หน้าแรก
วิสัยทัศน์
         กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายในปีการศึกษา 2564
พันธกิจ
         1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
         2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
         3. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาเข้มแข็ง
เป้าประสงค์
         1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
         2. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
         3. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และสถานศึกษามีระบบนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัด
             การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพ
         4. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายสุชีพ นวลอ่อน
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นส.ณัฐธันยภรณ์
เหล่าภัทรเกษม
ศน.ชำนาญการพิเศษ

นางกมลวรรณ สุวรรณ
ศน.ชำนาญการพิเศษ

นางไรวัลย์ สมาธิ
ศึกษานิเทศชำนาญการ

นายวิเชียร เดิมหลิ่ม
ศึกษานิเทศชำนาญการ

นางสุทิน พุทธชาติ
ศึกษานิเทศชำนาญการ

นางกรวิกา ฉิมนานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ