สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การจัดรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551

http://202.29.77.182/portal/ipst_portal_th/2010-11-03-09-07-51/49-2010-10-27-03-54-42/759-2012-02-08-03-39-26.html

-สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

-มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ป.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2554  

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ป.4-6 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2554

-คู่มือโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ 2554

-เอกสารโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ 2554

-ใบงานการทดลองที่1-9  

-คู่มือการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ 2553เล่ม1

-คู่มือการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ 2553 เล่ม2

-คู่มือการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ 2553 เล่ม3

-คู่มือการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ 2553 เล่ม4

-คู่มือการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ 2553 เล่ม5

-คู่มือการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ 2553 เล่ม6

-คู่มือการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ 2553 เล่ม7

และเอกสาร1-6 ประกอบการอบรมตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง


มีเว็บไซด์ที่น่าสนใจสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ดังนี้

เว็บสื่อการสอน / เว็บวิทยาศาสตร์ม.ต้นและม.ปลาย   

การประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ชีววิทยาม.ต้น  
การจัดการระบบในสิ่งมีชีวิต 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซล 

เคมี ม.ต้น 

ฟิสิกส์ม.ต้น 

earth science 

การประเมินโครงงาน 


ć
อรินลัทธ์ จันทร์เลน,
29 ม.ค. 2555 00:40
ć
อรินลัทธ์ จันทร์เลน,
29 ม.ค. 2555 00:41
ć
อรินลัทธ์ จันทร์เลน,
29 ม.ค. 2555 00:42
ć
อรินลัทธ์ จันทร์เลน,
29 ม.ค. 2555 00:44
ć
อรินลัทธ์ จันทร์เลน,
29 ม.ค. 2555 00:45
ć
อรินลัทธ์ จันทร์เลน,
29 ม.ค. 2555 00:45
Comments