ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลงนาม วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง  ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
         (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
         (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา 
         (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
         (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
         (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
         (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ไดร้ับมอบหมาย


ข่าว ประชาสัมพันธ์

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
    ส่ง 27 พ.ค. 2561 07:06 โดย สพป เขต 3
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความ งานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความ งานวิชาการ เก็ดความรู้ต่างๆ
    ส่ง 27 พ.ค. 2561 07:06 โดย สพป เขต 3
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://dlit.ac.th/index.php

  http://www.utqplus.com/tepeonline/


Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิทhttp://www.royin.go.th/?page_id=147

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81