ข่าวประชาสัมพันธ์

(ร่าง)แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์9 ม.ค. 2560 19:47โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 20:43 ]

(ร่าง)แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบสภาพอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

โพสต์26 ธ.ค. 2559 21:19โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2559 21:42 ]

ขอให้ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม(ยกเว้นกลุ่มเอกชน)รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณ
ของโรงเรียนในกลุ่มและจัดทำปฏิทินในการออกตรวจสภาพสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวัวันที่ 20 มกราคม 2560

สำรวจการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

โพสต์15 ธ.ค. 2559 01:08โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์

ขอให้โรงเรียนส่งโครงการฯเพื่อพิจารรณาการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ส่งกลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
หรือ e-mail muay2510@hotmail.com 

ยืนยันการขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

โพสต์17 พ.ย. 2559 18:44โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์

ขอให้โรงเรียน(35 โรงเรียน)ที่เสนอขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นยืนยันการขอตั้งงบประมาณที่ขอไว้
เพื่อจะได้นำมาพิจารณารวมกับรายการที่จะขอตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป 

การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์10 พ.ย. 2559 20:07โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 20:28 ]

 สพป.นครปฐม เขต 2 จะดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใหักับโรงเรคยนในสังกัดที่มีความจำเป็น
ขาดแคลนในด้านครุภัณฑฺ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้างโดยให้โรงเรียนดำเนินการ
ตามแนวทางที่กำหนด และส่งเอกสารคำขอฯภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นอย่างช้า
รายละเอียดดังแนบ
โพสต์9 นาทีก่อนโดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 6 นาทีก่อน ]

การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

โพสต์22 ก.ย. 2559 20:39โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์

ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559) โดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 http://e-budget.jobobec.in.th/logout.php ให้รายงานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  2559 รายละเอียดด้านล่าง

รายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์21 ส.ค. 2559 22:23โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2559 23:27 ]

ขอให้โรงเรียนรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  ตามลิงค์ http://210.1.20.62/~eme62/

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งแบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

โพสต์14 ส.ค. 2559 21:19โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 19:38 ]

ด่วนทีสุด รายชื่อโรงเรียนที่จัดส่งแบบรายงานยังไม่ครบถ้วนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้รีบดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559
เป็นอย่างช้า สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

บัญชีจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์8 ส.ค. 2559 01:23โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2559 22:26 ]

ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
และรายงานผลตามแบบติดตาม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดดังแนบ

1.รายชื่อโรงเรียน กิจกรรม 3.8 เชิดชูเกียรติสถานศึกษา งบประมาณ 20,000 บาท

1. บ้านนราภิรมย์ 2. บ้านหัวอ่าว 3. วัดราษฎร์ศรัทธาราม 4.บ้านคลองสว่างอารมณ์ 5. วัดนราภิรมย์
6. บ้านคลองนกกระทุง 7. บ้านห้วยพลู 8. วัดบางปลา 9.วัดบึงลาดสวาย 10.กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู 
11.กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา 12. กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ 13. กลุ่มโรงเรียนบางภาษี 14.กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว

2.ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม (เว้นเอกชน) กิจกรรม 3.8 สนับสนุนเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา งบประมาณ 10,000 บาท

บัญชีจัดสรร 3.8 ขอใช้บัญชีฉบับที่แนบแทนแบบขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์2 ส.ค. 2559 00:28โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2559 00:29 ]

แบบขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1-10 of 12