-ประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูทางไกล ปีที่ 3  ของ สสวท. วันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 และ 6-7 กรกฎาคม 2556 คลิกกรอกใบสมัคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้จัดทำปฏิทินการเข้าประเมินโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 คลิกดูปฏิทินการเข้าประเมินโรงเรียน และเอกสารการประเมิน

สำรวจข้อมูลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสพป.เชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2556 คลิกกรอกข้อมูล

ประกาศรายชื่อครูกลุ่มสูงคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการพัฒนาอบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คลิกดูรายชื่อ หนังสือจากเขตพื้นที่จะถึงโรงเรียนอีกครั้ง

สพฐ.เปิดอบรมพัฒนาครูกลุ่มสูงคณิตศาสตร์ (คลิกดูรายชื่อครูกลุ่มสูงคณิตศาสตร์) สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสูงคณิตศาสตร์มาก่อน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รับจำนวน 40 คน (สำหรับครูที่สอนคณิตศาสตร์ชั้นป.1-3 จำนวน 19 คน และครูที่สอนคณิตศาสตร์ชั้นป.4-6 จำนวน 21 คน) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการอบรมของครูในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 3 ให้เบิกจากเขตพื้นที่ ส่วนครูสังกัดเอกชนให้เบิกจากโรงเรียนของตนเอง ผู้สนใจรีบกรอกใบสมัครด่วน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2556 คลิกกรอกใบสมัคร  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม จะแจ้งทางหน้าประชาสัมพันธ์นี้ ในวันที่ 6 เมษายน 2556

แจ้งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลยืนยันการเข้ารับการอบรม โดยให้โควต้าครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับละ 1 คน (รายละเอียดตามหนังสือจากสพป.เชียงราย 3 ที่ส่งถึงโรงเรียน) โปรดยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 คลิกด่วน (ได้ขยายผลยืนยันข้อมูลถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556) หมดเวลาลงทะเบียนแล้วค่ะ  กรุณารอเข้ารับโอกาสการอบรมพัฒนาครูในเรื่องอื่น ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" โปรดให้ข้อมูลภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คลิกด่วน 

กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้เสนอแนวทางและรายละเอียดการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ซึ่งได้แก่ทักษะการคิด ด้านแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะชีวิต คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอ่านออก เขียนได้ รวม 13 ชุด  สนใจเชิญคลิกเลย (28 ธ.ค.55)

วุฒิบัตรของครูวิทย์ คณิต กลุ่มกลางการอบรม ETV ปรับปรุงปีที่ 2 ตามที่ประกาศหน้าเว็บไปแล้ว ยังค้างอยู่จำนวนมาก ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่ห้องศึกษานิเทศก์ (เนื่องจากมีการย้ายและเปลี่ยนที่อยู่โรงเรียนใหม่ จึงไม่สะดวกส่งไปยังโรงเรียนเดิม) ---(11 พ.ย.55)

เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล คลิก

โปรแกรมสำเร็จรูปกลุ่มสาระวิชาต่างๆ คุณครูดาวน์โหลดได้ที่เว็บโรงเรียนมาตรฐานสากล คลิก

ไฟล์ ดร.แอ๋มฝากให้คุณครู คลิก

แจ้งให้ผู้ที่นำเสนอ Best Practice ของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ไปรับเกียรติบัตรที่ห้องศึกษานิเทศก์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การนำเสนอ Best Practice ของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ที่ประกาศรับสมัครไปแล้ว ให้นำเสนอ 2 รูปแบบ คือจัดนิทรรศการที่ห้องประชุม 750 ปี และนำเสนอทาง On screen ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เวลา 13.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2555 

*************************************************************************************************************************

รับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์(ตามรายชื่อที่แนบชุดที่ 1 และชุดที่ 2) เข้าอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และเพื่อพร้อมรับ ASEAN  ในวันที่15-16 สิงหาคม 2555 โดยรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 15 สิงหาคม 2555 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2555 โดยกรอกแบบลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมอบรมด่วน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 รับสมัครเพียง 230 คน ถ้าครบจำนวนที่ต้องการ หรือหากพ้นกำหนดนี้ระบบจะปิดการรับสมัครทันที คลิกยืนยันลงทะเบียน เต็มแล้วค่ะ  กรุณารอเข้ารับโอกาสการอบรมพัฒนาครูในเรื่องอื่น ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการประกาศการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ระยะแรกให้ใช้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการสอบ
O-NET ในส่วน 80 : 20 และให้สถานศึกษาดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
คลิกอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ

รับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม INSPIRING SCIENCE รับเพียง 10 โรงเรียน เต็มแล้วค่ะ

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกท่าน กรุณากรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ คลิกกรอกข้อมูล (หมดเขตการกรอกข้อมูล)

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
!!!ด่วนคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
" เรื่องการแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 " คลิกคำสั่งตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง 

 
เว็บนิเทศออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 3   (ถ้าเจอหน้าปัญหา  ให้คลิกคำว่า proceed anyway)

ทักษะการคิดกรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

News Element  


Ċ
อรินลัทธ์ จันทร์เลน,
3 ก.พ. 2555 23:06
ĉ
อรินลัทธ์ จันทร์เลน,
9 ก.พ. 2555 00:50
Comments