กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 มิ.ย. 2560 21:08 matthayom13 matthayom13 แนบ DMC60.jpg กับ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
6 มิ.ย. 2560 20:56 matthayom13 matthayom13 แก้ไข ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
6 มิ.ย. 2560 20:55 matthayom13 matthayom13 แนบ laddawan.jpg กับ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
6 เม.ย. 2560 21:23 matthayom13 matthayom13 อัปเดต ปก.pdf
6 เม.ย. 2560 21:21 matthayom13 matthayom13 แนบ ปก.pdf กับ งานนโยบายและแผน
6 เม.ย. 2560 21:19 matthayom13 matthayom13 แนบ เอกสารแผนปฏิบัติการ 2560 ต้นฉบับ.pdf กับ งานนโยบายและแผน
11 ม.ค. 2560 00:16 matthayom13 matthayom13 แนบ คู่มือจัดทำแผนปฏฺิบัติการ.zip กับ งานนโยบายและแผน
17 ต.ค. 2559 19:35 matthayom13 matthayom13 แนบ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf กับ งานนโยบายและแผน
17 ต.ค. 2559 19:34 matthayom13 matthayom13 แนบ คู่มือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ2559.pdf กับ งานนโยบายและแผน
7 มี.ค. 2559 20:46 matthayom13 matthayom13 อัปเดต 14..jpg
7 มี.ค. 2559 20:46 matthayom13 matthayom13 อัปเดต 14..jpg
7 มี.ค. 2559 20:44 matthayom13 matthayom13 อัปเดต 14..jpg
7 มี.ค. 2559 20:42 matthayom13 matthayom13 อัปเดต 14..jpg
7 มี.ค. 2559 18:02 matthayom13 matthayom13 แก้ไข ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
6 มี.ค. 2559 23:15 matthayom13 matthayom13 แก้ไข ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
6 มี.ค. 2559 22:52 matthayom13 matthayom13 แนบ 14..jpg กับ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
6 มี.ค. 2559 22:24 matthayom13 matthayom13 แก้ไข ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
6 มี.ค. 2559 20:03 matthayom13 matthayom13 แก้ไข งานติดตามประเมินและรายงานผล
6 มี.ค. 2559 20:03 matthayom13 matthayom13 แก้ไข งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
6 มี.ค. 2559 19:59 matthayom13 matthayom13 แก้ไข การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
6 มี.ค. 2559 19:57 matthayom13 matthayom13 แก้ไข อำนาจหน้าที่ กพท.
6 มี.ค. 2559 19:56 matthayom13 matthayom13 แก้ไข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
6 มี.ค. 2559 19:56 matthayom13 matthayom13 แก้ไข นโยบายเรียนฟรี ปี 2558
6 มี.ค. 2559 19:56 matthayom13 matthayom13 แก้ไข คู่มือการจัดตั้งคำของบประมาณ
6 มี.ค. 2559 19:50 matthayom13 matthayom13 แนบ bobec.jpg กับ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า