โรงเรียนเรียนมัธยมตากสินระยอง

 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
   

ประวัติโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 

                ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดระยอง ได้มีสถานที่สำหรับส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามความต้องการ อย่างเพียงพอ   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้มีมติเห็นชอบ

ให้ดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขึ้นเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 

 โดยใช้ชื่อ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ผู้ซึ่งกอบกู้เอกราชของชาวไทยและเป็นที่เคารพสักการะ

ของพี่น้องชาวจังหวัดระยอง  โดยใช้อักษรย่อว่า ต.ส.ร.   และ

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ในสมัย นายปิยะ  ปิตุเตชะ    ดำรงตำแหน่งนายก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552

                สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ใช้พื้นที่เรือนจำกลางระยองเดิมซึ่งเป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ตามโฉนดเลขที่ 1750 ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  เนื้อที่ 51-0-65.6 ไร่ และที่ราชพัสดุตาม นสล. เลขที่ 4717 เนื้อที่ 0-2-66.7 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 51-3-13.3 ไร่

                การบริหารโรงเรียน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ว่าด้วย  การบริหารจัดการสถานศึกษา 2552 ในข้อบัญญัติดังกล่าวจัดให้มีคณะกรรมการ  บริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ให้มีหน้าที่กำหนดนโยบายส่งเสริม  สนับสนุน ตลอดจนวางกติกาข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  ในการบริหารงานในระยะแรกกำหนดให้มีการบริหารงาน 2 ระบบ  กล่าวคือ  ระบบการบริหารผู้บริหารโรงเรียน  และหัวหน้ากลุ่มสาระ  จัดจ้างโดยมูลนิธิตากสินระยอง  ส่วนครูปฏิบัติการ  จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

                คณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้สรรหาผู้บริหาร  โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้   

1. นายนคร           ตังคะพิภพ            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ซึ่งเป็นผู้บริการคนแรก

2. นายชูโต           แสงพงษ์ชัย          ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

                3. นายอำนาจ      เวียงพล                  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
 
 
 
 
 
 
 
Comments