ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบติดตามฯ ของสพฐ. ปี 2560

โพสต์3 ก.ค. 2560 20:49โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์


รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม (GPP) ปี พ.ศ.2559

โพสต์26 มี.ค. 2560 20:49โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2560 21:16 ]1บ้านหนองปรงกาญจนาบางเลน

การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม(GPP)พ.ศ.2559

โพสต์19 ก.พ. 2560 19:21โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2560 23:28 ]

ด่วนที่สุด ตามที่ กลุ่มนโยบายและแผน ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม (GPP) พ.ศ.2559
ส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นัั้น ขณะนี้ได้เกินกำหนดหากโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งขอให้รีบดำเนินการโดยด่วน
เนื่องจากต้องจัดส่งให้ สพป.นครปฐม เขต 1 ดำเนินการต่อและจัดส่งให้จังหวัดนครปฐมต่อไป รายละเอียดดังแนบ
สามารถส่งทาง E-mail ได้ที่ muay2510@hotmail.com

(ร่าง)แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์9 ม.ค. 2560 19:47โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 20:43 ]

(ร่าง)แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบสภาพอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

โพสต์26 ธ.ค. 2559 21:19โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2559 21:42 ]

ขอให้ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม(ยกเว้นกลุ่มเอกชน)รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณ
ของโรงเรียนในกลุ่มและจัดทำปฏิทินในการออกตรวจสภาพสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวัวันที่ 20 มกราคม 2560

ยืนยันการขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

โพสต์17 พ.ย. 2559 18:44โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์

ขอให้โรงเรียน(35 โรงเรียน)ที่เสนอขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นยืนยันการขอตั้งงบประมาณที่ขอไว้
เพื่อจะได้นำมาพิจารณารวมกับรายการที่จะขอตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป 

การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์10 พ.ย. 2559 20:07โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 20:28 ]

 สพป.นครปฐม เขต 2 จะดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใหักับโรงเรคยนในสังกัดที่มีความจำเป็น
ขาดแคลนในด้านครุภัณฑฺ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้างโดยให้โรงเรียนดำเนินการ
ตามแนวทางที่กำหนด และส่งเอกสารคำขอฯภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นอย่างช้า
รายละเอียดดังแนบ
โพสต์9 นาทีก่อนโดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 6 นาทีก่อน ]

การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

โพสต์22 ก.ย. 2559 20:39โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์

ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559) โดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 http://e-budget.jobobec.in.th/logout.php ให้รายงานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  2559 รายละเอียดด้านล่าง

1-9 of 9