ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการเสนอของบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2565)

โพสต์13 ธ.ค. 2560 01:00โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์

คู่มือการเสนอของบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำหรับทำแผนพัฒนาโครงสร้างอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2565)

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์2 ต.ค. 2560 01:08โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 20:35 ]

ขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารการขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2562
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
สามารถดาวห์โหลดเอกสารต่างๆด่านล่างนี้

แบบติดตามฯ ของสพฐ. ปี 2560

โพสต์3 ก.ค. 2560 20:49โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์


(ร่าง)แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์9 ม.ค. 2560 19:47โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 20:43 ]

(ร่าง)แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบสภาพอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

โพสต์26 ธ.ค. 2559 21:19โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2559 21:42 ]

ขอให้ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม(ยกเว้นกลุ่มเอกชน)รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณ
ของโรงเรียนในกลุ่มและจัดทำปฏิทินในการออกตรวจสภาพสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวัวันที่ 20 มกราคม 2560

การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์10 พ.ย. 2559 20:07โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 20:28 ]

 สพป.นครปฐม เขต 2 จะดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใหักับโรงเรคยนในสังกัดที่มีความจำเป็น
ขาดแคลนในด้านครุภัณฑฺ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้างโดยให้โรงเรียนดำเนินการ
ตามแนวทางที่กำหนด และส่งเอกสารคำขอฯภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นอย่างช้า
รายละเอียดดังแนบ
โพสต์9 นาทีก่อนโดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 6 นาทีก่อน ]

1-7 of 7