. Hlous Jan  Mechanické vlastnosti a strukturní stabilita niklové slitiny 718Plus po dlouhodobém účinku teploty.
Bc. Kazda Michal  Vliv přípravy povrchu na mechanické vlastnosti těles s nástřiky.
Bc. Mánik Tomáš   Vliv intermetalických fází na vlastnosti tenkých fólií ze slitin Al-Mn-Zr.
Bc. Růžek Michal   Elastické vlastnosti tenkých povrchových vrstev a jejich vyšetřování ultrazvukovými metodami.

2011

  Téma diplomové práce
Bc. Růžičková Eva  Korelace změn šíření ultrazvukových vln v lidské kožní tkáni při mechanickém zatěžování in-vivo. 

2012

  Téma diplomové práce
Bc. Hettler Jan  C-zobrazení defektů pomocí nelineární ultrazvukové spektroskopie.
Bc. Kurtin Tomáš  Růst únavové trhliny přes rozhraní mezi dvěma ocelemi.
Bc. Medřický Jan  Příprava a vlastnosti amorfních a nanokrystalických materiálů s využitím plazmového stříkání.
Bc. Ondráček Jan   Relaxace napětí v navinuté víčkové fólii.
Bc. Pejchal Václav   Srovnání adhezní a kohezní pevnosti žárových nástřiků stanovené různými metodami.
Bc. Sedmák Pavel          Měření elasticity a vnitřního tření žárových nástřiků pomocí bezkontaktní ultrazvukové spektroskopie.
Bc. Zavadil Tomáš  Využití NDT metod pro detekci strukturních změn oceli při určování zbytkové životnosti průmyslových zařízení.

2013

  Téma diplomové práce
Bc. Čech Jaroslav  Korozní únava vysokopevnostní oceli v mořské vodě.
Bc. Jedlička Jakub  Ověření referenční koncepce texturní fraktografie na oceli P92.
Bc. Klečka Jakub  Chování oceli T91 v prostředí tekutého olova.
Bc. Štefan Jan   Fraktografický přístup k hodnocení zkoušek lomové houževnatosti materiálů TNR ve stavu po ozáření neutrony.

2014

  Téma diplomové práce
Bc. Glanc Aleš  Tvorba procesních map pro depozici WSP nástřiku.
Bc. Kepka Miloslav  Charakterizace mikrostruktury a mechanických vlastností materiálu v okolí svaru tlakové nádoby jaderného reaktoru.
Bc. Koller Martin  Charakterizace strukturních procesů v jemnozrnné hořčíkové slitině AZ31 pomocí ultrazvukové spektroskopie.
Bc. Krčmář Michal   Inverzní analýza penetrační zkoušky.
Bc. Nejezchlebová J.   Detekce fázových transformací v mikroobjemech rezonanční ultrazvukovou spektroskopií.
Bc. Školařová Dagmar  Charakterizace mikrostruktury a mechanických vlastností korundu připraveného technologií SPS.
Bc. Vronka Marek  Vliv stupně tváření za studena na precipitaci ve slitině Al-Mn-Zr.

2015

  Téma diplomové práce
Bc. Černý Jan  Degradace vybraných HVOF nástřiků vlivem působení vysoké teploty a v prostředí horké tlakové páry.
Bc. Heřmánek Jan  Numerický výpočet cyklické plastické zóny před kořenem únavové trhliny.
Bc. Janča Adam  Studium vlastností konstrukčních ocelí pomocí penetračního testu.
Bc. Jílková Tereza  Rekonstrukce historie šíření únavových trhlin na základě mezoskopických morfologických charakteristik povrchů lomů.
Bc. Tyc Ondřej  Studium vlivu elektropulzní tepelné úpravy na funkční a strukturní únavu tenkých vláken ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi.

2016

  Téma diplomové práce
Bc. Čepl Marek  Využití UT ultrazvukové automatizované kontroly pro kontrolu dílů letounů podle EASA Part 21.
Bc. Haiblíková Vendul.  Vliv podmínek tváření na mikrostrukturu slitiny Ti-6Al-4V.
Bc. Havlíková Kristýna  Šíření únavových trhlin v kompozitech na bázi Al-Al2O3.
Bc. Marešová Barbora  Mechano-elektrochemické reakce modifikovaných povrchů na rozhraní fázově transformující slitiny NiTi a kapalného prostředí.
Bc. Navrátilová Jana  Oxidace U-Zr1Nb-O slitin.
Bc. Poláček Štěpán  Nanomechanické vlastnosti hexagonálních kovů.
Bc. Pöpperlová Jana  Modulační přenosové funkce UT systémů pro kontrolu materiálů letecké techniky.
Bc. Tesař Karel  Struktura a mechanické vlastnosti komerčně čistého titanu připraveného pomocí úhlového kanálového protlačování s protitlakem (ECAP-BP) za pokojové teploty.
Bc. Tesař Tomáš  Depozice a charakterizace vrstev připravených plazmovým stříkáním suspenzí.
Bc. Thomasová Mart.  Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci.
Bc. Tomek Libor  Změny únavové odolnosti zkušebních těles v důsledku depozice nástřiku tepelné bariéry.
Bc. Tonarová Dana  Modifikace wolframu mechanickým legováním.  
Bc. Zděnek Pavel  Morfologická analýza reliéfu únavového lomu ve vazbě ne rychlost šíření trhliny. .  

2017

  Téma diplomové práce
Bc. Grabec Tomáš  Charakterizace komplexních materiálových systémů pomocí povrchových akustických vln s využitím laser-ultrazvukových metod.
Bc. Kobrlová Alena  Průzkum 3D charakteristik morfologie povrchu únavových lomů.

2018

  Téma diplomové práce
Bc. Fokt Miroslav  Analýza kavit a klastrových defektů v ozářených austenitických ocelích s použitím metod transmisní elektronové mikroskopie.
Bc. Kopecká Karolína  Charakteristiky nelineární elasticity kožní tkáně.