http://moralschools.org/wp-content/uploads/2017/09/TOTAL.compressed.pdf      
 
แบบฟอร์มตัวอย่างฐานเศรษฐกิจพอเพียง
https://drive.google.com/open?id=1AknD_JL4fcnMaLG2z5RaH4GABAmde-nd

https://drive.google.com/open?id=1e1DXIMMG_HtT97u-kz7ERWZv1q9oYwji

https://drive.google.com/open?id=1Kk0kCwzu9WpVf8OnxU0ZWAuctsXkWr9v

https://drive.google.com/open?id=1ehrcvAhuqrt-hyis8av3KXfSGiN1Limshttp://www.sillapa.net/home/
 https://th.khanacademy.org/
Khan academy
    คาน อะคาเดมี่ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินการตามพันธกิจ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้การศึกษาในระดับชั้นนำสำหรับทุกคนไม่ว่าที่ไหนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

เพิ่มเติม

http://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp

http://27.254.142.185/~dltv/login.php

http://edltv.thai.net/index.php

http://www.thaicyberu.go.th/

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsSkozNEJkaVpYbjQ
                                                               
 http://www.otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%AA./v22_2560.pdf http://www.otepc.go.th/images/w21.pdf
 http://www.otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%AA./v22_2560.pdf 
http://training.obec.go.th/#/Login
http://www.obectv.tv/index.html
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsRUhmb3BwdzhQZ3M
 https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsTFhlN1IxQmJZRkk

 
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsaWtHcWRxYnVXMVE
 
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsUHdVTmNXbHBySEE

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsVFBLbFhTR2ZMZDg

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsanZUazdfTzhOTW8

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsNERYWWhnVklHQ0E

แบบฟอร์มPLC

แบบติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Comunity)สู่สถานศึกษา

 
 http://edleaders.weebly.com/plc-meetings.html


http://academic.obec.go.th/web/node/1/3/news_cat_detail/18

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsVmU1VTFZQ2pKbDg

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsMWlITFZ0YXhuLXM

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsZ3BsRlVrX1lWSXM

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsc2ZzVGUtNmNfdXM
 

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsb0dycUVlMVBLc2s

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsM0tiNHNNZ3hla1U

https://drive.google.com/open?id=1VP2ss36DI20VZGzCLhqEwziAXoBhPRM8DaPHFpxMRqc    เล่มกิจกรรมชุมนุมสำหรับปีการศึกษา 2561

22 พ.ค.61 [ สังคมฯ ]
24 พ.ค.61 [ เทคโนฯ ]
31 พ.ค.61 [สังคมฯ  ]
5   มิ.ย.61 [ วันสิ่งแวดล้อมโลก ]
7   มิ.ย.
61 [ ICT ]
12 มิ.ย.61 [เทคโนฯ ]
14 มิ.ย.61 [วันไหว้ครู ]
19 มิ.ย.61 [คณิตศาสตร์ ]
 21 มิ.ย.61 [ภาษาไทย]
26  มิ.ย.61 [กิจกรรมวันสุนทรภู่]
28  มิ.ย.61 [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]
3    ก.ค.61 [แนะแนว]
5    ก.ค.61 [ศิลปะ]
10  ก.ค.61 [ฝรั่งเศสหรรษา]
12  ก.ค.61 [กิจกรรมฝรั่งเศส]
16-20  ก.ค.61 [สอบกลางภาค]
 2 ส.ค.61 [ห้องสมุด]
 7 ส.ค.61 [สุขศึกษาฯ]
 9 ส.ค.61 [กิจกรรมวันแม่]
14 ส.ค.61 [ศูนย์คอมพิวเตอร์]
16 ส.ค.61 [วิทยาศาสตร์]
21 ส.ค.61 [การงานอาชีพ]
23 ส.ค.61 [ศิลปะ]
28 ส.ค.61
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]
 30 ส.ค.61 [แนะแนว]
 4   ก.ย.61 [วิชาการ/งานวัดผล]
 6   ก.ย.61 [งานศิลปหัตกรรม]
 
17-24 ก.ย.61 [ สอบปลายภาค]
 


 

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsS3dxYy05NEx0aTg

แบบบันทึกข้อมูลของครูผู้ปฏิบัติตนเป็นเเบบอย่างตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๐

http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/111.html
การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
เรียงเอกสารตามลำดับ      

1. ปกรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้         ปกรายงาน ม.1 สีเขียว ม.2 สีเหลือง ม.3 สีชมพู
2. แบบจัดตั้งกิจกรรม
3. แนวทางการจัดกิจกรรม
4. 
การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้/การออกแบบกิจกรรมต้องรู้ในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
5. แผนการจัดกิจกรรม
6. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
7. แบบให้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
8. ภาคผนวก 
- แบบประเมินความสำเร็จและความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม
สามารถปรับได้จากแบบสำรวจความคิดเห็นนี้
 
https://goo.gl/QDLJ3d
https://goo.gl/forms/DOFjLkIhPMjGH44j1
 - รูปภาพ/ผลงานนักเรียน    ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสำเร็จลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

หมายเหตุ   ในแบบให้เวลา มีการรวมเวลาและผลการเข้าร่วมกิจกรรม เวลาตั้งแต่วันที่  (วันที่เลือกกิจกรรม) 
ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

                   การคิดค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับแบบประเมิน คลิกที่นี่
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsVjdQQWNrMWFKekE
http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/79609/960447.pdf

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsQ1FoSjF3WjlqakU

 
http://academic.obec.go.th/index.php

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=48

http://academic.obec.go.th/textbook/web/

http://202.29.172.37/textbook/web/articledetail.php?id=15

http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=201. ตัวชี้วัดต้องรู้ ควรรู้
    ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพ  ศิลปะ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา
2. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

http://www.digitalschool.club/login/index.php


Digital School Thailand 4.0
ระบบการเรียนกวดวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกระดับชั้นตั้งแต่ม.1-ม.6
รหัสผู้ใช้ wtschool ...ทดลองใช้ฟรี..FREE..

กลุ่มสาระฯที่ใช้รถรับจ้าง  กรุณา Click และ download เพื่อเปิดไฟล์เป็น Excel  ชื่อไฟล์ 8708.xls ค่ะ 

การแยกไฟล์ PDF
https://smallpdf.com/split-pdf
ส่งเอกสาร แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง
และโรงเรียนสีเขียว 28 มิ.ย.60

1. คำอธิบายรายวิชา
2. หน่วยการเรียนรู้

3.  โครงการสอน   
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้

----แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้--
  แนวทางการบริหารหลักสูตรแกนกลาง ศตวรรษที่ 21 สพม.2

1.ภาษาไทย   ม.1   ม.2  ม.3       ม.4   ม.5    ม.6
2. คณิตศาสตร์   ม.1-3    ม.ปลาย
3. วิทยาศาสตร์ ม.1-3    ม.ปลาย
4.ภาษาต่างประเทศ ม.1      ม.2     ม.3   ม.ปลาย 
5. สังคมศึกษาฯ  
6. ศิลปะ        
7. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 ม.ปลาย
8.
การงานอาชีพฯ           ม.1-3   ม.ปลาย  
ตัวอย่างแผน     การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร   

 
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsd2tkT0llczZEQzQ


http://www.tepeonline.org/objective/index.php

http://teacherpd.ipst.ac.th/

 
http://www.dlit.ac.th/index2.php


 https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsOUd0OXFpWlFXekk

 

http://www.dasta.or.th/en/about-eng/item/1973-1972

https://sites.google.com/a/worldclassschoolthai.net/tha/xeksar/khumux-kar-khab-kheluxn-klyuthth

ข่าวการศึกษา
office cleaning broward
Copyright 2016 Wachirathamsatit School
 wt.vichakan.wt@gmail.com