คำนำ

ไซต์เรื่อง กลุ่มประเทศอาเซียน นี้สามารถนำเป็นการประกอบ ความรู้เรื่องภูมิภาคอาเซียนได้
เพราะได้รวบรวมข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์และที่มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้เป็นอย่างดี
 
                                                                คณะผู้จัดทำ
                                                    นาย  ดิเรก     ก่องนอก
                                                    นาย   ดวงเด่น  เพ็งมูล
                                                     นาย  วัฒนา    เขตขาม
                                                     นาย   ปิยะพงษ์ ลาภเกิด                                      
 
Comments