แผนการสอน

                                                  
                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                                                                                      

ศิลปะ                                                                                                                      

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์

มาตรฐาน ศ ๑.๑            สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ ๑.๒            เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

สาระที่ ๒  ดนตรี

มาตรฐาน ศ ๒.                เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ
 ชื่นชม และประยุกต์               ใช้ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ ๒.                เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ ๓.                เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ
 ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ศ ๓.                   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า  ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล

 

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กลุ่มมัธยมศึกษา  สพท.ระยอง เขต 1 จังหวัด ระยอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 กลุ่มสาระศิลปะ        สาระที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ………………………………………………………. จำนวนชั่วโมง……….

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   สัมพันธ์มาตรฐาน ที่ …………… ตัวชีวัดข้อที่………………..

สอนวันที่ ……………….. เดือน ………………………………. พุทธศักราช……………………เวลา…………. 

 


        1.มฐ. …………………………………...........................................................................................................................................

        2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น……………………………………..…………………………………......................................................

        3. จุดประสงค์…………………………………..............................................................................................................................
        4. สาระการเรียนรู้…………………………………......................................................................................................................

        5. ภาระงาน…………………………………..................................................................................................................................

        6. การบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบันพึงประสงค์

        1. รักชาติ ศาสน์  กบัตริย์

        1.  ประพฤติตนเป็นคนดีของครอบครัว และ สังคม

         2. มีความรักในแผ่นดินไทย มีคุณธรรมและรักพระเจ้าอยู่หัว

2. ซื่อสัตย์สุจริต

        1. ไม่โกหกต่อตนเองและผู้อื่น

        2.มีความจริงใจ

3. มีวินัย

        1. ปฏิบัติงานกลุ่มโดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

        2. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม

4. ใฝ่เรียนรู้

        1. ตั้งใจเรียน

        2. พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ

5. อยู่อย่างพอเพียง

        1. ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนอย่างรู้คุณค่า

        2. ใช้เวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

        1. ช่วยเหลือกิจกรรมงานที่มอบหมายในกลุ่มจนเสร็จ

        2. วิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

7. รักความเป็นไทย

        1.ใช้ภาษาไทยสนทนาซักถามได้อย่างเหมาะสม

        2.รักวัฒนธรรม ประเพณี

8. มีจิตสาธารณะ

        1. ช่วยเหลืองานส่วนรวมและผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

        2.ปฏิบัติงานสาธารณะอย่างตั้งใจ

7. กระบวนการเรียนรู้โดยกระบวนการ

        ขั้นนำเข้าสู้บทเรียน

        ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

        ขั้นสรุป

8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

9. กระบวนการวัดผลและประเมินผล

    วิธีการวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม

แบบประเมินผลงาน

แบบติดตามพฤติกรรมนักเรียน

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

        10 ,กิจกรรมเสนอแนะ

            นักเรียนใช้เวลาว่างค้นคว้าจากห้องสมุกโรงเรียน หรือ www

11 มบันทึกเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไข

 

12 ,บันทึกความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

……………………………………………………………………………………………………

วิสัยทัศน์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

หลักการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้

              .  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้     เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน   ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ

.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด  การเรียนรู้

.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  

จุดหมาย

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน
  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ   การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข   

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้

          สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้

          . ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก
 และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ
 การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
            . ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ
เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล
 คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น        ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
          . ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

๒.  ซื่อสัตย์สุจริต

.  มีวินัย

๔. ใฝ่เรียนรู้

๕. อยู่อย่างพอเพียง

.  มุ่งมั่นในการทำงาน

๗.  รักความเป็นไทย

.  มีจิตสาธารณะ

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

Comments