สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

าจพิจารณาสาเหตุของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ 2 ประการ  คือ


1.ความไม่สมดุลของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลก

     ในอดีต ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่มีความเจริญทางอุตสาหกรรมก่อนประเทศที่กำลังพัฒนา  รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นจึงส่งสินค้ามาขายให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดี  ตั้งแต่ พ.ศ.2513 ถึง พ.ศ.2533  ปรากฏว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงต่อเนื่องกันหลายปี

     ดังนั้น  ประเทศในยุโรปจึงได้มีการรวมกลุ่มเป็น กลุ่มสหภาพยุโรป ส่วนในอเมริกาก็มีการรวมตัวกันในนามของ เขตการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองหรือกีดกันการค้ากับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม  เมื่อเป็นเช่นนี้  ประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่อยู่ภูมิภาคอื่น ทั้งที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนาจึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อมิให้เสียประโยชน์จากการทำการค้าโดยลำพังกังกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งได้แก่เขตการค้าเสรีแห่งเอเซียน  ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย


2.สภาพเศรษฐกิจไร้พรรมแดน

     สภาพเศรษฐกิจไร้พรมแดน  หรือที่เรียกว่า  โลกาภิวัตน์ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2523 การผลิ การลงทุน และการจ้างงานในสภาพนี้  มีการขายตัวข้ามพรมแดนระหว่างประเทศมากขึ้น  ทำให้ประเทศต่างๆเขตภูมิภาคเดียวกัน  หรือใกล้เคียงกัน  เล็งเห็นประโยชน์จาการรวมทรัพยากร  เล็งเห็นประโยชน์จาการรวมทรัพยากรการผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศเข้าด้วยกันเพื่อให้ประเทศในกลุ่มสามารถใช้ร่วมกันได้การรวมทรัพยากรดังกล่าวก่อให้เกิดการลงทุนและการผลิตข้ามพรมแดนอันมีผลทำให้แต่ละประเทศสามารถใช้ทรัพยากรการผลิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีต้นทุนการผลิตลดลง  เป็นผลให้ผลตอบแทนจาการลงทุนทวีสูงขึ้น
จาก หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Comments