แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์

Showing 26 items
แผนปฏิบัติงาน ปี 2557รายละเียดDue DateComplete
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
แผนปฏิบัติงาน ปี 2557รายละเียดDue DateComplete
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯและจังหวัด ปี ๒๕๕๖ December 7, 2012  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประชุมประจำเดือนหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ January 31, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตรวจสุขภาพกองทุน กข.คจ.อำเภอเมืองชุมพร February 5, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตรวจสุขภาพกองทุน กข.คจ.อำเภอพะโต๊ะ February 8, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ณ วัดพะเนียด อ.หลังสวน February 18, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ณ โรงแรมนานาบุรี อ.เมืองชุมพร March 6, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายทวีป บุตรโพธิ์) March 7, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชนรองรับประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ March 11, 2013  
นางสาวสาริศา สุดใจ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชนรองรับประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ March 11, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล March 14, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประชุมกลุ่มงานฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด March 21, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประชุม Conference คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ ปี 2556 ณ สพจ March 22, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ประชุมตรวจติดตามผลฯ ไตรมาส 1-2 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ โรงแรมนิภาการ์เดนส์ จ.สุราษฎร์ธานี March 24, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ประชุมตรวจติดตามผลฯ ไตรมาส 1-2 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ โรงแรมนิภาการ์เดนส์ จ.สุราษฎร์ธานี March 25, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี April 1, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี April 2, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ PA/IPA ปี ๒๕๕๖ June 10, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ June 17, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร June 19, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลอาหาร OTOP และผลไม้ ณ อาคารชาแลนเจอร์ 1 อิมแพ็คเมืองทองธานี June 28, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ประชุมคณะกรรมการประเมินผล IPA ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน July 3, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในการประกวดโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดและพัฒนากรขวัญใจชุมชน July 8, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประชุมประจำเดือน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ July 9, 2013  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง July 11, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ประชุม conference กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเกาะมัตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด July 15, 2013  
นางสาววาสนา บุญรอด ให้คำแนะนำทีมงานอำเภอละแม จัดทำเว็บ E-Marketing ณ สพจ. July 17, 2013  
Showing 26 items