หน้าแรก

รายงานผ่านไซต์
เรื่องกลุ่มประเทศอาเซียน
จัดทำโดย
นายดวงเด่น    เพ็งมูล   ชั้น  ม. 6/1
นาย  ดิเรก   ก่องนอก   ชั้น  ม. 6/1
นาย  วัฒนา   เขตขาม   ชั้น  ม. 6/1
นาย   ปิยะพงษ์ ลาภเกิด ชั้น  ม. 6/1
 
เสนอ
ครู เกียรติ   ปะหุสี
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
 
ต. หนองฉิม  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอม  ฯ