ทิศทางการพัฒนาการศึกษา


วิสัยทัศน์ (VISION)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  บนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (MISSION)
      1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ประชากร วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม
     3. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

อัตลักษณ์ (DENTITY)

   สำนักงานมาตรฐาน บริการดี มีความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ
     
ป้าประสงค์ (GOALS)
        1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
        2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค
        3. ครูจัดการศึกษาเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองการประเมินภายนอก
        5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสถานศึกษามีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         6. องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
         7. สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
         8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์
        1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

        2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค

        3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

        4. พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา


จุดเน้นการดำเนินงาน

1. จุดเน้นด้านผู้เรียน
        - นักเรียนมีสมรรถนะสู่มาตรฐานสากล
        - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
        - นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ

2.จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
        - ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
        - พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
        - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
        - องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครูตระหนักและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและ ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุมีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนชุมชนและสังคม
        - ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรือโดยความร่วมมือสร้างเครือข่ายตามความเหมาะสม

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
        - สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดย   มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน
        - สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน


นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Google Calendar