http://central67.sillapa.net/sm-bkk3/http://www.sillapa.net/home/
 https://th.khanacademy.org/
Khan academy
    คาน อะคาเดมี่ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินการตามพันธกิจ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้การศึกษาในระดับชั้นนำสำหรับทุกคนไม่ว่าที่ไหนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

เพิ่มเติม

http://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp

http://27.254.142.185/~dltv/login.php

http://edltv.thai.net/index.php

http://www.thaicyberu.go.th/
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsSkozNEJkaVpYbjQ

 
https://www.facebook.com/PCD.go.th/
 
https://play.google.com/store/apps?hl=th
                                                                ต้องการทราบข้อมูลคุณภาพอากาศและน้ำ สามารถโหลด App ได้ค่ะ
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsVC02ZnFHclhURW8

 http://www.otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%AA./v22_2560.pdf http://www.otepc.go.th/images/w21.pdf
 http://www.otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%AA./v22_2560.pdf 
http://training.obec.go.th/#/Login
http://www.obectv.tv/index.html
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsRUhmb3BwdzhQZ3M
 https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsTFhlN1IxQmJZRkk

 
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsaWtHcWRxYnVXMVE
 
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsUHdVTmNXbHBySEE
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsVFBLbFhTR2ZMZDg
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsanZUazdfTzhOTW8

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsNERYWWhnVklHQ0E

แบบฟอร์มPLC


 
 http://edleaders.weebly.com/plc-meetings.html

http://academic.obec.go.th/web/node/1/3/news_cat_detail/18

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsVmU1VTFZQ2pKbDg

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsMWlITFZ0YXhuLXM

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsZ3BsRlVrX1lWSXM

 
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsc2ZzVGUtNmNfdXM
 


https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsb0dycUVlMVBLc2s
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsM0tiNHNNZ3hla1U


https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsZFJOVXZXUmo0RlU
เล่มกิจกรรมชุมนุมสำหรับปีการศึกษา 2560 
เป็นไฟล์แก้ไขวันที่ 26 พค.60  หากได้downloadไปแล้วรบกวนตรวจสอบอีกครั้งค่ะ
ต้องการ รายละเอียดกรุณาติดต่อ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 23,25 พ.ค.6 มิย. งานโสต
 20,22 มิย.     ภาษาไทย
 8,10 สค. กลุ่มบริหารบุคคล
 5,7 กย.  ต่างประเทศ
30พค.1มิย. กิจกรรมฯ
27,29 มิย.  ศิลปะ
15,17 สค. วิทยาศาสตร์
 13 มิย.    แนะแนว
4,6 กค.    สังคมศึกษา
22,24 สค.ห้องสมุด
15 มิย.  การงาน
1,3 สค.คณิตศาสตร์
29,31 สค.สุขศึกษาฯ
27 มิย. สุขศึกษาฯ
31 กค.  ภาษาไทย 
 4 กค. คณิตศาสตร์
 1 สค. วิทยาศาสตร์  
 8 สค. ศิลปะ
15 สค. ภาษาต่างประเทศ
 22 สค. สังคมศึกษาฯ
         
          
 6 กย. การงานอาชีพฯ
 7 กย. โสตทัศนศึกษา
20 กย. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 กย. ห้องสมุด


https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsS3dxYy05NEx0aTg

แบบบันทึกข้อมูลของครูผู้ปฏิบัติตนเป็นเเบบอย่างตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๐


การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2560  (กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์และการงานอาชีพฯ)
เรียงเอกสารตามลำดับ      

1. ปกรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้         ปกรายงาน ม.1 สีเขียว ม.2 สีเหลือง ม.3 สีชมพู
2. แบบจัดตั้งกิจกรรม
3. แนวทางการจัดกิจกรรม
4. 
การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้/การออกแบบกิจกรรมต้องรู้ในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
5. แผนการจัดกิจกรรม
6. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
7. แบบให้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
8. ภาคผนวก 
- แบบประเมินความสำเร็จและความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม
สามารถปรับได้จากแบบสำรวจความคิดเห็นนี้
 
https://goo.gl/QDLJ3d
https://goo.gl/forms/DOFjLkIhPMjGH44j1
 - รูปภาพ/ผลงานนักเรียน    ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสำเร็จลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

หมายเหตุ   ในแบบให้เวลา มีการรวมเวลาและผลการเข้าร่วมกิจกรรม เวลาตั้งแต่วันที่  (วันที่เลือกกิจกรรม) 
ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ

                   การคิดค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับแบบประเมิน คลิกที่นี่
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsVjdQQWNrMWFKekE
http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/79609/960447.pdf

https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsQ1FoSjF3WjlqakU

 
http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/335
1. ตัวชี้วัดต้องรู้ ควรรู้
    ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพ  ศิลปะ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา
2. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


http://www.digitalschool.club/login/index.php


Digital School Thailand 4.0
ระบบการเรียนกวดวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกระดับชั้นตั้งแต่ม.1-ม.6
รหัสผู้ใช้ wtschool ...ทดลองใช้ฟรี..FREE..


http://central66.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school.php?id=143กลุ่มสาระฯที่ใช้รถรับจ้าง  กรุณา Click และ download เพื่อเปิดไฟล์เป็น Excel  ชื่อไฟล์ 8708.xls ค่ะ 

การแยกไฟล์ PDF
https://smallpdf.com/split-pdf
ส่งเอกสาร แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง
และโรงเรียนสีเขียว 28 มิ.ย.60

1. คำอธิบายรายวิชา
2. หน่วยการเรียนรู้

3.  โครงการสอน   
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้

----แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้--
  แนวทางการบริหารหลักสูตรแกนกลาง ศตวรรษที่ 21 สพม.2

1.ภาษาไทย   ม.1   ม.2  ม.3       ม.4   ม.5    ม.6
2. คณิตศาสตร์   ม.1-3    ม.ปลาย
3. วิทยาศาสตร์ ม.1-3    ม.ปลาย
4.ภาษาต่างประเทศ ม.1      ม.2     ม.3   ม.ปลาย 
5. สังคมศึกษาฯ  
6. ศิลปะ        
7. สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 ม.ปลาย
8.
การงานอาชีพฯ           ม.1-3   ม.ปลาย  
ตัวอย่างแผน     การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร   


 
https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsd2tkT0llczZEQzQ


http://www.tepeonline.org/objective/index.php

http://teacherpd.ipst.ac.th/

 
http://www.dlit.ac.th/index2.php


 https://drive.google.com/open?id=0Bx7l0AHSt_rsOUd0OXFpWlFXekk

 

http://www.dasta.or.th/en/about-eng/item/1973-1972

https://sites.google.com/a/worldclassschoolthai.net/tha/xeksar/khumux-kar-khab-kheluxn-klyuthth


ข่าวการศึกษา
office cleaning broward
Copyright 2016 Wachirathamsatit School
 wt.vichakan.wt@gmail.com
planwt@gmail.com