แบบประเมินและเอกสารการประกวด

 
           

               แบบฟอร์มแบบประเมิน
   คุณสมบัติเบื้องต้นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
             คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

1. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
3.

 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
4.

 สถานศึกษายอดเยี่ยม
5.

6.

7.

8. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
9. สถานศึกษายอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
10. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

11. รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)
12.  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

13. สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
14.

15.

16.

17.

18. ครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

19. 

20.

21. 

22. ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

23. ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม
24.

 


เอกสารรายละเอียดประเภทรางวัล

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขพตื้นการศึกษามัธยฒศึกษา  เขต 33


คู่มือการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 


 
https://drive.google.com/file/d/1f6bKINZiRjVXSwSX7hzGy2W0Lhf0OJKP/view

 
https://drive.google.com/file/d/12B3K3RE70RAl4f-oXEpTInb3-LAAbZVL/view
 
 


Comments