เรียงเอกสารตามลำดับ      
1. ปกรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้         ปกรายงาน ม.1 สีเขียว ม.2 สีเหลือง ม.3 สีชมพู
2. แบบจัดตั้งกิจกรรม
3. แนวทางการจัดกิจกรรม
4. 
การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้/การออกแบบกิจกรรมต้องรู้ในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
5. แผนการจัดกิจกรรม
6. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
7. แบบให้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
8. ภาคผนวก 
- แบบประเมินความสำเร็จและความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม
สามารถปรับได้จากแบบสำรวจความคิดเห็นนี้
 
https://goo.gl/QDLJ3d
https://goo.gl/forms/DOFjLkIhPMjGH44j1
 - รูปภาพ/ผลงานนักเรียน    ฯลฯ

หมายเหตุ   ในแบบให้เวลา มีการรวมเวลาและผลการเข้าร่วมกิจกรรม เวลาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.(วันที่เลือกกิจกรรม) 
ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

                   การคิดค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับแบบประเมิน คลิกที่นี่

 
http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/335
1. ตัวชี้วัดต้องรู้ ควรรู้
    ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพ  ศิลปะ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา
2. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
 
http://www.digitalschool.club/login/index.php

Digital School Thailand 4.0
ระบบการเรียนกวดวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกระดับชั้นตั้งแต่ม.1-ม.6
รหัสผู้ใช้ wtschool ...ทดลองใช้ฟรี..FREE..


http://central66.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school.php?id=143

http://central66.sillapa.net/sm-center/


http://art66.sillapa.net/sm-nation/

กลุ่มสาระฯที่ใช้รถรับจ้าง  กรุณา Click และ download เพื่อเปิดไฟล์เป็น Excel  ชื่อไฟล์ 8708.xls ค่ะ 

การแยกไฟล์ PDF
https://smallpdf.com/split-pdf
ส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 

1. โครงการสอน    
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้

----แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้--
ลงวันที่ ในปพ.5 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม2559  ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560  ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2560

แนวทางการบริหารหลักสูตรแกนกลาง ศตวรรษที่ 21
1.ภาษาไทย  
 ม.1   ม.2  ม.3       ม.4   ม.5    ม.6
2. คณิตศาสตร์   ม.1-3    ม.ปลาย
3. วิทยาศาสตร์ ม.1-3    ม.ปลาย
4.ภาษาต่างประเทศ ม.1      ม.2     ม.3   ม.ปลาย 
5. สังคมศึกษาฯ  
6. ศิลปะ        
7. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 ม.ปลาย
8.
การงานอาชีพฯ           ม.1-3   ม.ปลาย  
ตัวอย่างแผน     การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร   

http://teacherpd.ipst.ac.th/index.php/study-news

 

http://www.tepeonline.org/objective/index.php

http://teacherpd.ipst.ac.th/

 
http://www.dlit.ac.th/index2.php


 https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsOUd0OXFpWlFXekk

 

http://www.dasta.or.th/en/about-eng/item/1973-1972

https://sites.google.com/a/worldclassschoolthai.net/tha/xeksar/khumux-kar-khab-kheluxn-klyuthth


ข่าวการศึกษา
office cleaning broward
Copyright 2016 Wachirathamsatit School
 wt.vichakan.wt@gmail.com
planwt@gmail.com