Knowledge Center‎ > ‎

การพัฒนาแผนชุมชน

posted Oct 19, 2009, 9:44 PM by วาสนา บุญรอด   [ updated Jul 3, 2010, 10:23 PM ]
  แผนชุมชน คือ
ผลของการจัดการบริหารจัดการให้ชุมชนเรียนรู้จนสามารถกำหนดเป้าหมายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนทั้งระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตโดยกำหนดกำหนดเป็นกิจกรรมโครงการในลักษณะที่ชุมชนทำได้เองทันทีด้วยความสามารถและศักยภาพของชุมชนหรืออาศัยความสามารถร่วมกันกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆในการดำเนินการร่วมกันหรือยกให้เป็นภาระของหน่วยงานภายนอกชุมชนเนผู้ดำเนินการในกิจกรรมโครงการที่เกินขีดความสามารถของชุมชน

        

ć
วาสนา บุญรอด,
Feb 18, 2011, 8:59 PM
Ċ
วาสนา บุญรอด,
May 7, 2011, 9:21 AM
Ċ
วาสนา บุญรอด,
May 7, 2011, 9:18 AM
Ċ
วาสนา บุญรอด,
Feb 28, 2013, 9:34 PM
Comments